0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Araçta Kazanç Kaybı Meydana Gelmesi Emsal Karar

Araçta Kazanç Kaybı Meydana Gelmesi Emsal Karar içeriğine kurumsal sitemizden hemen erişeiblir ve aklınıza takılan hususların tamamı için Ankara´da yer alan Av. Ebru Ünsal sitesinden bize ulaşabilirsiniz.

T.C. İstanbul Anadolu 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/223 Esas
KARAR NO : 2021/1135


DAVA : Tazminat
DAVA TARİHİ : 30/04/2019
KARAR TARİHİ : 21/10/2021


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 9. maddesine göre Türk Milleti adına yargılama yetkisini kullanan bağımsız -----, tarafça açılan dava üzerine yapılan yargılama nihayetinde;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

I.İDDİA:
Davacı vekili; dava dilekçesinde, ----- sevk ve idaresindeki --- sayılı aracı davalının ---- bulunan --- edilmesi maksadıyla ---- verilmesi sonrasında aracın tekrar teslim alınması esnasında ---- akması neticesinde hasar oluştuğu, bu nedenle tutanak tutulmuş olduğunu,araçta meydana gelen hasarın onarım gerektirdiğini,aracın davacı tarafından onarımının yaptırılarak davalıya fatura edilmiş olduğunu ve davalı tarafından KDV dahil 1.770,00 TL ödeme yapılmış olduğunu, davalı tarafından bu meblağın ödenmiş olmasının davalı tarafından kusurunu Kabul ettiği anlamına geldiğini, ayrıca araçta değer kaybı ve kazanç kaybı meydana gelmiş ----- gibi nedenler ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000,00 TL nin 07.02.2019 tarihinden itibaren işletilecek faizi ile birlikte tahsilini talep etmektedir.

ll. SAVUNMA:
Davalı vekili; cevap dilekçesinde, zamanaşımı itirazında bulunduklarını, --- ödeme yapılmış olduğunu,davacının tutulan tutanağa itirazlarının olmadığını,bu nedenle fazladan talep edilen --- etmediklerini,ayrıca nasıl bir tamirat işleminin yapılmış olduğunun davacı tarafından belirtilmemiş olduğunu,--- araçtaki hasarın değer kaybına neden olmayacağını, vs. nedenle davanın reddedilmesini talep etmektedir.

lll.İNCELEME ve GEREKÇE:
Dava, haksız fiil nedeniyle araç değer kaybı ve kazanç kaybı tazminatının tahsili istemine ilişkindir.
------ plakalı aracın, davalının ---- bulunan -------verilmesi sonrasında, aracın tekrar teslim alınması esnasında ön kaput ve sol far bölümünd---- hasar oluştuğu, davalı yan tarafından davacı şirkete 1.770,00 TL hasar onarımı için ödeme yapıldığı hususunda, taraflar arasında bir ihtilaf yoktur.
İhtilaf, araçta oluşan değer kaybı bulunup bulunmadığı, kazanç kaybının ne olduğu ve kusur durumudur.
---- tarihinde davacı ------ aracın, davalının ------ bulunan ---- ---- verilmesi sonrasında aracın tekrar teslim alınması esnasında -------- kapsamında davalı şirketin tamamen kusurlu olduğu değerlendirilmiştir.
Değer Kaybı Talebi Yönünden Yapılan Değerlendirmede;
Değer kaybı; aracın kazadan önceki piyasa değeri ile ------ addır.
Aracın onarıldıktan ----- olaydan önceki mübadele değerinden az olacağının kabulü gerekir. Çünkü tamamen onarılmış olsa bile----- taşımaktadır. Onarılmış durumdaki değeri, ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara uğramayan araç değerinden düşüktür ve bu da cari değerinden kaybettirmektedir.----, ---- ---- kapsamında davalı ----- kaybından sorumludur.
Değer kaybı gerçek zarar niteliğinde ---- kapsamındadır.
Değer kaybının ---- alanında uzman bilirkişiden rapor, değer kaybına ilişkin rapor düzenlettirilmiştir.
----- kararlarında vurgulandığı üzere; Değer kaybının hesabında ------- tarihindeki yaşı, tarafların iddia ve savunmaları ve ----- onarıldıktan sonraki hali ile piyasa rayici belirlendikten sonra aradaki fark değer kaybı zararı olarak kabul edilmektedir. Somut olayda, mahkememizce aldırılan bilirkişi raporunda, ---- davacıya ait araçta değer kaybının--------olarak tespit edildiği anlaşılmakla; bilirkişi tarafından belirlenen rayiç bedeller dosya kapsamına uygun ve makul bulunmuş olmakla gerekçeli, dayanaklı ve denetime elverişli olan bilirkişi raporu hükme esas alınmıştır.
Davacı vekili --- değer kaybı tazminatı talep ettiği, daha sonra alacağını arttırarak 1.500,00 TL alacak talebinde bulunduğu, bilirkişi raporunda 1.500,00 TL değer kaybı gösterildiği, davacının talebi yerinde görülmekle, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kazanç Kaybı (Kira Kaybı) Yönünden Yapılan Değerlendirmede;

Denetime -----, kaza neticesinde davacıya ait aracın 1 iş gününün de onarılabileceği, günlük kiralık bedeli aracın 100,00 TL olduğu bildirildiği,
Davacının da davasında 100,00 TL kazanç kaybı talebinde bulunduğundan sebeple bu husustaki davasının da kabulüne karar verilmiştir.

IV.HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
Davanın KABULÜ İLE
1-1.500,00 TL değer kaybı tazminatı---- kaybı tazminatını 07/02/2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
2-Hüküm altına alınan miktar üzerinden hesaplanan 109,30 TL karar ve ilam harcından 44,40 TL peşin harç ile 62,00 TL ıslah harcının mahsubu ile bakiye 64,90 TL karar harcının davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
3-Arabuluculuk aşamasında yapılan ---- ücretinin 6831 sayılı Kanuna göre davanın açılmasına sebebiyet veren davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, buna ilişkin harç tahsil müzekkeresi yazılmasına,
4-Davacı davada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan----- nisbi vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
5-Davacı tarafından yatırılan 44,40 TL başvuru harcı ve 44,40 TL peşin harç ile 62,00 TL ıslah harcı toplamı: 150,80 TL harcın davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
6-Davacı tarafından yatırılan 800,00 TL bilirkişi ücreti ve 93,60 TL posta masrafı olmak üzere toplam: 893,60 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
7-Davalının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
8-Davacı tarafından yatırılan gider avansından artan kısmın HMK. 333.maddesi gereğince talep halinde karar kesinleştikten sonra yatırana iadesine,

Mahkememizin bu kararına karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren (2) hafta içinde (HMK 345/1), mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle, Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesince incelenmek üzere tarafların istinaf yasa yoluna başvuru hakkı bulunduğuna dair taraf vekillerinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp