0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

İkinci El Rayiç Değerin Düştüğü Emsal Karar22.5.2024

Araç İkinci El Rayiç Değerin Düştüğü Emsal Karar metni ve içeriği sizlerle. Siteden inceleyebilir ve husus hakkında bilgi için avukatlarımıza anında danışabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
15. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/999 Esas
KARAR NO : 2020/816
DAVA : Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 06/10/2016
KARAR TARİHİ : 11/12/2020


Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekilinin dava dilekçesi özetle; Müvekkilinin ... plakalı aracına ... plakalı aracın çarparak hasara neden olduğunu, aracın 2.el rayiç değerinin düştüğünü, olayda müvekkilinin kusurunun bulunmadığını, müvekkilinin aracının kaza öncesi piyasa değeri 65.000,00 TL´sı iken onarımını yaptıktan sonra 01/07/2016 tarihinde 57.000,00 TL fiyatla satıldığını, araçta meydana gelen değer kaybı tazmin talebi için başvuru yapıldığını, araçta oluşan değer kaybı ve aracın tamirde kaldığı süre boyunca oluşan kar kaybının ödenmesi için mahkemeye başvurulmasının zorunlu hale geldiğini belirterek araçta meydana gelen değer kaybının tespit edilerek zararın tazmin edilmesini aracın tamir süresince kullanılamaması nedeniyle mahrum kalınan şimdilik 1.000,00 TL kar kaybımn davalıdan alınmasına hükmedilmesinl talep etmiştir.

Davalı vekilinin cevap dilekçesi özetle; ... plakalı aracın 24/02/2016-24/02/2017 tarihleri arasında ... numaralı Zorunlu Mali Mesuliyet (Trafik) sigorta poliçesiyle ... Turizm A.Ş. adına sigortalı olduğunu, müvekkil şirketin sorumluluğunun kusur oranında ve poliçe limitleri ile sınırlı olduğunu, değer kaybı hesaplamasında 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni trafik sigortası genel şartları ekinde yer alan hesaplama tablosunun kullanılması gerektiğini, dava konusu aracın kullanılamamasından doğan kar mahrumiyeti ile ilgili müvekkili şirketin sorumluluğunun bulunmadığını beyanla, davanın reddini aksi durumda değer kaybı talepleri ile ilgili olarak belirtilen şekilde hesaplama yapılarak hüküm kurulmasını talep etmiştir.
GEREKÇE:

Dava, ... ...´e ait araçta meydana gelen hasar nedeniyle oluştuğu belirtilen değer kaybı ile kar mahrumiyetinin davalıdan tahsili istemine ilişkindir.
Davalı ... Sigorta A.Ş tarafından hasar dosyası Mahkememiz dosyasına sunulmuştur.
Mahkemece bilirkişi olarak görevlendirilen ... ile ... tarafından sunulan 23/05/2018 tarihli bilirkişi raporu özetle; ... plakalı aracın sürücüsü ...´ in asli ve tam kusurlu (100% oranında) olduğu, ... plakalı aracın sürücüsü ... ´in kusursuz olduğu, ... plakalı aracın sürücüsü Devrim ... ´ ın kusursuz olduğu, ... plakalı aracın sürücüsü ... ...´in kusursuz olduğu, ... plakalı araçta meydana gelen değer kaybının 3.000,00 TL olduğu, ... plakalı aracın onarımı süresince araçtan yararlanamama nedeniyle meydana gelen davacı zararının 640,00 TL olduğu, ... plakalı araçta meydana gelen değer kaybı talebinin Kaza tarihinde ki Karayolları motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası genel şartları çerçevesinde teminat kapsamında olduğu, ... plakalı aracın onarımı süresince araçtan yararlanamama nedeniyle meydana gelen kar kaybı kaybı tazminat talebinin Kaza tarihindeki Karayolları motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası genel şartları teminat dışı kalan haller içerisinde olduğu belirtilmiştir.
31/01/2019 tarihli bilirkişi ek raporu özetle; Dava konusu aracın hasar geçmişine ait dosyaya sunulan yeni belgelerin değerlendirilmesi sonucu 23/05/2018 tarihli Kök Raporda varılan kanaatin değişmediği belirtilmiştir.

11/01/2020 tarihli bilirkişi ek raporu özetle; Kök Raporda değer kaybı açısından varılan kanaatin değişmediği, değer kaybının 3.000,00 TL olduğu belirtilmiştir.
İddia, savunma, toplanan deliller, dosyada alınan bilirkişi raporunun kapsamı bir bütün olarak değerlendirilmiş, alınan bilirkişi raporu gerekçeli, denetlenebilir, dosya içeriğine uygun ve uyuşmazlığı çözmeye yeterli görüldüğünden, mahkememizce de benimsenmiş ve hükme esas alınmıştır.
Davacı vekili tarafından sunulan 04/11/2020 tarihli dilekçede özetle; Dava dilekçesinde belirttikleri talep sonucunun 500 TL müvekkili ... ... adına kayıtlı ... plakalı aracın kaza sonucu meydana gelen değer kaybı ve 500 TL aracın tamir süresince kullanılamaması nedeni ile mahrum kalınan şimdilik 500 TL´ lik kar kaybına ilişkin olmak üzere toplam 1.000 TL olmakla bilirkişi raporu doğrultusunda dava değerini, değer kaybı tazminatı yönünden 3.000,00- TL’sı ve kar kaybı tazminatı yönünden 640,00 TL’sı olarak ıslah ettiklerini belirterek, 3.640,00 TL´sının dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı şirketten alınıp müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Türk Borçlar Kanunu´nun 49. maddesine göre, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu´nun 85.maddesine göre, işleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu´nun 91.maddesine göre, işletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu´nun 99. maddesine göre, sigortacılar, hak sahibinin zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarıyla belirlenen belgeleri, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın "Kapsama Giren Teminat Türleri" başlıklı A.5.maddesinde "a) (Değişik:RG-20/3/2020-31074) Maddi Zararlar Teminatı: Maddi Zararlar Teminatı: Hak sahibinin bu Genel Şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Değer kaybı talep edilmesi halinde tespiti, bu Genel Şart ekinde yer alan esaslara göre Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nde kurulacak sistem üzerinden sıra esasına göre atanan ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından yapılır..." düzenlemesi yapılmış olup, talep edilen değer kaybı talebi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi kapsamındadır.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın “Teminat Dışında Kalan Haller” başlıklı A-6.maddesinde yer alan “k) Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zarar verici olguya bağlı olarak oluşan yansıma veya dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri” düzenlemesi yer almaktadır.

Tarafların iddiaları ile toplanan deliller ve usulüne uygun olarak alınan bilirkişi raporu ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Davacı ... ...´ün maliki ve ... ...´in sürücüsü olduğu ... plakalı araç ile davalı sigorta şirketi nezdinde 24/02/2016-24/02/2017 tarihleri arasında Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi ile ... A.Ş. adına sigortalı olan ve ... ´ın sevk ve idaresindeki ... plakalı aracın da karıştığı 30/06/2016 tarihinde trafik kazası meydana geldiği, davacı tarafından değer kaybı ile kar mahrumiyeti talebi ile dava açıldığı, Mahkememizce yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda alınan bilirkişi raporunda davacıya ait aracın sürücüsünün kusursuz olduğu ve davalı sigorta şirketi nezdinde sigortalı olan aracın sürücüsünün %100 oranında kusurlu olduğunun ve oluşan değer kaybının 3.000,00-TL´sı olduğunun belirtildiği görülmekle, davalı sigorta şirketine sigortalı aracın sürücüsünün haksız eylemi sonucunda davacı aracının uğradığı değer kaybına dair zarardan davalının sorumluluğu bulunduğu anlaşılmakla dava konusu 3.000,00-TL´sı değer kaybı talebinin kabulüne, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın “Teminat Dışında Kalan Haller” başlıklı A-6.maddesinde yer alan “k) Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zarar verici olguya bağlı olarak oluşan yansıma veya dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri” düzenleme gereği, aracın kullanılamamasından dolayı kar mahrumiyeti talebinin sigorta poliçesi teminat dışında kaldığından bu yöndeki talebin reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davanın KISMEN KABULÜNE, 3.000,00-TL değer kaybının ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Fazlaya dair istemlerin reddine,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Kanunu Genel Tebliği gereğince hesap olunan 204,93-TL karar ve ilam harcının davacı tarafından peşin yatırılan 120,29-TL harçtan mahsubu ile eksik kalan 84,64-TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 3.000-TL nispi vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Red edilen kısım yönünden avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca 640- TL. nispi vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalı ödenmesine,
5-Davacı tarafından yapılan 104,40-TL ilk gider, 361,00 TL tebligat ve müzekkere gideri, 1.600 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 2.065,40-TL. yargılama giderinin red ve kabul durumu nazara alınarak takdiren 1.720,61-TL sinin davalıdan tahsili davacıya verilmesine,
6-HMK. 333. md. uyarınca davacı tarafından yatırılan gider avansından bakiyesinin kararın kesinleşmesi sonrası davacıya iadesine,
Mahkememizin bu kararına karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde, Mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere tarafların istinaf yasa yoluna başvuru hakkı bulunduğuna dair, davalı vekilinin yokluğunda davacı vekilinin yüzüne karşı karar verildi.11/12/2020

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp