0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Acente ve Otel Arasındaki Sözleşme Emsal Karar22.12.2023

Acente ve Otel Arasındaki Sözleşme Emsal Karar niteliğindeki bu dava detaylarına kurumsal web sitemizde erişebilir ve benzeri hususların tamamı için destek alabilirsiniz.

T.C.
ANTALYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
5. HUKUK DAİRESİ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ :ALANYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ :09/11/2022
DAVANIN KONUSU :İtirazın İptali
MAHKEMESİ :ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ :01/09/2021

DAVANIN KONUSU :İtirazın İptali
KARAR TARİHİ :09/12/2022
KARAR YAZIM TARİHİ :09/12/2022

Tarafların İddia Ve Savunmalarının Özeti:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirketin acentelik faaliyeti gösteren bir şirket olduğunu, davalı şirket bünyesindeki ... Otel ile müvekkili arasında müşteri getirmesi hususunda anlaştıklarını, taraflarca 23.05.2018 tarihli, 25.05.2019-12.06.2019 tarihlerini kapsayan iki sayfalık bir sözleşme imzalandığını, bu sözleşmeye göre davalı şirketin garanti döneminde müvekkil şirkete oda tahsis etmekle yükümlü olduğunu, yine bu sözleşmeye istinaden davalı şirket tarafından 18 adet fatura tanzim edildiğini ve müvekkiline gönderildiğini, faturaların toplam miktarının 60.103,30 Euro olduğunu, davalı şirketin sözleşmeye aykırı olarak düzenlemiş olduğu 15.07.2019 tarihli, ... , 19.08.2019 tarihli ... ve 23.09.2019 tarihli ... numaralı faturalarına istinaden müvekkili şirketin 08.10.2019 tarihli ... numaralı iade faturası düzenlediğini, 08.10.2019 tarihinde davalı şirkete ptt kanalı ile gönderildiğini, davalı şirketin faturayı teslim aldığı halde ödeme yapmak yerine faturayı müvekkili şirkete kargo vasıtasıyla geri gönderdiğini, bu iade faturanın da müvekkili tarafından noter kanalıyla davalıya geri gönderildiğini, davalının 01.11.2019 tarihinde ihtarnameye cevaben ihtarı, içeriğini, borcu ve faturaları inkar ettiğini, davacı ve davalı arasında oluşan cari hesaba istinaden, davacı tarafından davalı şirket hesabına toplam 70.600,00 Euro gönderildiğini, davalının gerek iade faturalarının bedelini gerekse faturasız olarak fazladan uhdesinde tutmuş olduğu miktarı davacıya ödemediğini, bu yüzden davacıya 15.728,10 Euro tutarında borçlu olduğunu, bu sebeple davanın kabulüne, davalının yapmış olduğu itirazın iptali ile takibin devamına , davalının % 20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, masrafların davalı tarafa yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Alanya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 01/09/2021 tarih ve ... Esas ... Karar sayılı ilamı ile; Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu´nun 07/07/2021 tarihli 608 sayılı kararı gereğince mahkemenin ticaret mahkemesi sıfatının kalmaması nedeni ile dosyanın görevli ve yetkili Alanya Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 09/11/2022 tarih ve ... Esas ... Karar sayılı ilamı ile mahkemenin görevsizliğine ve dosyanın görevli ve yetkili Alanya 7. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda sorunun merci tayini yoluyla çözülebileceği tespit edilmiştir

Delillerin Değerlendirilmesi İle Hukuki Sebepler ve Gerekçe:

Dava itirazın iptali istemine ilişkindir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu´nun 07/07/2021 tarih ve 608 sayılı kararında; Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi yargı çevresinin Alanya ve Manavgat Ağır Ceza Mahkemeleri yargı çevresi olarak belirlenmesine işbu kararın 01/09/2021 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verildiği, Alanya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 01/09/2021 tarih ve ... Esas ... Karar sayılı ilamında ise yukarıda açıklanan karar uyarınca görevsizlik kararı verildiği anlaşılmaktadır.

6100 sayılı HMK’nın 1. Maddesinde mahkemelerin görevlerinin ancak kanunla düzenleneceği, görev kurallarının kamu düzenine ilişkin olduğu hükmü, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5. maddesinde ise ticari davaların Asliye Ticaret Mahkemelerinde görüleceği ve Asliye Hukuk Mahkemeleri ile Asliye Ticaret Mahkemeleri arasındaki ilişkinin de görev ilişkisi olduğu belirtilmiştir. 6335 sayılı Kanun´un 2. maddesi ile değişik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5/4. maddesinde ise, yargı çevresinde ayrı bir asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemelerine açılan davalarda görev kuralına dayanılmamış olması görevsizlik kararı verilmesini gerektirmeyeceği düzenlendiğinden yargı çevresinde asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde bir ticari uyuşmazlığın çözümü için asliye hukuk mahkemesine dava açılması halinde, mahkemece görevsizlik kararı verilmeksizin işin esasının görülmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Dava açmanın maddi hukuk ve yargılama hukuku bakımından birtakım sonuçları vardır. Dava açmanın yargılama hukukuna ilişkin en önemli sonuçlarından biri davanın açılması anında görevli ve yetkili olan mahkemenin artık sabit hale gelmesidir (perpetuatio fori). Bu ilkeye göre sonradan ortaya çıkan değişiklikler görevi ve yetkiyi etkilemez. Bu çerçevede ortaya çıkan ikinci önemli sonuç da mahkemenin davayı inceleme zorunluluğunun doğmasıdır. Nitekim yasa değişikliklerinde dahi ayrı ve açık bir geçiş hükmü yoksa mahkemeler görevsizlik kararı vererek ellerinde derdest bulunan dosyaları yeni kurulan mahkemeye gönderemezler; bunlara bakıp sonuçlandırmak zorundadırlar.

Yukarıda açıklanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu kararında, yargı çevresinin belirlenmesine ilişkin kararın 01/09/2021 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verildiği, görülmekte olan davaların devri ile ilgili bir düzenlemenin bulunmadığı, söz konusu genel kurul kararının görülmekte olan davaların da devredilmesi gerektiği şeklinde yorumlanarak kapsamının genişletilemeyeceği, 01/09/2021 tarihinden önce açılan eldeki davada görevli ve yetkili mahkemenin (asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla) Alanya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu anlaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle davaya Alanya 7. Asliye Hukuk Mahkemesince (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) bakılması gerekirken Alanya Asliye Ticaret Mahkemesinin görevli olduğu belirtilerek görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmediğinden görevsizlik kararının kaldırılmasına dair aşağıdaki şekilde karar verilmesi gerekmiştir.

H Ü K Ü M/: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere

1-Davaya Alanya 7. Asliye Hukuk Mahkemesince (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) bakılması gerekirken Alanya Asliye Ticaret Mahkemesinin görevli olduğu belirtilerek görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, HMK.nın 353/1-a, 353/3 maddeleri gereğince Alanya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 01/09/2021 tarih ve ... Esas ... Karar sayılı görevsizlik kararının KALDIRILMASINA,

2-Yargı yeri olarak Alanya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin belirlenmesine,

Dosyanın, davanın yeniden görülmesi için Alanya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi’ne iadesine dosya üzerinden oy birliği ile KESİN olmak üzere karar verildi.09/12/2022

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp