0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yargıtay Kararı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yargıtay Kararı konusunu barındıran Ünsal Hukuk Bürosu içeriğine buradan göz atabilir ve benzeri hususlar için hukuki destek alabilirsiniz.

 4. Ceza Dairesi         2020/853 E.  ,  2022/9655 K.

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇLAR : Hakaret, tehdit, kasten yaralama
HÜKÜMLER : Mahkumiyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması
KARAR


Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, katılan sanık ... müdafisinin temyiz dilekçesi içeriği dikkate alındığında sadece sanık ... hakkında kasten yaralama suçundan kurulan hükmü temyiz ettiği ve sanık ... hakkında kasten öldürmeye azmettirme suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik bir temyiz isteminin bulunmadığı, bu suretle temyiz kapsamının sanık ... hakkında kasten yaralama suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar ile sanık ... hakkında hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik olduğu, kabul edilerek, dosya görüşüldü:
1- Katılan ... vekilinin sanık ... hakkında kasten yaralama suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

Sanık ... hakkında kasten yaralama suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karara karşı, yalnızca itiraz yolu açık ve dolayısıyla yapılan başvurunun bu doğrultuda değerlendirilmesinin gerekli bulunduğu,

Anlaşıldığından, katılan ... vekilinin tebliğnameye uygun olarak, temyiz davası isteği hakkında KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA,
2- Sanık ... hakkında hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından kurulan hükümlerin temyizinde ise;

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, Mahkemenin gerekçe ve uygulamasının yerinde olduğu kabul edilerek tebliğanedeki kasten yaralama suçundan bozma isteyen düşünceye iştirak edilmeyerek yapılan incelemede;başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;
Sanığa yükletilen hakaret, tehdit, kasten yaralama eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu ögelerinin ve bu eylemlerin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,
Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı,

Anlaşıldığından sanık ... müdafisi ve katılan ... vekilinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye kısmen uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA, 06/04/2022 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY
Olay

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı 03/04/2015 gün ve 2015/129 sayılı iddianameyle müşteki şüpheliler, ... ve ... ile şüpheli ... hakkında kasten öldürme, mala zarar verme, hakaret ve silahlı tehdit suçlarından iddianame düzenlenmiş; bu iddianamede müştekiler, müşteki şüpheliler ve şüphelinin birbirlerini daha önceden ticari ilişkiler nedeniyle tanıdıkları, taraflar arasında alacak-verecek mevzusu nedeniyle olay tarihi olan 17/01/2015 günü öğlen saatlerinde taraflar aralarında husumet doğduğu, müşteki şüpheli ...’nın ... Ticaret isimli iş yerine gelerek iş yerinde bulunan müştekiler ... ve ...´e elindeki silahı doğrultmak suretiyle "ben adam öldürmek için yaratılmışım ve bu dünyaya can almaya gelmişim" diyerek sözler sarf ettiği, bu sırada olay yerine incelenen kamera görüntülerine göre müşteki şüpheli ...´in geldiği, her iki müşteki şüphelinin de ellerini bellerine atarak birbirlerine ateş ettikleri, müşteki şüphelilerin korunmak için müşteki ...´a ait ... plaka sayılı aracı kendilerine siper ettikleri, araçta yapılan kriminal incelemede araçta meydana gelen zararın her iki müşteki şüphelinin tabancalarından çıkan mermiler nedeniyle meydana geldiği, müşteki şüphelilerin araçta vuku bulan zarar açısından en azından olası kastla hareket ettikleri, ateşin kesildiğinde şüpheli ...´in olay yerine gelerek müşteki şüpheli ... alarak olay yerinden götürdüğü, müşteki şüpheli ... BTM ile giderilebilecek şekilde, müşteki şüpheli ...´in sol ayakta kırık oluşacak şekilde yaralandıkları.

Müşteki şüpheli ... ile müşteki şüpheli ... arasında esasen bir hesaplaşma olmadığı, bu hesaplaşmanın şüpheli ... tarafından ve adına müşteki şüpheli ...´e yaptırdığı, zira müşteki şüpheli ... ile şüpheli ... arasında arsa davası nedeniyle husumet olduğu, müşteki şüpheli ...´in şüpheli ...´in yanında çalıştığı, zaten olay akabinde şüpheli ...´in müşteki şüpheli ...´i olay yerinden gelip almasının olaylardan en başından beri haberi olduğunun kanıtı olduğu, bu suretle şüpheli ...´in müşteki şüpheli ...´i adam öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirdiği belirtilerek şüphelinin ve müşteki şüphelilerin cezalandırılması talep edilmiştir.

Değerlendirme ve Sonuç

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi yaptığı yargılama sonrası 18/01/2016 gün ve 2015/117 esas ve 2016/6 sayılı kararı ile katılan sanıklar ... ve ... hakkında harakeret, tehdit, kasten yaralama suçlarından hükümler kurmuş, kasten yaralama suçundan ... hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, ... hakkında hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından mahkumiyet hükümlerinin kurulmasına karar vermiş, bu karar katılan sanık ... vekili ve ... vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiş. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 16/04/2019 gün ve 2016/137647 sayılı tebliğname ile sanık ... hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararınını yapılan itirazın geri

iadesine, sanık ... hakkında kurulan hükmün onanmasına, sanık ... hakkında ... ve ...’e yönelik silahla tehdrit ve hakaret suçlarından kurulan hükümlerin onanmasına, sanık ... hakkında katılan ...’e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçunda değişen suç vasfına göre kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir. Yargıtay 4. Ceza Dairesi sanık ... hakkında kasten yaralama suçundan verilen hükmün açıklanması geri bırakılması kararına yapılan itiraz hakkında, karar vermeye yer olmadığı, sanık ... hakkında hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından kurulan hükümlerin onanmasına karar vermiştir. Yüksek Dairenin sanık ... hakkında katılan ...’e yönelik kasten yaralama suçundan kurulan hükmün onanması kararına katılmıyoruz.

Tüm dosya kapsamı ve mahkemenin de kabul ettiği oluşa göre; katılan ... ile sanık ... arasında suç tarihinden önceye dayalı bir alacak-verecek meselesi bulunduğu ve bu sebeple taraflar arasında husumet olduğu için sanık ...’nın olay günü önce katılan ...’in olay yerine gelmeden önce telefonla aradığı ve tarafların telefonda tartışıp karşılıklı tehdit içeren sözler sarf etmesinden sonra sanığın olay yerine geleceğini katılana söylediği ve sanığın bilahare bu bahane ile katılan tarafa ait ... Ticaret isimli iş yerine gelerek ilk önce iş yerinde bulunan katılan ...’in babası ... ve kardeşi ...’e elindeki silahı doğrultmak suretiyle “ben adam öldürmek için yaratılmışım ve bu dünyaya can almaya gelmişim” diyerek küfrettiği bu sırada katılan ...’in sanığın olay yerine geleceğini bildiği için yanına silah alarak suç mahalline geldiği olay yerinde karşılaşan tarafların ellerini bellerine atarak üzerlerindeki tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladıkları, katılan ve sanığın korunmak amacıyla müşteki ... ’a ait ... sayılı plakalı aracı kendilerine siper ettikleri, araçta yapılan incelemede meydana gelen zararın katılan ile sanığın tabancalarından çıkan mermiler nedeniyle meydana geldiği, bilahare beraat eden sanık ...’nun olay yerine gelerek sanık ...’yı alıp tedavi amacıyla olay yerinden götürdüğü, doktor raporlarına göre katılan ...’in yaralanmadığı ancak sanık ...’nın ateşli silah yaralanması sonucu sol ayakta kırık olacak şekilde yaralandığı anlaşılan olayda, her ne kadar katılan ... yaralanmasada bunun sebenin katılanın kendisini korumaya yönelik çevikliğinden kaynaklandığı, sanık ...’nın olay sırasında sarf ettiği sözler, kastının yoğunluğu, kullandığı vasıtanın elverişliliği ve atış sayısıda gözetilidğinde katılan ...’i öldürmek amacıyla hareket ettiği, elinde olmayan sebeplerle ...’i öldüremediği eylemenin teşebbüs aşamasında kaldığı, adam öldürmeye teşebbüs suçundan mahkumiyetine yeterli delil bulunmasına rağmen delil taktirinde hataya düşülerek suç vasfında yanılma sonucu kasten yaralama suçundan mahkumiyet kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğu, adam öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulması gerektiği düşüncesiyle tebliğnamedeki gibi bu suç yönünden hükmün bozulmasına karar verilmesi gerektiği kanısındayız.

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp