0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Araç Değer Kaybı Bilirkişi Raporu Emsal Karar1.11.2023

Araç Değer Kaybı Bilirkişi Raporu Emsal Karar konusunu genel olarak kapsayan bu içeriği inceleyebilir ve benzeri durumlar için avukatlık ofisimizde Av. Ebru Ünsal´dan anında bilgi & destek alabilirsiniz.

T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2018/645 Esas
KARAR NO : 2020/76
DAVA: Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ: 05/06/2018
KARAR TARİHİ: 28/01/2020

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı şirkete sigortalı ----------- işletini olduğu ------- plakalı aracın ----- tarihinde--------- plakalı araca çarparak hasarlanmasına sebebiyet verdiğini, ------- davalı ------ olan alacağını alacağı temliki yoluyla müvekkili davacı-------- devrettiğini, ------ plakalı araçta değer kaybı meydana geldiğini belirterek fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak şartıyla şimdilik ---- TL değer kaybı bedelinin davalı şirketin temerrüt tarihi olan -------- tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsilin talep ve dava etmiştir.

CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; ----------- tarihinde kazaya karşıtığı belirtilen ------ plakalı aracın müvekkil sigorta şirketi nezdinde ------- sayılı poliçe ile-------bulunduğunu, davacı tarafın aracında meydana gelen değer kaybı talebinin Poliçe Genel Şartları teminat dışı kalan haller başlıklı 1. Maddesi gereğince teminat dışı kaldığını bu konuda -------- esas sayılı örnek kararının bulunduğunu ve mini onarım ile giderilebilen basit kaporta, plastik tampon, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı hasarlarının teminat dışı kabul edildiğini, davaya kabul anlamına gelmemek ile birlikte kusura ilişkin rapor alınması gerektiğini, değer kaybı miktarının Trafik Sigortası Genel şartlarında yer alan hesaplama yöntemi ile belirlenmesi gerektiğini belirterek davanın redini talep etmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE:

Dava, trafik kazası nedeni ile araçta meydana gelen değer kaybının tazmini istemine ilişkin olup, davanın hukuki sebebi Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)´nun 49. Maddesindeki "Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür" şeklindeki hükmüne dayanmaktadır . Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür." şeklindeki düzenlemedir.

Dava konusu uyuşmazlık, taraflar arasındaki ihtilaf, temelde davaya konu trafik kazası nedeniyle davalılara ait aracın davacıya ait araca çarpması iddiasıyla oluşan değer kaybının davacı tarafından davalıdan tahsilini talep edip edemeyeceği, ayrıca davalının ekspertiz ücretinden sorumlu olup olmadığı, noktasındadır.

Davaya konu trafik kazası nedeni ile ------ tarihli maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağının sürücüler ------- arasında düzenlendiği, bayanlar kısmında davacıya ait ------- plakalı araç sürücüsünün "trafiğin durduğu anda beklerken aracıma arkadan çarpıldı aracımın sağ arka tampondan çarpma eylemi gerçekleşti" şeklinde olduğu, davalıya sigortalı ------ plakalı araç sürücüsü-------- trafiğin durduğunu farketmedim frene basmama rağmen duramadım ve öndeki duran araca arkadan çarptım "şeklinde olduğu ve her iki araç sürücüsü tarafından kaza tespit tutanağının çekişmesiz olduğu görüldü.
Araç tescil bilgilerine göre ------ plakalı aracın kaza tarihinde --------- adına tescilli olduğu anlaşılmıştır.

Dosyaya sunulan temlik sözleşmesinin incelenmesinde ------ plakalı aracın ------ tarihli dava konusu kaza nedeniyle değer kaybı alacağının araç maliki -------- tarafından davacı ----temlik edildiği anlaşıldı.
KTK 97 maddesi uyarınca davacı tarafından davalı sigortaya değer kaybı ödemesi için başvuru yapıldığı, başvurunun -----tarihinde yapıldığı ve davalı---- tarafından araçta oluşan hasarın poliçe teminat kapsamı dışında olduğu gerekçesiyle ödeme yapılmadığı görüldü.

Celp ve tetkik olunan zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin incelenmesinde ---- plakalı aracın ------- tarihleri arasında davalı ... şirketi tarafından sigortalandığı araç başına maddi hasar limitinin----- TL olduğu görüldü.

Mahkememizce yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen ----- tarihli bilirkişi raporunda özetle ; kazanın meydana gelmesinde davalıya sigortalı ----- plakalı araç sürücüsünün aracın seyir halindeyken aracın sol ön tarafı ile------- yönetimindeki ----- plakalı araca sağ arka tampondan çarptığı kazada----- önündeki araca arkadan çarpması konusunda ihtilaf bulunmamakta olup kazanın meydana gelmesinde % 100 kusurlu olduğu, davacıya ait aracın boyasız değişensiz olarak muadil değerinin yaklaşık ------ TL olduğu, yapılan emsal araştırmalar sonucunda davacıya ait aracın bir/iki parçası boyalı işlem görmüş olarak muadil değerinin yaklaşık ------ TL olduğu kaza nedeniyle davacı aracındaki hasar nedeniyle araçta------ TL değer kaybı oluştuğu yönünde rapor hazırlanmış ve rapor usulüne uygun şekilde taraflara tebliğ edilmiştir.

davaya konu edilen ve değer kaybı istenilen aracın ------- plakalı ----marka------- tipi --- model ve ---- km de olduğu aracın kazadan önceki değerinin ------ TL olduğu, dava konusu kaza nedenilye araçta -------parçanın işlem gördüğü, araçta -------- TL değer kaybı oluştuğu belirtilmiştir.Yapılan piyasa araştırmasına göre, aracın kaza tarihi itibariyle 2. El raiç satış değerinin internet ortamlarındnaki araç ilanlarındaki yüksek oranlı rutin pazarlık payı dikkate alındığında ortalama ------TL olduğu tespit edilmiştir. Araçtaki değer kaybının ----- tarihinde yürürlüğe giren karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesindeki değer kaybı hesaplama yöntemine göre hesaplandığı, aracın kilometre değeri, -----in altında olduğundan değer kaybının ------TL olduğu, kazada davalı sürücü ------- % 100 oranında asli ve tam kusurlu olduğu belirtilmiştir.
Davacı vekili ----- tarihli ıslah dilekçesiyle değer kaybı alacağını -------TL ye arttırmış ve ıslah harcını yatırmış olup, ıslah dilekçesi usulüne uygun olarak davalıya tebliğ edilmiştir.
Yapılan yargılama sonucunda dosyadaki tüm deliller ve alınan bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde , uyuşmazlık konusu kazada davalıya sigortalı araç sürücüsünün kazanın meydana gelmesinde % 100 oranında kusurlu olduğu, kaza nedeniyle davacıya ait aracın ait aracın değer kaybından etkileneceği, aracın piyasa değerinin altında bir bedel karşılığı satılacağının kabulü ile bilirkişi raporu ile tespit edilen ------TL değer kaybı zararının davalı sigortanın poliçe kapsamında sorumluluğunda olduğu anlaşılmakla aşağıdaki şekilde davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM: Ayrıntısı ve gerekçesi yukarıda belirtildiği gibi;

1-Davanın kabulü ile

2-----TL dağer kaybı alacağının ----- tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
3-Başlangıçta peşin olarak alınan 35,9 TL harcın ıslah harcı 239 TL ile birlikte, alınması gerekli olan 273,24 TL harçtan mahsubu ile fazla alınan 1,65 TL´nin karar kesinleştiğinde ve istem halinde davacıya iadesine,
4-Davacının yargılama sırasında yapmış olduğu 273,24 TL harç posta ve tebligat gideri 141,7 TL, bilirkişi ücreti 1.000,00 TL, olmak üzere toplam 1.414,94 TL yargılama masrafının davalı taraftan davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davacı yargılama sırasında kendini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 3.400,00 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine
6-Karar kesinleştiğinde, HMK Gider Avansı Tarifesinin 5. maddesi uyarınca artan gider avansının davacıya iadesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda, miktar itibari ile kesin olmak üzere verilen karar acıkca okunup usulen anlatıldı 28/01/2020

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Deport (Sınır Dışı) Avukatı Ankara
    Deport kavramı, sınır dışı etme diye de bilinmekte olup; bu, Türkiye?de kalma hakkı bulunmayan yabancıların ülkeyi terk etmelerini mecburi kılan idari bir işlemdir.
  • Ordu Araç Değer Kaybı Hesaplama
    Trafik kazaları, tüm araç sahiplerinin en çok çekindiği konular içerisinde yer alır. Her ne kadar trafik kurallarına tam anlamıyla uyuyor olsanız bile karşı taraftaki diğer sürücüler nedeniyle aracınızın zarar görme olasılığı bulunur.
  • Sigara Kaçakçılığı Suçu Yargıtay Kararı
    Sigara Kaçakçılığı Suçu Yargıtay Kararını kurumsal web sitemizden inceleyebilir ve 4733 sayılı Kanuna muhalefet suçlar ile alakalı profesyonel destek için uzman avukatlarımızı arayabilirsiniz.
Whatsapp