0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

İstinaf başvurusunun esastan reddi İle Alakalı Yargıtay kararı4.6.2024

İstinaf başvurusunun esastan reddi İle Alakalı Yargıtay kararı içeriğini siteden inceleyebilir ve benzeri hususların tamamı için alanında uzman avukatlarımıza danışabilirsiniz.

 4. Ceza Dairesi         2022/7018 E.  ,  2022/13618 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Göçmen kaçakçılığı
HÜKÜM : İstinaf başvurusunun esastan reddine
TEMYİZ EDENLER : Sanık müdafisi ile ... Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı


KARAR

Bölge Adliye Mahkemesi’nce verilen hüküm temyiz edilmekle, temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği, temyiz sebeplerine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından CMK´nın 288 ve 294. maddeleri kapsamında sanık müdafisinin belirttiği hukuka aykırılık nedenleri ile CMK’nın 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri de gözetilerek yapılan incelemede;

Sanık müdafisinin temyizinin; suçun işlenmediği, yeterli delil bulunmadığı, hükmün usul ve yasaya aykırı olduğuna, ... Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının temyizinin ise sanık hakkında aleyhe temyiz bulunduğundan duruşma açılarak yeniden hüküm kurulması talebine yönelik olduğu,

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Sanığa yükletilen göçmen kaçakçılığı eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,
Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı,

Hükümde bozmayı gerektirecek bir hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin 24/12/2021 gün, 2021/1621 E. 2021/1398 sayılı hükmünün tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğu anlaşıldığından; sanık ... müdafisi ile ... Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden, 5271 sayılı CMK’nın 302/1. maddesi gereğince tebliğnameye uygun olarak TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİNE,

28/02/2019 tarihinde Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun´un 8. maddesi ile değişik CMK´nın 304/1. maddesi gereğince "dosyanın ... Asliye Ceza Mahkemesi’ne kararın bir örneğinin ise ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderilmesine, 31/05/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp