0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Hakem Kararının Tebliğe Çıkarılması ve Saklanması Emsal Karar15.4.2024

Hakem Kararının Tebliğe Çıkarılması ve Saklanması Emsal Karar detaylarına sitemizdeki bu içerikten ulaşabilir ve sorularınız için avukatlık ofisimizi arayabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2023/3417
KARAR NO: 2023/3366
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
K A R A R
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL 15. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ: 02/10/2023
NUMARASI: 2023/552 E
DAVANIN KONUSU: İtirazın İptali
KARAR TARİHİ: 09/11/2023


Yukarıda tarafları ve konusu yazılı bulunan dava ile ilgili olarak,ilk derece mahkemesince verilen kararın istinaf edilmesi sebebiyle,dava dosyası üzerinde yapılan inceleme sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili, vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle; davalıların Küçükçekmece İcra Dairesinin ... sayılı takip dosyasına yaptığı itirazın iptaline, takibin devamına, %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesine, davalı/borçluların taşınır, taşınmaz malları ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerinde İİK.madde 257 maddesi gereğince dava ve takip kesinleşinceye kadar teminatsız veya mahkemece uygun görülecek teminat karşılığında ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. İlk Derece Mahkemesi, 22/08/2023 tarihli tensip ara kararı ile; "Davacı vekilinin ihtiyati haciz talebinin kabulü ile; 998.898,30-TL üzerinden %15 oranında nakit teminat veya süresiz ve kesin teminat mektubu sunulması halinde davalıların taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine mal varlığı üzerine dava miktarı kadar İHTİYATİ HACİZ KONULMASINA, teminat yatırıldıktan sonra bu hususta Küçükçekmece İcra Dairesi´nin ... E sayılı dosyasına müzekkere yazılmasına," karar verilmiştir. Verilen ara karara itiraz üzerine, mahkemece itiraz duruşmalı incelenmiş, 02/10/2023 tarihli ara karar ile; "itirazın kabulüne, 22/08/2023 tarihli verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına," karar verilmiştir. Kararı davacı vekili istinaf etmiştir. Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; davalı yanın müvekkili kurumun dağıtımını sağladığı elektriği kaçak/usulsüz kullandığını, bu kullanımının mevcudiyetinin kaçak tespit tutanaklarından ve dava dosyasına sunulan mevcut video kayıtlarından kesin olarak anlaşıldığını, kanunun öngördüğü şekilde alacak ve haciz sebepleri hakkında net deliller sunulmuş olmasına rağmen ilk derece mahkemesince talebin haksız ve hukuka aykırı olarak reddedildiğini, kaçak elektrik tutanaklarının düzenlendiği tarih itibariyle maddi olgulara ilişkin tespitler içermekte olup aksi sabit oluncaya kadar geçerli olduğunu, bu bağlamda ispat yükünün tutanağın aksini iddia eden tarafa ait olduğunu beyanla ilk derece mahkemesince verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına kararının bozulmasına, ihtiyati haciz taleplerinin kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

6100 sayılı HMK´nun 355 md gereğince, istinaf sebepleri ile sınırlı olarak yapılan incelemeye göre; İİK´nun İhtiyati haciz şartları başlıklı 257.maddesinde; " Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyati haciz istenebilir: 1-Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa; 2-Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadiyle mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlâl eden hileli işlemlerde bulunursa; Bu suretle ihtiyati haciz konulursa borç yalnız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder." hükmüne yer verilmiştir. Yargıtay 23.Hukuk Dairesi Başkanlığının 2016/5783 E. 2016/4664 K.sayılı kararında "Talep ihtiyati haciz istemine ilişkindir. İİK´nun 257 vd. maddeleri gereğince para borcu alacaklısı rehinle temin edilmemiş bir alacağı için borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz malları ile alacaklarını haczettirebilir. İhtiyati haciz kararı verilebilmesi için tam ispat gerekmemekte olup, mahkemenin alacağın ve ihtiyati haciz sebeplerinin varlığına kanaat getirmesi yeterlidir (İİK´nun 258/1- gerçeğe benzerlik karinesi). Somut olayda, talep eden alacağının dayanağı olarak tek taraflı olarak düzenlediği sözleşmeye dayalı faturayı göstermiştir. Bu durumda, mahkemeye alacağın varlığına kanaat getirilecek yeterli delil sunulmadığından, ihtiyati haciz kararının koşulları mevcut değildir. Mahkemece, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddi yerinde olmamış, bozmayı gerektirmiştir" denilmiştir. Eldeki dosyada da, dava kaçak elektrik kullanımına ilişkin fatura bedelinin tahsiline yönelik takibe vaki itirazın iptali ve icra inkar tazminatı ile ihtiyati haciz kararı verilmesi talebine ilişkindir. İhtiyati hacze konu alacak tek taraflı olarak düzenlenen tutanağa dayalı faturadan kay- naklanmaktadır. Alacağın varlığını " yaklaşık ispat"a elverişli başkaca delil sunulmamış olup uyuşmazlık konusu yargılamaya muhtaçtır. Dosyanın bulunduğu aşama itibariyle İİK 257. madde gereği ihtiyati haciz şartlarının oluşmadığı kanaatine varılmıştır. Bu itibarla, ilk derece mahkemesince verilen kararda mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirilmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre, davacı ...´ın istinaf başvurusunun HMK 353/1-b-1 maddesi uyarınca reddine karar verilmesi gerekmiştir.

K A R A R: Yukarıda açıklanan nedenlerle; İhtiyati haciz talep eden ...´ın istinaf başvurusunun HMK 353/1-b-1 maddesi uyarınca reddine, Alınması gereken 269,85-TL karar ve ilam harcı peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, İstinaf yargılama giderlerinin istinaf eden üzerinde bırakılmasına, İstinaf sebebiyle yatırılan gider avansı bakiyesi varsa karar kesin olmakla istinaf edene ilk derece mahkemesince iadesine, Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda HMK 362/1-f maddesi gereğince kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi.09/11/2023

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp