0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Aracın Kullanılamamasından İş Gücü Kaybı Davası Emsal Karar

Aracın Kullanılamamasından İş Gücü Kaybı Davası Emsal Karar detaylarına web sitemizden hemen erişin, alanında uzman avukatlarımız ile Ankara´da sizlerin hizmetindeyiz.

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2017/1860
KARAR NO : 2019/121
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
K A R A R
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 17/05/2017
NUMARASI : 2016/979 E - 2017/555 K
DAVANIN KONUSU: Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ: 07/02/2019


Yukarıda tarafları ve konusu yazılı bulunan dava ile ilgili olarak, ilk derece mahkemesince verilen kararın istinaf edilmesi sebebiyle , dava dosyası üzerinde yapılan inceleme sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tamir için davalı şirketin işyerine bırakılan ... plakalı 2015 model ... marka aracın 16/06/2016 tarihinde liftten düşerek hasar gördüğünü, hasar sebebiyle araçta değer kaybı ve aracın kullanılmamasından kaynaklanan iş gücü kaybı oluştuğunu, Bursa 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/75 D. İş sayılı dosyası ile alınan rapora tarafların itiraz etmediğini, buna göre 5.001,43 TL parça ve işçilik toplamı, 1.400,00 TL iş gücü kaybı ve 6.090,00 TL değer kaybı belirlendiğini ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 7.490,00 TL tazminatın ticari reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, tespit masrafı olarak yapılan 677,20 TL´nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, bilahare davasını ıslah etmiştir.Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle;, bakımı yapılan aracın liftten kayarak düştüğünü, hasarın bedelsiz olarak giderildiğini, istenen iş gücü kaybının fahiş olduğunu, tamamen orijinal olarak onarılan araçta değer kaybı oluşmadığını ileri sürerek davanın reddini istemiştir.İlk derece mahkemesince Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/75 D. İş sayılı dosyası getirtilmiş, kazaya ilişkin deliller toplanarak bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.İlk derece mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonunda; davacının değer kaybı talebinin kabulü ile 7.000,00 TL´nin 16/06/2016 tarihinden itibaren işleyecek ticari reeskont faizi, kazanç kaybına ilişkin talebinin kısmen kabulü ile 971,09 TL´nin 16/06/2016 tarihinden itibaren işleyecek ticari reeskont faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, değişik iş tespit masrafları mahkeme masrafı olduğundan ve müddeabihe dahil edilemeyeceğinden değişik iş tespit masrafları talebinin reddine, tespit masrafları mahkeme masraflarına dahil edilmesine karar verilmiştir.Davalı vekili istinaf başvurusunda önceki savunmalarını tekrarla birlikte özet olarak; liftten kayan aracın tüm parçaları yeni parçalarla değiştirildiğinden araçta kararda belirtilen değer kaybının oluşmasının imkansız olduğunu,araç üzerinde ve düştüğü yerde bir inceleme yapılmadığını, aracın eski halinden de daha hasarsız ve yeni parçalar sayesinde daha bakımlı hale geldiğini, değer kaybının fazla hesaplandığını, kazanç kaybı yönünden ise hiç bir inceleme yapılmadığını, aracın 1.398,00 TL kazanamayacağını, aracın zaten serviste olup çalışma imkanından da yoksun olduğunu, çalışmayan aracın kazanç kaybından bahsedilemeyeceğin ileri sürerek, kararın kaldırılmasını istemşitir.

Dava haksız fiil nedenine dayalı kazanç kaybı ve değer kaybından doğan tazminat talebine ilişkindir.Dosya kapsamından; dava konusu aracın davalı servise bakımı yapılmak üzere bırakıldığı, bakım yapıldığı sırada liftten düşerek hasarlandığı, bilirkişi raporuna göre araçta oluşan değer kaybının 7.000,00 TL olduğu ve masrafların düşmesinden sonra oluşan kazanç kaybının ise 971,09 TL olduğu anlaşılmıştır.Buna göre yapılan değerlendirme sonunda; bilirkişi tarafından yapılan hesaplamada davacı aracının modeli, yaşı, kilometresi, hasarın ağırlığı, hasarlı bölgelerin özelliği nazara alınıp, aracın olay öncesi ikinci el piyasa rayiç değeri ile tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farkın değer kaybını göstereceği ilkesine göre değer kaybının tespit edeldiği, aracın 6 iş günü içinde tamir edileceğinin belirlenip buna göre personel servis taşımacılığında kullanılamaması nedeniyle, yapılacak masrafların düşmesinden sonraki kazanç kaybının hesaplandığı anlaşılmakla, davalı tarafın suübuta yönelik istinaf başvurusu yerinde görülmemiştir.Bu itibarla dosya kapsamı, delil durumu, ilk derece mahkemesi kararında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre, davalının istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.

K A R A R : Yukarıda açıklanan nedenlerle;Davalının istinaf talebinin HMK 353/1-b-1 maddesi uyarınca reddine,Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, İstinaf yargılama giderinin istinaf eden davalı üzerinde bırakılmasına,İstinaf sebebiyle yatırılan gider avansı bakiyesi varsa istinaf edene ilk derece mahkemesince iadesine,Dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda HMK 362/1-a maddesi gereğince kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 07/02/2019

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp