0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Araca Çarpmak Suretiyle Maddi Hasarlı Trafik Kazası Yargıtay Kararı1.11.2023

Araca Çarpmak Suretiyle Maddi Hasarlı Trafik Kazası Yargıtay Kararı sitemizde sizlere sunulmuştur, Avukat Ebru Ünsal´ın kişişsel web sitesinden bu kararı inceleyebilir ve bilgi alabilirsiniz.

T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO: 2017/675 Esas
KARAR NO: 2019/713
DAVA : Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 20/06/2017
KARAR TARİHİ : 09/07/2019

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı sigorta şirketinin sigortalısı dava dışı üçüncü kişi ------- şirketine ait--------- plakalı aracın------- tarihinde--------- plakalı araca çarpmak suretiyle maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiğini, daha sonra aracın müvekkil şirkete temli edildiğini, kaza neticesinde müvekkilinin aracında değer kaybı meydana geldiğini, davalı sigorta şirketine ------ tarihinde değer kaybı zararının ödenmesi için ihtarname gönderildiğini ancak ödeme yapılmadığını veya herhangi bir cevap verilmediğini, kaza sebebiyle oluşan ------ TL ile --------- TL aralığındaki değer kaybı için şimdilik -------------- TL değer kaybı ve --------TL ekspertiz ücretinin kaza tarihinden itibaren en yüksek temerrüt faizi oranı üzerinden işleyecek faizi ile birlikte tahsilinin talep etmiştir.
CEVAP : Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; kazaya karışan aracın müvekkil şirket nezdinde ---------numaralı Trafik poliçesi ile sigortalı olduğunu, başvuru sahibine ait araçta yapılan değer kaybı incelemesi neticesinde, --------- Tarihinde 316,00 TL değer kaybı ödemesi yapıldığını, ilgili talebin teminat limitlerine uygun olarak sigortalılarının kazadaki kusur oranına ve hasar durumuna göre değerlendirilmesi gerektiğini, değer kaybı tesptinin----------- tarafından düzenlenen ------ yürürlük tarihli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre belirlenmesi gerektiğini, talep edilen tutarın sebepsiz zenginleşmeye yol açacağını, değer kaybı ile ilgili ekspertiz ücretinin talep eden/edenler tarafından ödeneceğini, talebi kabul etmemekle beraber dava tarihinden itibaren yasal faiz istenebileceğini, sigorta şirketinin temerrüdü oluşmadığını, talebin reddi ile masraf ve ücreti vekaletin şikayetçi tarafa yükletilmesi gerektiğini beyan ettiği ve tüm bu nedenlerde davanın reddine karar verilmesini arz ve talep etmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE:

Dava, trafik kazası nedeni ile araçta meydana gelen değer kaybının tazmini ile hasar sonucu oluşan değer kaybının tespiti için yapılan giderin tahsili istemine ilişkin olup, davanın hukuki sebebi Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)´nun 49. Maddesindeki "Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür" şeklindeki hükmüne dayanmaktadır . Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür." şeklindeki düzenlemedir.
Dava konusu uyuşmazlık ön inceleme duruşmasında, "davacının alacağını temlik aldığı dava dışı 3. kişinin maliki olduğu sevk ve idaresindeki ------- plaka sayılı araç ile davalı sigortanın KZMMS sigortalısı ------ plaka sayılı aracın ------ tarihinde yaptığı trafik kazası neticesinde tarafların kusur durumu ------- plaka sayılı araçta değer kaybı meydana gelip gelmediği ve davalı sigortanın meydana gelen bu zarardan sorumlu olup olmadığı ve davalı sigorta tarafından yapılan ödeme ile karşılanmayan bir zarar olup olmadığı noktasında toplanmaktadır" şeklinde belirlenmiştir.
Celp ve tetkik olunan temlik sözleşmesinin incelenmesinde temliknamenin 18/05/2017 tarihinde düzenlendiği ve ----------- şirketi nezdinde----- plakalı aracın hasarından dolayı sigorta şirketinden araç değer kaybı bedelinin davacıya temlik edildiği görülmüştür.

Davacı tarafından dosyaya sunulan ihtarnamenin incelenmesinde davalı şirkete karşı temlik alınan-------- plakalı araçta dava konusu kaza nedeniyle meydana gelen değer kaybı alacağının davacıya ödenmesinin talep edildiği, ihtarın ------- tarihinde davalı sigorta şirketine tebliğ edildiği anlaşılmıştır.
Davalı tarafından dosyaya sunulan ZMSS poliçesinin incelenmesinde davalı sigortaya sigortalı -------- plakalı aracın ------------ tarihleri arasında davalı sigorta şirketine sigortalı olduğu, maddi tazminatın araç başına -------- TL olduğu tespit edilmiştir.
Davalı şirketten celp olunan hasar dosyasının incelenmesinde davalı sigorta tarafından eksper raporu alındığı ve 316 TL değer kaybı tespit edildiği ve bu değer kaybı bedelinin ---------- Şubesi´nden dava dışı temlik eden araç sahibi------- hesabına -------- tarihinde ödendiği anlaşılmıştır.

Mahkememizce yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda özetle ; -------- günü ----- mevkiinde ----------- plakalı araç ile ------------- plakalı araç arasında meydana gelen trafik kazasında -------- plakalı araç sürücüsünün aracını dikkatsiz ve tedbirsiz kullanarak aniden sola manevra yaptığı sırada kazaya sebebiyet verdiğinden 2918 sayılı KTK´nın 84. Maddesi uyarınca genel şartlara uymama kuralını ihlal ettiğinden asli ve tam kusurlu olduğu,---------- plakalı araç sürücüsünün önünde aniden direksiyon çeviren araca çarpmasında alabileceği bir tedbir veya kusurlu bir davranış olmadığından kusursuz olduğunu, davacı sigortaya kasko sigortalı ------- plakalı ------ Marka aracın------- modeli -------- km de olduğu kaza nedeniyle araçta ------- TL hasar maliyeti olduğu, bu aracın kazadan önceki piyasa rayiç değerinin -------- TL olabileceği, kaza nedeniyle aracın 2. El piyasasında rayiç değerinin belirli miktarda olumsuz etkileneceği, 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren değer kaybı hesaplama koşullarına göre yapılan hesaplamaya göre araçta reel değer kaybının 500,00 TL olabileceği yönünde rapor tanzim edilmiş ve rapor usulüne uygun olarak taraflara tebliğ edilmiştir.

Davacı vekili talep artırım dilekçesi ile değer kaybı alacağını -------- TL olarak arttırmış ve harcını yatırmış, talep artırım dilekçesi usulüne uygun olarak davalıya tebliğ edilmiştir.

Yapılan yargılama sonucunda dosyadaki tüm deliller ve alınan bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde , davacının temlik aldığı aracın davalı sigortaya ait araç ile kazaya karışması sonucu aracın değer kaybından etkileneceği, aracın piyasa değerinin altında bir bedel karşılığı satılacağı, alınan bilirkişi raporuna göre araçta -------- TL değer kaybı olduğu, davacının temlikname ile değer kaybı alacağını temlik aldığı, dava öncesi sigorta şirketine başvurduğu ve başvurunun sigorta şirketine --------- tarihinde tebliğ edildiği, ihtarnamede araç ile ilgili değer kaybı alacağının temlik alındığının da belirtildiği, buna rağmen davalı sigorta şirketince başvuru tarihinden sonraki tarih olan ------------ tarihinde dava dışı temlik eden ----------- hesabına ------ aracılığıyla 316 TL ödeme yapıldığı, alacağın temlikini düzenleyen TBK´nın 186. Maddesinde borçlu alacağın devredildiği, devreden veya devralan tarafından kendisine bildirilmemiş ise önceki alacaklıya; alacak bir kaç kez devredilmiş ise son devrelan yerine önceki devralanlardan birine iyi niyetle ifada bulunarak borcundan kurtulur maddesinin düzenlendiği, davacı tarafından alacağın temlik alındığının ihtarname ile davalıya bildirildiği, buna rağmen davalı tarafından dava dışı temlik eden -------değer kaybı ödemesi yapıldığı, dolayısıyla davalının tespit edilen ------ TL değer kaybından davacıya karşı sorumlu olduğu, ekspert ücreti yönünden ise davalı sigortanın dava açılmadan önce eksper raporu aldığı ve dava dışı temlik alan ---------- 316,00 TL ödediği, alınan eksper raporuna karşı sigorta eksperleri atama yönetmeliği uyarınca eksper raporuna bir itirazda bulunmadığı, ödemeyi kabul ettiği, dolayısıyla davacının yeni bir eksper raporu almasında ve eksper ücreti ödemesinde davalı sigortanın kusurunun olmadığı, bu nedenle davacının eksper ücreti talebinin yerinde olmadığı sonuç ve kanaatine varılmakla davanın değer kaybı olan 500,00 TL yönünden kabulüne ve sigortanın temerrüt tarihi olan 10/06/2017 tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına, eksper ücreti yönünden ise reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


HÜKÜM: Ayrıntısı ve gerekçesi yukarıda belirtildiği gibi;
1-Davanın KISMEN KABULÜ KISMEN REDDİ ile; 500,00 TL değer kaybı alacağının 10/06/2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
2-Başlangıçta peşin olarak alınan 31,40 TL harcın ıslah harcı 18,79 TL ile birlikte, alınması gerekli olan 35,90 TL harçtan mahsubu ile fazla alınan 14,29 TL´nin karar kesinleştiğinde ve istem halinde davacıya iadesine,

3-Davacının yargılama sırasında yapmış olduğu posta ve tebligat gideri 179,80 TL, bilirkişi ücreti 1.000,00 TL, olmak üzere toplam 1.179,8 TL yargılama masrafının, davacı davasında kısmen haklı çıktığından dava konusunun toplam değerinin kabulle sonuçlanan kısma oranı sonucu bulunan 336,31 TL yargılama masrafına, 35,90 TL harç eklenerek sonuç olarak 372,21 TL´nin davalı taraftan alınarak davacıya verilmesine, dava konusunun toplam değerinin redle sonuçlanan kısma oranı sonucu bulunan 843,48 TL yargılama masrafının davacı üzerinde bırakılmasına,
4-Davacı yargılama sırasında kendini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 500,00 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-DavaLı yargılama sırasında kendini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 1.254,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6-Karar kesinleştiğinde, HMK Gider Avansı Tarifesinin 5. maddesi uyarınca artan gider avansının davacıya iadesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda, miktar itibari ile kesin olmak üzere verilen karar acıkca okunup usulen anlatıldı. 09/07/2019

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Hayat Sigortası Kaynaklı Emsal Karar
    Hayat Sigortası Kaynaklı Emsal Karar detaylarına web sitemizde yer alan bu içerikten erişebilir ve aklınıza takılan hususların tamamı için bizlerden bilgi alabilirsiniz.
  • Ölümlü Trafik Kazasında Kimler Dava Açabilir?
    Trafik kazası sonrasında kişilerin hayatını kaybetmesi halinde mağdur olan kişiler olacaktır. Bununla beraber avukatlık büromuzla iletişime geçilmesi durumunda gerekli cezai ve tazminat davalarına dair süreçler başlayacaktır.
  • Değer Kaybı İçin Başvuru
    Yapılan trafik kazaları sonrasında birçok kişi araçlarında oluşan değer kayıplarını en aza indirgemek ve telafi etmek için çeşitli yol ve yöntemle aramaktadırlar.
Whatsapp