0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Araç Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen Emsal Karar1.11.2023

Araç Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen Emsal Karar içeriğine sitemizden hemen ulaşın ve benzeri durumlarda hukuki destek alabilmek adına Avukat Ebru Ünsal´a ulaşabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
15. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2017/1023
KARAR NO: 2018/1084

DAVA : Tazminat
DAVA TARİHİ : 21/11/2017
KARAR TARİHİ : 19/10/2018

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

DAVA:

Davacı vekilinin dava dilekçesi özetle; Dava dışı 3. kişi [dâvâlının sigortalısı) ...´a ait ... plakalı araç tarafından 29.06.2017 tarihinde ...´e ait ... plakalı araca çarpmak suretiyle maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, Mevcut kaza sonucu ... plakalı araçta meydana gelen değer kaybı alacağı, araç sahibi 3. Kişi ... tarafından müvekkili ... LTD. ŞTİ.´ne 12/10/2017 tarihinde temlik edildiğini, kaza sonucu müvekkilinin aracında değer kaybı meydana geldiğini,söz konusu değer kaybı bağımsız eksper tarafından 4.550,00 İle 5.460,00 TL aralığında olacağı tespit edildiği, Bu değer kaybının tespitinin sağlanabilmesi için alınan eksperlik hizmeti sebebiyle de müvekkili tarafından 354,00 Tl ekspertiz ücreti ödendiği, Kazaya sebebiyet veren taraf veya somut olayda olduğu gibi sigorta şirketi; kaza sebebiyle oluşan her türlü zararı karşılamakla mükellef olduğundan oluşan değer kaybının da tazmin edilmesi gerektiğini, davacı Tarafça davalıya 03/10/2017 tarihinde ihtarname gönderilmiş Bu sebeple kaza sebebiyle oluşan değer kaybının davalı sigorta şirketinden işleyecek avans faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

CEVAP:

Davalı cevap dilekçesi sunmadığı ve duruşmalara katılmadığından, davalının davayı inkar ettiği varsayılmıştır.

GEREKÇE:

Dava, Davacıya ait aracın karıştığı trafik kazası neticesinde araçta değer kaybı oluşup oluşmadığı kusur durumuna göre davalıların sorumluluk miktarının tespiti istemine ilişkin istemidir.
Davacı delil olarak; kaza tespit tutanağı, değer kaybı raporu ve bilirkişi incelemesine dayanmış olup, davacı tarafından gösterilen deliller toplanarak dosya arasına konulmuştur.
Mahkememizce dosyanın bilirkişiye tevdi ile tarafların iddia ve savunmaları, dosyaya sunulan deliller irdelenerek trafik kazası sonucu hasarlanan aracın değer kaybının tespiti ile bu zararların davalı sigorta şirketinden istenip istenmeyeceği yönünden rapor düzenlenmesinin istenmesine karar verilmiş, Bilirkişi ... 24/06/2018 tarihli raporda; Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına Göre Değer Kaybı Hesabı sonucunda davaya koun olan ... plakalı 2015 model ve 24.894. KM bulunan ´´... ´´ hususi otomobilin hasarının ön tampon, plastık ve cam parçalarının değişimlerinin olduğu, bu parçaların değer kaybı yaratmaması nedeniyle dikkate alınmadığından dolayı davaya konu olan araçta değer kaybının bulunmadığı görüş ve kanaatini bildirmiştir.
Taraflar arasındaki uyuşmazlığın; Davacıya ait aracın karıştığı trafik kazası neticesinde araçta değer kaybı oluşup oluşmadığı kusur durumuna göre davalıların sorumluluk miktarı noktasında toplandığı anlaşılmaktadır.bilirkişi tarafından ibraz edilen rapor ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına Göre Değer Kaybı Hesabı sonucunda davaya koun olan ... plakalı 2015 model ve 24.894. KM bulunan ´´... ´´ hususi otomobilin hasarının ön tampon, plastık ve cam parçalarının değişimlerinin olduğu, bu parçaların değer kaybı yaratmaması nedeniyle dikkate alınmadığından dolayı davaya konu olan araçta değer kaybının bulunmadığı bildirlmş olmakla davalı sorumluluğu bulunmadığı kanaatine varılarak davanın reddi yönünde aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın REDDİNE,

2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi gereğince davacıdan alınması gereken 35,90-TL karar harcının davacıdan peşin alınan 31,40-TL harçtan mahsubu ile bakiye 4,50-TL harcın davacıdan tahsiline,
3-Davalı vekili lehine karar tarihindeki avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden hesap olunan 300,00-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılya verilmesine,
4-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri olmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
5-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
6-HMK 333. md. uyarınca davacı tarafından yatırılan ve bakiye kalan gider avansının kararın kesinleşmesi sonrası talebi halinde davacıya iadesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, kesin olarak verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 19/10/2018

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp