0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Araç Değer Kaybı ve Mahrumiyet Zararı Emsal Karar26.6.2024

Araç Değer Kaybı ve Mahrumiyet Zararı Emsal Karar içeriğine hemen erişin ve aklınıza takılan hususların tamamı için Ankara´daki hukuk büromuza hemen danışın.

T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2016/727 Esas - 2018/156
T.C.
Ankara Batı
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
KARAR
TÜRK MİLLETİ ADINA

ESAS NO : 2016/727
KARAR NO : 2018/156

HAKİM :
KATİP :

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALILAR : 1-
VEKİLİ :
: 2-
3-
VEKİLİ :

DAVA : MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
DAVA TARİHİ : 28/10/2016
KARAR TARİHİ : 14/03/2018
K.YAZIM TARİHİ : 06/04/2018


Yukarıda tarafları yazılı dava dosyasının mahkememizde yapılan açık yargılaması neticesinde;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

TALEP :Davacı vekili mahkememize sunduğu dava dilekçesinde özetle; davalılardan ...Tic. Ltd. Şirketinin maliki, davalı ...´nın da sevk ve idaresindeki ... plakalı aracın 09.09.2016 tarihinde müvekkilinin maliki ve kullananı olduğu ... plakalı araca arkadan çapması neticesinde trafik kazasının meydana geldiğini, davalılardan ... Sigorta A.Ş.´nin kazaya sebebiyet veren ... plakalı aracın ZMSS düzenleyen sigorta şirketi olduğunu, kazanın oluşumunda kusurun davalı ...´da bulunduğunu, bu durumun Trafik Kazası Tespit Tutanağında da belirlendiğini, kaza nedeniyle müvekkilinin

e-imzalı e-imzalı

aracında değer kaybı olduğunu, araç mahrumiyet zararı oluştuğunu, ayrıca kazada davacının yaralanması nedeniyle manevi tazminat taleplerininde bulunduğunu, yapılacak yargılama neticesinde; fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak, şimdilik, 1.000,00TL değer kaybı tazminatının tüm davalılardan, 1.000,00TL araç mahrumiyet zararının davalılar ... ile davalı ... Tic. Ltd. Şirketinden, 5.000,00TL manevi tazminatında davalı ... ile davalı ... .... .... .... ... .... ... . Tic. Ltd. Şirketinden tahsili ile müvekkiline verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP :Davalı ... Sigorta A.Ş. vekili mahkememize sunduğu cevap dilekçesinde özetle; dava açılmazdan evvel müvekkiline müracaat olmadığını, KTK´un değişik 97. maddesindeki başvuru şartı yerine getirilmediğinden, davanın usulden reddedilmesi gerektiğini, araçtaki değer kaybı belirlenirken aracın rayiç değeri, daha önce kazaya karışıp karışmadığı, kaza aldığı bölge, yaşı ve kilometresi ile kusur oranları dikkate alınarak genel şartlar ekindeki hesaplama yöntemince değer kaybı hesabının yapılmasının zorunlu olduğunu, hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Davalılar ... ile ... .... .... .... ... .... ... . Tic. Ltd. Şirketi vekili cevap dilekçesinde; kazanın oluşumunda davalı ...´nın kusurunun bulunmadığını, bu nedenle de trafik kazası tespit tutanağını kabul etmediklerini, istenilen tazminat miktarlarınında fahiş olduğunu, manevi tazminatında şartlarının oluşmadığını, davanın reddine karar verilmesinin gerektiğini bildirmiştir.
DELİLLER :Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı, davalı sigorta şirketi tarafından düzenlenen ... poliçe nolu Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi (ZMSS), davalı ... Sigorta A.Ş.´ye Karayolları Trafik Kanun değişik 97. maddesi uyarınca başvuru yapıldığına dair belgeler, davacının maliki olduğu ... plakalı araca ilişkin kaza neticesinde kasko sigorta poliçesini düzenleyen ... Sigorta A.Ş. tarafından gönderilen hasar dosyası, davacıya ait aracın trafik kayıtları, kusur ve hasar konularında uzman bilirkişinin 19.06.2017 tarihli ve 08.12.2017 tarihli raporu ile tüm dosya kapsamı.
GEREKÇE :Talep, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Olay tarihinde davacı... sevk ve idaresindeki ... plakalı araç ile Ankara ili Yenimahalle sınırları içerisindeki Anadolu Bulvarında seyir halinde iken Gimat Toptancılar Sitesi önündeki alt geçit girişinde trafik yoğunluğundan dolayı durmak zorunda kaldığı, davalı/sürücü ...´nın sevk ve idaresindeki ... plakalı araç ile davacıya ait araca arkadan çarptığı, aldığı bu darbeyle savrulan ... plakalı aracın önünde bulunan ... plaka sayılı araca çarparak (zincirlemeli) trafik kazasının meydana geldiği anlaşılmıştır.

Davacı, dayanak kaza neticesinde aracında olaşan hasar bedelini kasko sigortasını düzenleyen ... Sigorta A.Ş.´den tahsil etmiş, araçta oluşan değer kaybı zararı, araç mahrumiyet zararı ve manevi tazminat istemleriyle mahkememize müracaat etmiştir.

Tarafların bildirdikleri deliller, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı ve davacı aracında oluşan hasar nedeniyle kasko sigortası kapsamında ödeme yapan ... Sigorta A.Ş.´nin düzenlediği hasar dosyası getirilmiş, kusur ve hasar konularında uzman makine mühendisi bilirkişiden rapor alınmıştır.

Olay tarihinde alt geçitte trafik yoğunlaşması nedeniyle durmak zorunda kalan davacıya ait ... plakalı araca davacı ...´nın kullandığı ... plakalı aracın arkadan çarparak kazanın oluşumuna neden olduğu anlaşılmaktadır. Sürücü ... sevk ve idaresindeki ... plakalı aracı ile gündüz vakti meskun

mahalde yola gereken dikkati vermediği, hızını yol ve trafiğin şartlarına göre ayarlamadan tehlike arz edecek tarzda dikkatsiz ve tedbirsiz bir şekilde seyretmesi neticesinde duran trafikte bekleme yapan ... plakalı araca arkadan çapması sonucu neden olduğu kazada asli ve tam kusurlu olduğu; sürücü...´ın trafiğin alt geçitte kilitlenmesi neticesinde durmak zorunda kaldığı, davalı yanın araca arkadan çarptığı, davalının oluşturduğu ihlal ve aykırılığı öngörmesine ve de kazayı önlemesine imkan bulunmadığı, kazanın oluşumunda kural ihlali ve kusurunun bulunmadığı kanaatine varılmıştır.
Bilirkişi tarafından yapılan inceleme neticesinde davacıya ait araçta dayanak kaza nedeniyle oluşan hasar neticesinde 3.123,75TL değer kaybı zararı ile 750,00TL araç mahrumiyet zararı oluştuğu belirlenmiştir. Raporda yerleşik Yargıtay içtihatlarına uygun surette araç değer kaybı zararının hesaplandığı, aracın makul tamir süresi nazara alınarak, bu süreye ilişkin yoksun kalınan araç mahrumiyet zararının belirlendiği görülmekle (rapor) hükme esas alınmıştır. Dava dilekçesinde 1.000,00TL araç değer kaybı tazminatı istenmekte ve rapor doğrultusunda ıslah talebinde bulunulmamakla (talep doğrultusunda) bu miktar hükme bağlanmış, araç mahrumiyet zararı da raporda belirlenen 750.,00TL üzerinden kısmen kabul edilmiştir.

Davacı, dayanak trafik kazasında yaralandığı bildirerek manevi tazminat isteminde bulunmuştur. TBK´un 56/1 maddesinde "Hakim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir" denmektedir. Davacı, dayanak trafik kazası nedeniyle yaralandığı bildirmiş ise de bu iddiasına ilişkin dosyaya hiçbir bilgi ve belge sunmamıştır. Dava dilekçesi ekinde sunulan ve daha sonra hasar dosyası ekinde de dosyaya getirtilen "Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağında" da davacının bu iddiasına ilişkin bir tespit bulunmamaktadır. Davacının bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumu ortaya konup, ispatlanamadığından, manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.
Bu gerekçeye uygun aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacının araç değer kaybı tazminatı isteminin KABULÜNE, 1.000TL araç değer kaybı tazminatının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, hüküm altına alınan miktara davalılardan ... ... ... Sanayi ... Ticaret Ltd. Şti. İle ... yönünden olay tarihi olan 09/09/2016 tarihinden itibaren, diğer davalı ... Sigorta A.Ş. Yönünden de dava tarihi olan 28/10/2016 tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine,

2-Davacının araç mahrumiyet zararı isteminin KISMEN KABULÜNE, 750TL araç mahrumiyet zararının davalılardan ... ... ... Sanayi ... Ticaret Ltd. Şti. İle ...´dan olay tarihi olan 09/09/2016 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin bu kalem istemin reddine,
3-Davacının manevi tazminat isteminin REDDİNE,

4-Harçlar kanunu gereği alınması gereken 119,55TL karar ve ilam harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irat kaydına, Davacı tarafından yatırılan 119,55TL peşin harç, 29,20TL başvuru harcı, 4,30TL vekalet harcı olmak üzere toplam 153,05TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
5-Davacı tarafından sarf edilen 254,45TL tebligat ve posta gideri ile 450,00TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 704,45TL yargılama giderinin davanın kabul ve red oranına göre hesap edilen 176,11TL´nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine, bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
e-imzalı e-imzalı

6-Maddi Tazminat Yönünden;

a-)Davacının kendisini vekil ile temsil ettirdiği görülmekle karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince davanın kabul oranına göre takdir ve hesap edilen; 1.750,00TL, vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine,

b-)Davalılar ... ... ... Sanayi ... Ticaret Ltd. Şti. ile ... kendilerini vekil ile temsil ettirdikleri görülmekle karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince davanın red oranı göre takdir ve hesap edilen 250,00TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalılara ödenmesine,

7-Manevi tazminat yönünden;

Davalılar ... ... ... Sanayi ... Ticaret Ltd. Şti. ile ...´dan kendilerini vekil ile temsil ettirdikleri görülmekle karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince davanın red oranına göre takdir ve hesap edilen; 2.180,00TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalılara ödenmesine,
Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı, istinaf kanun yolu açık olmak üzere (kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize sunulacak, yahut mahkememize gönderilmek üzere bir başka mahkemeye ibraz edilecek bir dilekçeyle istinaf kanun yoluna başvurulabileceği, istinaf incelemesinin Bölge Adliye Mahkemeleri ilgili Hukuk Dairesi tarafından yapılacağı) karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp