0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Arkadan Çarpma Sonucu Trafik Kazası Yargıtay Kararı

Arkadan Çarpma Sonucu Trafik Kazası Yargıtay Kararı ve engelli birey bulunduğu araç ile alakalı bu içeriği sitemizden inceleyebilir ve benzeri hususlarda hukuki destek için Avukat Ebru Ünsal´ı arayabilirsiniz.

 17. Hukuk Dairesi         2015/10112 E.  ,  2018/4622 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki itirazın iptali davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davalının işleteni olduğu aracın, davacıya ait araca arkadan çarpmasıyla oluşan kazada, davacı aracının ve araç içinde bulunan davacının engelli oğluna ait akülü sandalyenin hasar gördüğünü, araçta ve akülü sandalyede oluşan hasarın giderimi için gerekli olan sürede davacının araç ve engelli oğlu için akülü sandalye kiralamak zorunda kaldığını, anılan bu zararların davalıdan tahsili için yapılan ... takibine davalının itiraz ettiğini, itirazın haksız olduğunu belirterek itirazın iptali ile % 20 ... inkar tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, davaya konu kazada davacı aracının sol arka kısmından hasar gördüğünü ve bu hasar aracın çalışmasına engel olacak boyutta olmadığından ikame araç kiralandığı iddiasının kötüniyetli olduğunu, akülü tekerlekli sandalyenin onarımı için gerekli olduğu iddia olunan sürenin ve istenen bedelin de fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile davalının ... takibine itirazının kısmen iptaline, ... takibinin 1.792,24 TL. asıl alacak ve 31,78 TL. işlemiş faiz üzerinden devamına, asıl alacağa takip tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine, yasal şartları oluşmadığından ... inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; davaya konu edilen zararın belirlenmesinde temel unsurun aracın makul tamir süresine ilişkin olduğu dikkate alındığında, davalı tarafın bu yöne ilişkin itirazları da değerlendirilerek inceleme yapılmasında bir usulsüzlük bulunmamasına; davacıya ait araç içerisinde bulunan akülü sandalyenin hasara uğramasında, davacı tarafın da müterafik kusurlu olduğu kabulünün yerinde görülmesine göre; davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Davacı tarafça, iş bu davada araç hasarı talep edilmemiş, ancak kaza nedeniyle aracın ve araçtaki akülü sandalyenin tamir süresinde ödenen ikame bedellerin tahsili istenmiş; ispat bakımından da ikame araç ile sandalye için davacı adına düzenlenen 21 ve 24 günlük sürelere ilişkin faturalara dayanılmıştır. Mahkemece benimsenen 26.01.2015 tarihli bilirkişi raporunda; davacıya ait aracın makul tamir süresinin 9 gün ve akülü sandalyenin makul tamir süresinin 7 gün olduğu kabul edilerek ikame bedeller hesaplanmıştır. Hükme esas alınan bu rapordaki tamir süreleri, olaya ve hasara uygun olmakla birlikte; davaya konu kazanın 2014 yılı Kurban Bayramı Arefe Günü olan 24 Ekim tarihinde gerçekleştiği, bayram süresinin bitiminin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününe isabet ettiği görülmektedir.
Kazadan hemen sonra davacının araç ve akülü sandalye kiraladığının sunulu faturalar ile sabit olduğu, kazadan sonraki günlerin bayram tatili olduğu ve bu sürede tamir işlemlerine devam edilmeyeceği dikkate alındığında, anılan bayram tatillerine ilişkin sürelerin de makul tamir süresi olarak belirlenen günlere eklenmesi suretiyle zarar hesabı yapılması gerekirken, bu husus dikkate alınmadan hesap yapan rapora göre hüküm tesisi doğru değildir.

3-Davacının engelli oğlunun kullandığı ve davacıya ait araç içerisinde bulunan akülü tekerlekli sandalyede kaza nedeniyle oluşan hasar yönünden, sandalyenin araç içinde sabitlenmemiş olması nedeniyle zararın arttığı gözetilerek davacı taraf yönünden müterafik kusur kabulü yerindedir. Ancak, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda, müterafik kusur oranı % 50 olarak kabul edilmiş olup bu oran somut olayın özellikleri ve hakkaniyet ilkelerine göre ... olmuştur. Bu itibarla, akülü sandalyede oluşan hasardan doğan ikame bedele ilişkin zarar yönünden daha düşük müterafik kusur üzerinden zarara hükmedilmeyişi de doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 7.5.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

  • HAGB Yargıtay Kararı
    HAGB Yargıtay Kararı sitemizde sizlere sunuldu. Bu kararı siteden inceleyebilir ve benzeri hususların tamamı için Ankara´da bulunan hukuk büromuza ulaşabilirsiniz.
  • Araçta Kazanç Kaybı Meydana Gelmesi Emsal Karar
    Araçta Kazanç Kaybı Meydana Gelmesi Emsal Karar içeriğine kurumsal sitemizden hemen erişeiblir ve aklınıza takılan hususların tamamı için Ankara´da yer alan Av. Ebru Ünsal sitesinden bize ulaşabilirsiniz.
  • Güveni Kötüye Kullanma Suçu Kamu Davası Yargıtay Kararı
    Güveni Kötüye Kullanma Suçu Kamu Davası Yargıtay Kararı detaylarına Avukat Ebru Ünsal´ın kişisel web sitesinden hemen erişebilir ve sorularınız için avukatımıza anında danışabilirsiniz.
Whatsapp