0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Değer Kaybı Ekspertiz Raporu Emsal Karar1.11.2023

Değer Kaybı Ekspertiz Raporu Emsal Karar içeriğine sitede yer alan numaradan hemen ulaşın. Benzeri durumlar için uzman avukat Ebru Ünsal´a iletişim sayfasındaki numaradan ulaşabilirsiniz.

T.C.
ANTALYA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2017/358 Esas
KARAR NO : 2018/604
DAVA : Maddi Tazminat (Trafik Sigortası Kaynaklı)
DAVA TARİHİ : 02/06/2017
KARAR TARİHİ : 17/09/2018

Davacı vekili tarafından açılmış bulunan yukarıda açık konusu yazılı davanın yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; müvekkiline ait ... plakalı araç ile davalı şirkete sigortalı ... plakalı aracın ... tarihinde maddi hasarlı trafik kazasına karıştıklarını, davalı şirkete sigortalı araç sürücüsünün %100 kusurlu olduğunu, aracın tamirinden sonra davalı şirketten değer kaybı bedelinin talep edilmesi üzerine davalı şirketin davacıya 4.397,00 TL değer kaybı ödemesi yaptığını, müvekkili aracının ... tarihinde trafiğe çıktığını ve henüz 2000 km yol kat ettiğini, ... Ekspertiz Hizm. Ltd.Şti.den alınan değer kaybı ekspertiz raporuna göre aracın hasar sonrası satış değerinin 116.420,00 TL civarında olduğu ve araçta 9.000,00 TL değer kaybı olduğunun tespit edildiğini, aracın piyasa değerine ilişkin sunulan ekspertiz raporunun uzman görüşü niteliğinde olduğunu, davalı şirket eksik ödediği değer kaybı bedeli için şimdilik 2.000,00 TL´nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekilinin cevap dilekçesinde özetle; davacı tarafından değer kaybının tespiti için sigorta eksperinden alınan raporun sübjektif öğeler barındırdığını, denetime elverişsiz, eksik ve hatalı incelemeler içerdiğini, taraflarınca bağımsız ekspere yaptırılan inceleme sonucunda ... plakalı aracın ticari kullanımda olması nedeniyle %50 tenzil sonrasında hesaplanan değer kaybı 4.397,00 TL olarak belirlenerek başvurana ... tarihinde ödendiğini, davacı tarafından talep edilen 2.000,00 TL değer kaybı bedeline ve fazlaya ilişkin taleplerine itiraz ettiklerini belirterek, davanın reddini talep etmiştir.
Antalya ... Tüketici Mahkemesinin ../... esas .../... karar sayılı görevsizlik kararı mahkememize tevzi edilmiş ve yukarıda esas sayılı sırasına kaydı yapılmıştır.

Mahkememizce davalı ... şirketine, dava dışı ... Sigorta AŞ ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine müzekkere yazılmış ve cevabi yazıları dosyamız arasına alınmıştır.

Mahkememizce hasar dosyası, dosyadaki deliller, maddi hasarlı kaza tespit tutanağı, sigorta şirketi tarafınd an yapılan ödemeler gözetilmek suretiyle tarafların kusur durumu ve davacının aracındaki değer kaybı ve varsa isteyebileceği tazminat miktarı hususunda rapor alınması için Ankara Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine talimat yazılmış ve rapor alınmıştır. Bilirkişi heyetinin raporunda; davalı taraf sürücüsü ...´ın olayda %100 oranında kusurlu olduğu, davacı sürücü ...´in olayda kusursuz olduğu, davalı ... kooperatifinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91.maddesi gereğince, sigortalı araç sürücüsünün kusuru oranında sorumlu bulunduğu, dava konusu araçta 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe gider Trafik Sigortası Genel Şartları ekinde yer alan değer kaybı formülüne göre araçta 7.312,50 TL değer kaybı olacağı, Yargıtay´ın değerlendirmesine göre araçta 7.000,00 TL değer kaybı olacağı belirtilmiştir.

Davacı vekilinin ... tarihli dilekçesi ile; dava değerini 7.000,00 TL olarak ıslah etmiş ve harcını ikmal etmiştir.

Dava, trafik kazasından kaynaklı davacı aracında meydana gelen değer kaybının tahsili istemine ilişkindir.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları 14 Mayıs 2015 gün 29355 sayılı Resmi Gazete´de yayınlanarak 01 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Davalı nezdinde tanzim edilen poliçe ise Genel Şartların yürürlüğe girmesinden sonra 16.10.2015 tarihinde tanzim edilmiştir.

Bu nedenle, davacı aracında oluşan değer kaybının 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren Trafik Sigortası Genel Şartları Ek-1´de belirtilen değer kaybı hesap kriterlerine göre yapılması gerekmektedir.
Mahkememizce yapılan yargılama sonunda; olay tarihi olan 13.11.2015 günü saat 13:10 sıralarında, sürücü ...´ın yönetimindeki davalı ... şirketine ZMMS sigortalı ... plakalı araçla Antalya ... İlçesi ... Sokaktan ... Caddesine çıkmaya çalışırken, ... Caddesi üzerinde seyir halinde olan davacı sürücü ...´in yönetimindeki ... plakalı aracın sağ yan kısmına çarpması sonucunda, davacının aracının hasarlanmasına sebebiyet verdiği ve olayın meydana gelmesinde davalı taraf sürücüsünün %100 kusurlu olduğu anlaşılmıştır.

Dava, araç değer kaybına ilişkindir. Araç değer kaybı, doğrudan ve gerçek zarar niteliğinde olduğundan, davalı ... şirketi de değer kaybı zararından sorumludur. Davacının aracında meydana gelen değer kaybı, 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren Trafik Sigortası Genel Şartları ekindeki kriterlere uygun olarak bilirkişi heyeti tarafından 7.312,50 TL olarak hesap edilmiştir. Mahkememizce 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren Trafik Sigortası Genel Şartları Ek-1´de belirtilen kriterlere göre davacının aracında oluşan değer kaybı 7.312,50 TL olarak kabul edilmiştir. Ancak, davacı vekili, bilirkişi raporunun tebliğinden sonra artırım dilekçesi ile dava değerini 7.000,00 TL olarak göstermiş ve bu miktar üzerinden harcı ikmal etmiştir. Davalı ... şirketinin davadan önce 24/12/2015 tarihinde araç değer kaybı adı altında davacıya 4.397,00 TL ödeme yaptığı anlaşıldığından, taleple bağlı kalınarak davacı vekilinin talep ettiği 7.000,00 TL tazminattan davalı ... şirketi tarafından yapılan ödemenin mahsubu ile bakiye 2.603,00 TL´nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilerek, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : / Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davanın KISMEN KABULÜ İle; 2.603,00 TL maddi tazminatın (araç değer kaybına ilişkin) dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ve poliçe limiti ile sınırlı olmak kaydıyla davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
2-Davacının fazlaya ilişkin talebinin REDDİNE,
3-Alınması gerekli 177,81 TL harçtan peşin ve ıslah ile alınan 119,54 TL harcın mahsubu ile bakiye 58,27 TL harcın davalıdan alınarak Hazine´ye gelir kaydına,
4-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 2.180,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 2.180,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6-Davacı tarafından yapılan 31,40 TL başvurma, 34,15 TL peşin, 85,39 TL ıslah, 182,60 TL tebligat, müzekkere gideri ve 1.050,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 1.383,54 TL yargılama giderinden kabul edilen miktar dikkate alınarak hesaplanan 514,47 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kalan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
7-Sarf edilmeyen gider avansının HMK.´nın 333. maddesi uyarınca davacıya iadesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı vekilinin yokluğunda, kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, anlatıldı.17/09/2018

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Ankara İkamet Yoluyla Türk Vatandaşlığı
    Genel yolla vatandaşlık kazanma durumu, yetkili makam tarafından verilecek karar ile tahakkuk etmektedir. İşte bu, ikamet yolu ile Türk vatandaşlığı kazanma olarak tanımlanmaktadır.
  • Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi Yargıtay Kararı
    Ünsal Hukuk içeriklerinde yer alan Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi Yargıtay Kararı içeriğini hemen inceleyebilir ve benzer tüm hususlar için alanında uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.
  • Araç Değer Kaybı Davasını Kim Açar?
    Araç değer kaybının ne olduğu, hangi koşullarda değer kaybının oluştuğu ve değer kaybı başvurusunun kimler tarafından nereye yapılacağı gibi sorular sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.
Whatsapp