0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Kripto Para Borsası Yazılım Sözleşmesi İptali Emsal Karar18.12.2023

Kripto Para Borsası Yazılım Sözleşmesi İptali Emsal Kararını web sitemizden hemen inceleyebilir ve aklınıza takılan her türlü husus için uzman avukatlarımızdan anında destek alabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO:2020/405 Esas
KARAR NO:2021/100

DAVA:İTİRAZIN İPTALİ (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ:10/08/2020
KARAR TARİHİ:17/02/2021


Davacı tarafından davalı aleyhine açılan İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda dosya incelendi.

D A V A /Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirket ile davalı şirket arasında 28/02/2019 tarihli Kripto Para Borsası Yazılım Sözleşmesi imzalandığını, davalı şirketin sözleşmeye konu ürün geliştirmelerini taahhüt ettiği süre ve şekillerde teslim edemediğinden sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini, protokol kapsamında davalı şirketin 28/02/2020 tarihine kadar 103.604,00-TL bedeli müvekkili şirkete ödemesi gerektiğini, ancak ödenmediğini, müvekkili şirketin alacaklarını tahsil amacıyla .... İcra Müdürlüğü´nün ... Esas sayılı dosyası ile takip başlattığını, davalının borca itiraz ederek takibi durdurduğunu itirazın haksız olduğunu beyan ederek itirazın iptalini ve davalının icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

S A V U N M A /

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Açılan davanın ticari ilişkiden kaynaklanmasına rağmen arabuluculuğa başvurulmadan açıldığını, davacı tarafın dava şartını yerine getirmediğini, işlem yapılmadan davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmesi gerektiğini, mahkeme aksi kanaatte ise, dava dilekçesinde belirtilen protokol ve taahhütnamenin müvekkili şirketin imzaya yetkili yöneticisi tarafından imzalanmadığını, protokoldeki imzanın şirket yetkilisine ait olmadığını, davacı vekilinin beyanlarının asılsız olduğunu, ihtiyati haciz ve icra inkar tazminatı isteminin yerinde olmadığını beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

G E R E K Ç E /
Dava, davalı borçlunun .... İcra Müdürlüğü´nün ... Esas sayılı dosyasına vaki itirazının iptali istemine ilişkindir.

1.1.2019 tarihinde yürürlüğe giren ve 3/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere eklenen maddeye göre ; MADDE 5/A- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun “Dava şartı olarak arabuluculuk" başlıklı 18/A. maddesine göre; (1) İlgili kanunlarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak kabul edilmiş ise arabuluculuk sürecine aşağıdaki hükümler uygulanır.
(2) Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir. "

Yasal açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;
Dava dilekçesinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulduğuna ilişkin beyanda bulunulmadığı gibi, bu hususu ispata yarar delil de ibraz edilmemiştir. Davalı yanın arabuluculuk dava şartına yönelik savunmaları kapsamında 17/02/2021 tarihli duruşmada davacı vekilinden açıklama yapması istenmiş, davacı vekili dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmadığını beyan etmiştir. Dava açılırken eksik olan dava şartının 6235 sayılı yasının açık hükmü karşısısında sonradan tamamlanması imkanı bulunmadığından, davanın İtirazın İptali davası olması ve dava açılmadan evvel arabulucaya başvurmanın zorunlu olması anlaşıldığından, davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmesi gerekmiştir.

H Ü K Ü M / Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-7155 sayılı Kanunun 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen 5/A. maddesi ve 7155 sayılı Kanunun 23. maddesi ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa eklenen 18/A-2. maddesi uyarınca arabulucuya başvurulmadan dava açılmış olması karşısında, davanın TTK´nun 5/A, 6325 sayılı Kanunun 18/A-2, HMK´nun 114/2 ve 115/2. maddeleri uyarınca dava şartı yokluğu nedeniyle usulden REDDİNE,
2-Alınması gereken 59,30 TL maktu red harcının peşin alınan 1.251,28-TL harçtan mahsubu ile fazladan yatırılan ?1.191,98?-TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya İADESİNE,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde BIRAKILMASINA,

4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesap ve takdir edilen 4.080,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya ÖDENMESİNE,
5-Davacı tarafından yatırılan gider/delil avansının arta kalan kısmının karar kesinleştiğinde davacıya İADESİNE,
6-Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 67/1. maddesi gereğince taraflardan birinin talebi üzerine kararın tebliğe ÇIKARTILMASINA,
Dair; taraf vekillerinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı.17/02/2021

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Araç Değer Kaybı İçin Nereye Başvurulur?
    Araç değer kaybı konusundan bahsedebilmemiz için bu hususların gerçekleşmiş ve sağlanmış olması gerekmektedir. Değer kaybının alınabilmesi için karşı tarafın sigorta şirketine başvuru yapılması gerekmektedir.
  • Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Araç Değer Kaybı
    Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Araç Değer Kaybı Davası ile alakalı emsal karar içeriğini siteden inceleyebilir ve aklınıza takılan sorular için avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.
  • Ankara Yaralanmalı Kaza Davası
    Her sene ülkemizde ve dünyada trafik kazaları sebebiyle toplamda 1,3 milyon civarında kişi yaşamını yitirirken, ortalama 20-50 milyon aralığında kişi de büyük veya küçük yaralanma ve ciddi hasarlarla karşılaşmaktadır
Whatsapp