0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Çok Miktarda Sigara Kaçakçılığı Yapanlar Yargıtay Kararı6.5.2024

Çok Miktarda Sigara Kaçakçılığı Yapanlar ile alakalı Yargıtay Kararı´nı Ünsal Hukuk kurumsal web sitesinden hemen inceleyebilir ve karton miktarı fazla olan sigara kaçakçılığı için uzman desteği alabilirsiniz.

7. Ceza Dairesi         2019/1349 E.  ,  2021/7935 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 5607 sayılı Kanuna muhalefet
HÜKÜM : Hükümlülük, müsadere


Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

1. Sanık hakkında suç tarihinde yürürlükte bulunan ve 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Yasanın 89. maddesiyle değişik 5607 sayılı Yasanın 3/18-son cümle delaletiyle anılan Yasanın 3/5. maddesi uyarınca temel ceza belirlendikten sonra, aynı Yasanın 3/10. madde ve fıkrası gereğince uygulama yapılması, gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,

Hükümden sonra 15.04.2020 tarihli Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Yasanın 61. maddesi ile 5607 sayılı Yasanın 3/22. maddesine eklenen "Eşyanın değerinin hafif olması halinde verilecek cezalar yarısına kadar, pek hafif olması halinde ise üçte birine kadar indirilir." şeklindeki düzenlemenin sanık lehine hükümler içermesi, yine aynı Yasanın 62. maddesi ile değiştirilen 5607 sayılı Yasanın 5/2. maddesine eklenen fıkra uyarınca kovuşturma aşamasında etkin pişmanlık uygulamasının olanaklı hale geldiği anlaşılmakla, 5237 sayılı TCK´nun 7. maddesi ve 7242 sayılı Yasanın 63. maddesi ile 5607 sayılı Yasaya eklenen geçici 12. maddenin 2. fıkrası gözetilerek ilgili hükümlerin yasal koşullarının oluşup oluşmadığının saptanması ve sonucuna göre uygulama yapma görevinin de yerel mahkemeye ait bulunması zorunluluğu,

2. Mahkemece teşdit ve temel cezanın belirlenmesindeki gerekçede, TCK´nun 61. maddesindeki bir kısım ifadeler yazılmış olmakla beraber, somut olayla ilişkilendirilebilecek hususiyetin bulunmadığı, özellikle kaçak eşyanın miktarı itibarıyla suç konusunun önem ve değerine göre, cezaların şahsiliği ve uygulamada birliğin sağlanması bakımından, benzer olaylarla mukayese edildiğinde, daha çok miktarda sigara kaçakçılığı yapanlarla daha az miktarda kaçakçılık yapanlar arasında hakkaniyete uygun, adil bir ceza tayin edebilmek bakımından, 77 karton sigara kaçakçılığı yapan sanığın cezasının dosya içeriğine uygun düşmeyen ve yasal olmayan gerekçeyle asgari hadden uzaklaşılarak fazla miktarda ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK´nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15/06/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Göç ve İltica Avukatı
    Göçmenlerin ve mültecilerin daha özgür, eşit ve onurlu bir yaşam sürebilmesi noktasında göç ve iltica hukukunun önemi son derece büyüktür.
  • İkinci El Rayiç Değerin Düştüğü Emsal Karar
    Araç İkinci El Rayiç Değerin Düştüğü Emsal Karar metni ve içeriği sizlerle. Siteden inceleyebilir ve husus hakkında bilgi için avukatlarımıza anında danışabilirsiniz.
  • Deport (Sınır Dışı) Avukatı Ankara
    Deport kavramı, sınır dışı etme diye de bilinmekte olup; bu, Türkiye?de kalma hakkı bulunmayan yabancıların ülkeyi terk etmelerini mecburi kılan idari bir işlemdir.
Whatsapp