0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Haksız Fiile Dayalı Alacağın Tahsili Emsal Karar

Haksız Fiile Dayalı Alacağın Tahsili Emsal Karar detayları Avukat Ebru Ünsal web sitesinde sizlere sunuldu, inceleyebilir ve anında sorularınız için hukuk büromuza ulaşabilirsiniz.

T.C.
İZMİR
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
6. HUKUK DAİRESİ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

DOSYA NO : 2021/4101
KARAR NO : 2021/2749
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : AYDIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 24/09/2021
ESAS NO : 2021/231
KARAR NO : 2021/23
MAHKEMESİ : DİDİM (YENİHİSAR) 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 08/09/2021
ESAS NO : 2018/899
KARAR NO : 2021/462
DAVANIN KONUSU : İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle)
KARAR TARİHİ : 20.12.2021
GEREKÇELİ KARAR TARİHİ : 20.12.2021


Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi ile Didim (Yenihisar) 1.Asliye Hukuk Mahkemesi arasında oluşan yetki uyuşmazlığının yargı yeri belirlenmesi yoluyla giderilmesi Aydın Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından talep edilmekle dosya kapsamı incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Dava, haksız fiile dayalı alacağın rücuen tahsili için yapılan takibe itirazın iptaline ilişkindir.

Davanın açıldığı Didim 1.Asliye Hukuk Mahkemesince, HSK´nın 7.7.2021 tarihli 608 sayılı görevsizlik kararı verilmiştir. Dosyanın gönderildiği Aydın Ticaret Mahkemesince de, davalının gerçek kişi olduğu, uyuşmazlığın haksız fiilden kaynaklandığı, davanın rücu davası olması nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu gerekçesi ile karşı görevsizlik kararı verilmiştir.

TTK´nun 1472.maddesinde düzenlenen halefiyet, yasal, sınırlı ve cüz’î halefiyet niteliğindedir. Bu maddeden doğan halefiyet hakkına istinaden açılan veya açılacak olan dava, esas itibariyle sigortalının, kendisine zarar verene karşı açacağı tazminat davasının, onun halefi sıfatıyla sigortacı tarafından açılmasıdır. TTK´nun 1472.maddesi uyarınca sigortacı, sigorta bedelini ödedikten sonra hukuken sigorta ettiren yerine geçer ve dava, tazmin ettiği bedel nisbetinde sigortacıya intikal eder. Bu şekilde sigortalısının haklarına halef olan sigorta şirketinin, ödediği tazminat miktarınca hukuken sigortalı yerine geçerek açtığı rücû davası, aslında bir tazminat davası olup, bu niteliği itibariyle aynı zamanda şahsî nitelikte bir eda davasıdır. Burada sigortacı, sigorta ettiren yerine geçtiği için şahsî ve rücu ödediği bedelle sınırlı olduğundan dolayı da cüz´î haleftir. Sigortacının, sigortalıya ödediği tazminat oranında sigortalının yerine geçeceği ve onun kanunî halefi olacağı, ilke olarak 31.03.1954 gün ve 1953/18 E., 1954/11 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da belirtilmiştir.17.01.1972 tarih ve 1970/2 E. - 1972/1 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da, sigortacının, zarara sebebiyet veren aleyhinde açtığı rücû davasının, kanundan doğan halefiyete dayandığı ve halef olanın, halefiyet yolu ile nasıl bir hak iktisap etmiş ise, o hakka sahip olacağı vurgulanmış; velhasıl sigorta ettirenin ne hakkı varsa bunların, şartları gerçekleşince sigortacıya geçeceği; sigortacının, sigorta ettirenin bütün defilerini üçüncü şahsa karşı ileri sürebileceği ve Borçlar Kanununun 44. maddesine (TBK m.52) de dayanabileceği;doğal olarak sigorta ettirenin olayda dava hakkı yoksa, sigortacıya da bu yönde bir hakkın intikal etmeyeceği açıklanmıştır.

Diğer taraftan, 3 Temmuz 1944 tarihli ve 5746 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 22.03.1944 tarih ve 37 E. - 9 K. sayılı kararına göre de "Sigortacının sigorta poliçesinden münbais olmayıp kanundan aldığı bir salâhiyete istinaden ve haksız fiil sebebiyle alacaklı yerine kaim olarak hareket ettiği dâvada hukuk mahkemesine başvurması gerekir." şeklindedir.
Somut olayda; Dava dışı ....´ye, dava dışı ....´ın sahibi olduğu, davalı ....´ın sürücüsü olduğu araçla çarpması sonucu yaralanması nedeniyle, zorunlu mali mesuliyet sigortası olmadığı için davacı tarafça ödeme yapılmıştır. Davacı, .... ödediği bu tazminatı, kazaya sebebiyet veren davalıdan rücuen tahsili için eldeki davayı açmıştır. Dava, rücu davası olduğu için, davacının ödeme yaparak halefi olduğu dava dışı kazazede ile davalı arasında akti ilişki bulunmadığından, haksız fiilden kaynaklanan alacağa ilişkin eldeki rücu davasının Asliye Hukuk Mahkemesince görülüp sonuçlandırılması gerekir.
Açıklanan nedenlerle, Didim(Yenihisar) 1.Asliye Hukuk Mahkemesi´nin yargı yeri olarak belirlenmesine karar vermek gerekmiştir.

KARAR : Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 21. ve 22. maddeleri gereğince Didim (Yenihisar) 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE,
Dosyanın yargı yeri belirlenmesini talep eden mahkemesine iadesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 362/1-c maddesi uyarınca temyiz kanun yolu kapalı olmak üzere 20.12.2021 günü oybirliği ile karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp