0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Araç Değer Kaybı Talebi Davası Yargıtay Kararı

Araç Değer Kaybı Talebi Davası Yargıtay Kararını sitemizden inceleyebilir ve benzeri durumların tamamı için avukatlık büromuzdan anında bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

T.C.
ANTALYA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2017/639 Esas
KARAR NO : 2018/94
DAVA : Tazminat
DAVA TARİHİ : 04/10/2017
KARAR TARİHİ : 13/02/2018

Mahkememizden verilen ... tarih ve .../... Esas, .../... Karar sayılı kararı Yargıtay ...HD´nin ... tarih ve .../... Esas, .../... Karar sayılı ilamıyla bozulmakla, dosya mahkememizin yukarıdaki esasına kaydedilerek, yapılan açık yargılamaları sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı ile dava dışı ...Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ... tarihinde müvekkilinin maliki olduğu ...plakalı aracını kardeşi ... kullanmakta iken aracın arızalanması sebebiyle en sağdaki güvenlik şeridi içinde park halinde iken davalı ...´in kendi adına kayıtlı olan ... plakalı aracı ile müvekkilinin aracına çarptığını, bu durumun kaza tespit tutanağında imza altına alındığını, kazanın oluşumunda davalı ...´in % 100 kusurlu olduğunu, kaza sonucu müvekkilinin aracında yaklaşık 20.000,00 TL hasar oluştuğunu, tamirat nedeniyle aracın değer kaybına uğradığını belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik değer kaybı ile ilgili 2.500,00 TL talep ettiklerini, 35 gün boyunca kiralık ... plakalı aracı kullanmak zorunda kaldıklarını, kiralama bedeli olarak 2.065,00 TL ücret verildiğini, bu sebeple kaza ile doğrudan etkili olarak 2.065,00 TL maddi zarar olduğunu, Yargıtay 11.Hukuk Dairesi´nin kökleşmiş içtihatlarında kaza nedeniyle aracın değerinin olumsuz etkilenmesi üzerine oluşan değer kaybından sigortanın sorumlu olduğunu, bu nedenle davalı sigortadan ise sadece 2.500,00 TL araçtaki değer kaybı yönünden talepte bulunulduğunu belirterek, sonuç olarak fazlaya ilişkin hak ve talepleri saklı kalmak kaydıyla 2.500,00 TL kaza nedeniyle aracın değerinin olumsuz etkilenmesi üzerine oluşan değer kaybı olarak davalı .... ve davalı ... Sigorta A.Ş.´den müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini, davalı ... için kaza tarihi olan ... tarihinden, davalı ... Sigorta A.Ş. açısından dava tarihinden sonra işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline, yine müvekkilinin aracının serviste tamir gördüğü süreçte üçüncü bir aracı 35 günlüğüne kiralaması nedeniyle 2.065,00 TL´nin davalı ...´ten kaza tarihi olan ... tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı sigorta vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkilim şirketin poliçe kapsamında mali yükümlülüğünün poliçe limitiyle sınırlı olduğunu, davacının talep ettiği, aracın onarım süresi içerisinde davacının kiraladığı aracın kira bedelinin poliçe teminatı dışında kaldığınından müvekkilini bağlamadığını, aracın 11 yaşında olduğunu, modeli dikkate alındığında 2.500,00 TL değer kaybının fahiş olduğunu beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce .../... Esas sayılı dosyada yapılan yargılama sonunda;

:Dava trafik kazasına bağlı olarak açılmış değer kaybı ve tamir süresi içinde uğranılan zararların tazmini davasıdır. Davacının aracında davalıların sebep olduğu kaza nedeniyle 20.000,00TL hasar olduğu ve bu bedelin ödendiği anlaşılmıştır. Davacı hasar bedeli ödense de aracında değer kaybı oluştuğunu iddia etmektedir. Alınan bilirkişi raporuna göre davacıya ait ... plakalı aracın ... model olduğu, kaza tarihinin 2012 olduğu ,kaza tarihinde 11 yaşında olduğu, davaya konu kazadan önce de 2 kez kazaya uğradığı ve tamir edildiği , dolaysıyla orjinalliğinin kalmadığı , uygulamada 10 yaş üzerindeki araçlarda aracın ömrü de nazara alındığında değer kaybının kabul edilmemesi nedeniyle değer kaybı talebi yerinde görülmemiştir. Ancak davacının aracın tamir edilmesi için gereken süre için maddi kaybını talep edebileceği sonucuna varılmıştır. Davacının tamir için gereken süre için sigorta şirketinden tazminat talep edemeyeceği , davalı araç sahibinden talep hakkının olduğu sonucuna varılmıştır. Bilirkişi tarafından belirlenen miktara hükmedilmiştir.

Mahkememizce verilen karar davacı vekili tarafından temyiz edilmişYargıtay ...HD´nin ... tarih ve .../... Esas, .../... Karar sayılı ilamı ile ;" Dava trafik kazasından kaynaklanan değer kaybı ve araç kiralama bedeli istemine ilişkindir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan araçta meydana gelen değer kaybı ve araç kiralama bedeli istemine ilişkindir.

Davacının dava dilekçesindeki maddi tazminat talebi araçta oluşan değer kaybı ve araç kiralama bedeline ilişkindir.

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda aracın tamirinin ekonomik olup olmadığı, perte ayrılmasının gerekip gerekmediği değerlendirilmeden dava konusu aracın aracın 11 yaşında olması belirtilerek araçta değer kaybı oluşmayacağı belirlenmiştir.

Mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2.el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2.el piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın genel bir değerlendirme yapılarak sağlanmıştır. Araçta meydana gelen değer kaybının; aracın serbest piyasa koşullarına göre kaza tarihi itibariyle hasarsız haldeki ikinci el rayiç değeri ile aracın markası, modeli, hasar miktarı ve hasarlı kısımların özelliği dikkate alınarak tamir edildikten sonraki rayiç değeri tespit edilip bu iki miktar arasındaki azalmaya (farka) göre hesaplanması gerekir.
Davacı dava dilekçesinde aracında 20.000 TL´lik hasar oluştuğunu ileri sürmüştür.

Davacının aracının 2. el piyasa fiyatına göre tamirinin ekonomik olup olmadığı, perte ayrılıp ayrılmayacağının mahkemece tartışılması, aracın perte ayrılmasının uygun olması durumunda değer kaybının oluşmayacağı yönünde karar verilmesi, aracın perte ayrılmasının uygun olmayacağı durumda yukarıda açıklandığı üzere daire uygulamalarımıza göre değer kaybı hesaplanmadan, değer kaybı konusunda genel bir değerlendirme ile aracın yaşı dikkate alınarak araçta değer kaybının oluşmayacağı yönündeki bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulması doğru görülmemiştir." gerekçesi ile bozulmuştur.
Mahkememizce Yargıtay bozma ilamına uyularak yargılamaya devam edilmiştir.

Dosya bilirkişiye tevdi edilmiş, bilirkişi ... tarafından düzenlenen ... tarihli bilirkişi raporunda özetle;

Hukuksal olarak delillerin takdir ve kabulü Sayın Hakimliğinize ait olmak üzere, dosyada mevcut belgelere dayalı olarak yapılan ve yukarıda gösterilen inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda;
a) Davacıya ait ...plakalı otomobilin ... tarihinde sol yan tarafında meydana gelen hasarının onarılmasının ekonomik olduğu, aracın pert yapılması gerekmediği,
b) ... plakalı otomobilin ... tarihinde meydana gelen hasarının onarılması sonucu kaza tarihi itibariyle 2.500,00 TL değer kaybının olduğu görüş ve kanaatine varıldığı bildirilmiştir.
Mahkememizce Yargıtay bozma ilamına uygun olarak hazırlanan bilirkişi raporuna itibar edilerek, kira bedeli için açılan davada Mahkememizin .../... E- .../... K sayılı kararı ile verilen karar Yargıtay bozma ilamı dışında kalıp kesinleştiğinde bu talep hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına, değer kaybı için açılan davanın kabulü ile; 2.500,00 TL nin davalı ...´ ten ... tarihinden, davalı sigorta şirketinden dava tarihi (...) den itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Kira bedeli için açılan davada Mahkememizin .../... E- .../... K sayılı kararı ile verilen karar Yargıtay bozma ilamı dışında kalıp kesinleştiğinde bu talep hakkında YENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
2-Değer kaybı için açılan davanın KABULÜ ile; 2.500,00 TL nin davalı ...´ ten ... tarihinden, davalı sigorta şirketinden dava tarihi (...) den itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,
Değer kaybı için alınması gerekli 170,80 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,
Davacı tarafından yapılan 1.233,80 TL tebligat, posta gideri, bilirkişi ücreti ve 332,80 TL ilan ücreti olmak üzere toplam 1.566,60 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
A.A.Ü.T uyarınca hesaplanan 2.180,00 TL maktu/nispi vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
Sarf edilmeyen gider avansının HMK 333.maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde davacıya iadesine ,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalılar yokluğunda, HMK 341/2 maddesi uyarınca KESİN OLARAK VERİLEN karar açıkça okundu. Anlatıldı.
13/02/2018

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp