0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Benzin İstasyonundaki Yakıt Pompası Mühürlenmesi Yargıtay Kararı30.11.2023

Benzin İstasyonundaki Yakıt Pompası Mühürlenmesi Yargıtay Kararı içeriğine yer verilmiş olan bu kararı siteden hemen inceleyebilir ve benzer hususlarda hukuki destek almak adına bize ulaşabilirsiniz.

7. Ceza Dairesi         2016/11803 E.  ,  2016/8890 K.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan sanık ... ve arkadaşları hakkında ... Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/184 esasına kayden görülen davanın yargılaması sırasında, suça konu kaçak akaryakıtın ele geçirildiği ... isimli akaryakıt istasyonundaki yeraltı dolum ağızları ile yakıt pompalarına 23/05/2013 tarihinde konulan mühürlerin kaldırılması yönündeki sanık ... müdafiinin talebinin reddine ilişkin aynı Mahkemenin 13/03/2014 tarihli ara kararına vaki itirazın kabulü ile mühürleme işlemlerinin kaldırılmasına dair mercii ... Ağır Ceza Mahkemesi´nin 11/11/2014 tarihli ve 2014/1276 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 26/04/2016 gün ve 94660652-105-26-1607-2015-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı´nın 23/05/2016 gün ve 2016/197426 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

1-5607 sayılı Kanuna muhalefet suçundan yürütülen soruşturma sırasında sanık ...’ın işletmekte olduğu akaryakıt istasyonunda ele geçirilen akaryakıtın ulusal marker seviyesinin geçersiz olduğunun tespiti üzerine benzin istasyonunda yakıt pompalarının mühürlenmesi işleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 18.maddesindeki “Numunelerde yapılacak testlerde ulusal markerin gerektiği şart ve seviyede bulunmadığı laboratuar analizi ile tespit edildiğinde, 19 uncu madde hükümleri uygulanır.” ve 19.maddesinde yeralan “Bu Kanuna göre idari para cezalarının veya idari yaptırımların uygulanması, bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmaz. Bu Kanuna göre verilen ceza ve tedbirler diğer kanunlar gereği yapılacak işlemleri engellemez.

Bu Kanuna göre;
a) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara bir milyon Türk Lirası idari para cezası verilir:
1 -Lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapılması.
2.4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (1) bendinin ihlali.
3- 18 inci maddenin ihlali.

ile aynı Kanun’un 20/3 maddesinde yeralan “Akaryakıt istasyonu kapsamında sürdürülen bayilik faaliyetlerinin, bu Kanuna veya bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelere aykırılığının Kurumca tespiti halinde, anılan istasyonda yapılan akaryakıt ikmali Kurumca geçici veya süresiz olarak mühürleme suretiyle durdurulur. İptale veya mühürlemeye ilişkin usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmeliklerde düzenlenir.” hükümlerine nazaran idari mahiyette işlem olduğu gözetilmeksizin itirazın kabulü ile mühürlerin kaldırılmasına karar verilmesinde;

2-İtiraz kanun yolunun düzenlendiği CMK´nun 267/1. maddesinde "hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebileceği" hüküm altına alınmıştır. ... 1. Asliye Ceza Mahkemesi´nin 18.09.2014 tarihli mühürleme işlemlerinin kaldırılması talebinin reddine dair kararı (duruşmada verilen ara karar) anılan yasa maddesinde düzenlenen "mahkeme kararı" türünden bir karardır. Petrol kaçakçılığı suçu nedeniyle yapılan mühürleme işlemlerine karşı 5015 ve 5607 sayılı yasalarda itiraz yolu düzenlenmediği gibi, gerek suç tarihinde yürürlükte bulunan gerekse daha sonra yürürlüğe giren Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik´te de itiraz yasa yoluna yer verilmemiştir. Bu nedenlerle, sözü edilen karara karşı itirazın mümkün olmadığı, esasen bu konuya ilişkin kararın (duruşma ara kararının) temyiz yoluna başvurulması halinde, nihai kararla birlikte denetlenmesinin mümkün olduğu gözetilmeksizin, vaki itiraz üzerine, ... Ağır Ceza Mahkemesi´nin kanun yararına bozma istemine konu 11.11.2014 tarih ve 2014/1276 D. İş sayılı kararı ile esastan inceleme yapılarak itirazın kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu´nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı´nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden ... Ağır Ceza Mahkemesi´nin 11/11/2014 tarihli ve 2014/1276 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK´nın 309/4-a maddesi uyarınca BOZULMASINA, 27/06/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp