0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Kripto Para İşleri İçin Toplanan Paranın İade Edilmemesi Emsal Karar10.6.2024

Kripto Para İşleri İçin Toplanan Paranın İade Edilmemesi Emsal Karar içeriğini hemen kurumsal web sitemizden inceleyerek Ünsal Hukuk avukatlarından profesyonel destek alabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
15. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/527 Esas
KARAR NO : 2021/597
DAVA : Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 18/08/2021

KARAR TARİHİ : 23/08/2021

Mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekilinin dava dilekçesi özetle; Müvekkili
olan şirketin yazılım ve dijital pazarlama alanında faaliyet gösterdiğini ve Türkiye´ye yeni açılan bir firma olduğunu, yeni bir firma olduğundan geçici olarak faaliyetine sanal ofis hizmeti ile başladığını daha sonra fiziki bir ofise taşınarak faaliyetine devam ettiğini, sanal ofis kullanıldığı dönemde ofis işletmecisinin ihmal ve ihlali sebebiyle icra takiplerinden haberdar olamadıklarını, müvekkili olan şirketin davalı tarafa herhangi bir borcunun bulunmadığını, davalının haksız kazanç elde etmek amacıyla icra takibi başlattığını bu sebeple davalı tarafın öne sürdüğü alacağın mevcut olmadığının ve müvekkilinin borçlu olmadığının tespitini, .... İcra Dairesinin 2021/... Esas sayılı dosyası ile açılan icra takibinin durdurulmasına ve icra takibine yatırılan miktarın davalı tarafa ödenmemesini, uyuşmazlığa konu icra takibinin iptalini, kötü niyetli davalının %20 tazminata mahkum edilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

GEREKÇE:

Dava, İİK´nun 72.maddesi uyarınca menfi tespit davasıdır.
Davacı tarafın, yazılım ve dijital pazarlama alanında faaliyet gösterdiğini iddia ettiği, davalı tarafın da davacının Türkiye´de kripto para işlerini yürüttüğünü, davacı şirketin pazarladığı kripto paralarla ilgili internet üzerinden muhtelif taahhütlerde bulunduğunu, müşterilerinden yüklü paralar topladığını, ancak taahhütlerini yerine getirmediği gibi topladığı paraları da iade etmediğini, bu nedenle müşterilerinin kendi aralarında whatsupp grubu kurarak, davacı hakkında birçok dava açtıklarını, davacı şirketin müşterilerine taahhütlerini yerine getirmemesi nedeni ile alacak talepli takip yaptıklarını iddia ederek öncelikle Tüketici mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi ile davanın reddini dilemiştir.

Davacı taraf, dava dilekçesinde davalıya borcu olmadığını ve davalının sebepsiz zenginleşeceği olgusuna dayanmıştır. Davalı tacir değildir. Öte yandan davalı tarafın işlemi dijital paralardan gelir elde etmeye yönelik olduğundan tüketici işlemi olarak kabul edilmesi doğru değildir. Davalının sıfatı, davacının sebepsiz zenginleşmeye dayanması ve taraflar arasındaki işlemin de tüketici işlemi olarak kabul edilemeyeceği hususları gözetildiğinde, somut davaya bakma görevi asliye hukuk mahkemesine ait olduğundan mahkememizce görevsizlik kararı verilmiştir. (İstanbul BAM 16.HD.2021/269 esas 2021/338 karar)

(Her ne kadar hükmün 5. Bendinde sehven ihtiyati tedbir talebinin görevli mahkemece nazara alınması denilmiş ise de, mahkememizce ihtiyati tedbir talebinin değerlendirilerek kabulüne karar verildiği ve verilen tedbir kararının HMK´nın 397/2.maddesi uyarınca kararın kesinleşmesine kadar devam edeceği, görevli mahkemece tedbirin kaldırılmasına veya değiştirilmesine ya da devamına karar verilebileceği)
H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davacının açtığı davada, mahkememizin görevli olmadığı anlaşılmakla; açılan davanın HMK´nun 115/2. maddesi uyarınca aynı kanunun 114/l-(c) maddesinde belirtilen dava şartı noksanlığı nedeniyle usulden REDDİNE, mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

2-6100 Sayılı HMK´nun 20. maddesi gereğince, taraflardan birince süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmesi halinde kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle dava dosyasının görevli ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ´ne gönderilmesini talep etmelerinin gerektiğinin, aksi taktirde mahkememizce davanın açılmamış sayılmasına karar verileceğinin İHTARATINA,

3-HMK´nun 20 maddesi uyarınca tebliği müteakip yasal iki haftalık sürede talepte bulunulduğunda dosyanın görevli mahkemesi´ne tevzi edilmek üzere İstanbul Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosu´na GÖNDERİLMESİNE,

4-Davaya yetkili görevli mahkemede devam edilmemesi ve talep halinde yargılama giderlerinin değerlendirilerek HMK´nun 331/2. maddesi gereğince bir karar verileceğinin İHTARATINA,

5-Harç ve masraflar ile ihtiyati tedbir talebinin görevli mahkemede nazara ALINMASINA,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde gerekçeli kararın taraflara tebliği tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi´ne hitaben yazılacak dilekçeyle istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 23/08/2021

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp