0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Maddi Hasarlı Kaza Sonucu Araç Değer Kaybı Emsal Karar22.5.2024

Maddi Hasarlı Kaza Sonucu Araç Değer Kaybı Emsal Karar içeriğini sitemizden inceleyebilir ve benzeri tüm durumlar için avukatlarımıza anında başvurabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
18. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/358 Esas
KARAR NO : 2018/1222
DAVA : Tazminat (Trafik Sigortası Kaynaklı)
DAVA TARİHİ : 14/04/2017
KARAR TARİHİ : 14/11/2018

Taraflar arasında görülen davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; dava dışı 3. kişi (davalının sigortalısı) ...´a ait ... plakalı araç tarafından 26/11/2015 tarihinde ...´e ait ... plakalı araca çarpmak suretiyle maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, mevcut kaza sonucu ... plakalı araçta meydana gelen değer kaybı alacağının, araç sahibi 3. Kişi ... tarafından müvekkiline temlik edildiğini, söz konusu değer kaybının bağımsız eksper tarafından 4.180,00- TL olarak tespit edildiğini, değer kaybının tespitinin sağlanabilmesi için alınan eksperlik hizmeti sebebiyle de müvekkili tarafından 354,00 TL ekspertiz ücreti´ ödendiğini, davalıya 28/03/2017 tarihinde ihtarname gönderildiğini, davalı tarafından ihtarnameye herhangi bir cevap verilmediği gibi müvekkiline bir ödeme de yapılmadığını beyan ile, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla; kaza sebebiyle oluşan değer kaybı için 4.180,00 TL ve bunun tespiti için yapılan ekspertiz ücreti masrafı olarak 354,00 TL olmak üzere toplam 4.534,00 TL tutmasını bekledikleri alacağın şimdilik 654,00-TL´sinin (354,00 TL tutarındaki kısmı ekspertiz ücreti ve 300,00 TL tutarındaki kısmı şimdilik değer kaybı alacağı olmak üzere) ticari işlerde uygulanan en yüksek temerrüt faiz oranı üzerinden ve kaza tarihinden, kabul görülmez ise ihtar tarihinden itibaren işletilecek en yüksek temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tazminini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesin e karar verilmesini, talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; 26.11.2016 tarihinde maddi hasarlı trafik kazasına karıştığını belirttiği ... plakalı aracın, 22.06.2015 başlangıç - 22 06.2016 bitiş tarihleri arasında geçerli olmak üzere ... numaralı Zorunlu Mali Mesuliyet (Trafik) Sigorta Poliçesi ile ... adına kaza tarihi itibarıyla maddi hasarda araç başına 31.000,00 TL´sine kadar azami sorumluluk hadleri ile müvekkili şirkete sigorta ettirildiğini, söz konusu maddi teminat miktarının davalı müvekkil sigorta şirketinin işbu poliçeden doğar sorumluluğunun üst limiti olduğunu, davacı vekilinin değer kaybına ilişkin maddi tazminat talebinin yerinde olmadığını, her ne kadar dava dilekçesinde belirtilmemiş ise de söz konusu kazanın davacı tarafından müvekkili sigorta şirketine ihbarı sonrasında müvekkili şirket nezdinde ... numaralı hasar dosyası açıldığını, davacıya ait araçta meydana gelen hasar miktarının tespiti için eksper ataması yapıldığını, eksper tarafından tanzim edilen raporda, değer kaybı bedeli müvekkil şirketçe kabul edilmiş olup ilgili rapor doğrultusunda 10.04.2017 tarihinde bizzat davacı vekili Av. ...´un hesabına 960,00- TL ödeme yapıldığını, müvekkili şirketin davacıya karşı başkaca bir sorumluluğu kalmadığını, sebepsiz zenginleşmeye mahal vermemek amacıyla öncelikle kazaya karışan araç sürücülerinin kusur oranlarının tespiti, kusur oranlarının belirlenmesi ve sonrasında alanında uzman bir bilirkişiye davacıya ait araçta meydana gelen değer kaybının tespit ettirilmesi gerektiğini, değer kaybının tespiti yapılırken 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Trafik Poliçesi Genel Şartlarında yer alan, aracın yaşı, kilometresi, piyasa değeri ve oranlan parça sayısının etkili olduğu formül kullanılarak hesaplama yapılması gerektiğini, davacı vekilinin kaza tarihinden İtibaren avans faizi talebinde yasal isabet bulunmadığını, kabul anlamına gelmemek kaydıyla, müvekkili sigorta şirketi aleyhine hüküm kurulması durumunda müvekkili şirketin ancak dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizden sorumlu tutulabileceğini beyan ile, davanın reddini, aksi halde belirtilen şekilde hesaplama yapılarak hüküm tesis edilmesini, kaza tarihinden itibaren avans faizi talebinin reddini, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini savunmuştur.

Uyuşmazlık, trafik kazasından kaynaklanan araçta oluşan değer kaybına dayalı tazminat istemine ilişkindir.
Tarafların bildirmiş olduğu deliller toplanmış, sigorta ve trafik kayıtları, hasar dosyaları celp edilmiştir.

KTK.´nun Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası, 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu m.91 gereği, işletenlerin KTK.´nun 85.maddesinin birinci fıkrasına göre, olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere yasaca yaptırımları zorunlu kılınan ve KTK.´nun kapsamında motorlu bir aracın kara yolunda işletmesi sırasında bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin zarara uğrayan üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğu belli limitler ve kusur oranı dahilinde ve gerçek zarar miktarı ile karşılamayı amaçlayan sorumluluk sigortasıdır. Sigortacının sorumluluğu işletenin KTK.´nun 85/1 maddesindeki sorumluyla eşdeğerdir. KTK.´nun m.91 ve KZMSS ´na ilişkin ekte sunulan genel şartlar hükümlerine göre, " bir şeye zarar vermesi halinde işletenin sorumluluğu bu zararı gidermede hangi kapsamda ise sigortacının da sorumluluğu o kapsamdadır. " O nedenle zarar verilen şeyin eski hale gelmesi için gereken onarım için yedek parça, işçilik ve araçtaki değer kaybı hasarı sigorta kapsamında olacağı tartışmasızdır.

Davalı sigorta şirketinin sigortalısı ... plakalı aracın davalı ... Sigorta Şirketine 22/06/2015-22/06/2016 tarihleri arasında sigortalandığı anlaşılmıştır.
Kaza, 26/11/2015 tarihinde sigorta teminatları süresi içinde meydana gelmiştir.

Teminat limitleri kaza tarihi itibari ile araç başına 29.000,00-TL ile sınırlıdır.
Davalı sigorta şirketinin, sigortalısının sebebiyet verdiği davacının temlik aldığı araçta oluşan değer kaybından dolayı, sigortalı araç sürücüsünün kusuru oranında sorumluludur.
Meydana gelen kazada tarafların kusur durumunun belirlenmesi ile kaza tarihi itibariyle aracın modeli, yaşı, özellikleri, kasko bedeli, aracın daha önce her hangi bir kazaya karışıp karışmadığı ve bu kazaların nedeni ile değer kaybı alınıp alınmadığı dikkate alınarak 2. el piyasa rayiç değeri ile aracın hasar gören parçaların neler olduğu ve bunların değer kaybına neden olup olmayacağı dikkate alınarak davaya konu kaza sonrası onarılmış haliyle 2. el piyasa rayici arasındaki farkın belirlenerek değer kaybının tespiti bakımından kusur ve hasar konusunda uzman Makine Mühendisi Kibriye Üstün Çakır´dan alınan raporda özetle; 26/11/2015 tarihinde meydana gelen olayda; davacı taraf sürücüsü (... plaka sayılı ... marka/tip, 2011 model model araç sürücüsü) ...´in kusursuz olduğunu, davalı sigorta şirketine sigortalı araç sürücüsü (... plaka sayılı ... marka, kamyonet sürücüsü) dava dışı ...´ın %100 (Yüzde yüz oranında kusurlu olduğunu, 26/11/2015 tarihinde meydana gelen olaya ait trafik kazası tespit tutanağındaki tespitlerin, ... plakalı araçta meydana gelen maddi hasar ile uyumlu olduğunu, hasarın durumunun kazanın oluş sekline alınan darbelere uygun olduğunu, 3.393,00-TL nin davalı şirket tarafından sigortalısı ... plakalı araç için tanzim edilen ve kaza tarihi olan 26/11/2015 gününde geçerli ... nolu, poliçe başlangıç ve bitiş tarihi 22/06/2015-22/06/2016 olan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin bulunduğunu, davalı şirketi tarafından atanan sigorta eksperinin hazırladığı ... nolu Değer Kaybı Raporu doğrultusunda "... D.S ödeme" açıklamalı, 10.04.2017 tarihli, davacı vekili Av. ...´un hesabına 960,00- TL tutarlı EFT göderim dekontu bulunduğunu, davacı tarafın ... plaka sayılı ... marka/tip, 2011 model aracında 26/11/2015 tarihinde meydana gelen kaza ile ilgili "Karayolları Motorlu Araçlar Z.M.S. Sigortası Genel Şartları " tebliği ekinde yer alan tablo kullanılarak yapılan hesaplamada; değer kaybı tutarının 913,26- TL hesaplanmış olup, bu hesaplamaya göre değer kaybının: [(913,26 TL Değer Kaybı) x %100 kusur oranı ] = 913,26- TL olabileceğini, davacı tarafın ... plaka sayılı ... marka/tip, 2011 model aracında 26/11/2015 tarihinde meydana gelen kaza nedeniyle oluşan değer kaybı tutarının (Aracın serbest piyasa koşullarında 2. el kazasız piyasa rayiç değeri ile 2. el kazalı piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre) kaza tarihi itibariyle "ayrıntıları yukarıda açıklanan nedenlerle" göre değer kaybının:(1.000,00 TL Değer Kaybı) x %100 = 1.000,00 TL olabileceği hususları rapor edilmiştir.

Somut olayda, davalı şirkete ZMM sigortalı ... plakalı aracın sürücüsü ...´ın sevk ve yönetimindeki kamyoneti ile fabrika çıkışında kontrolsüz şekilde sokağa çıktığı, düz seyir halinde olan otomobil sürücüsüne geçiş hakkı vermediği, dava konusu otomobilin sol yan kısmına tedbirsiz ve çarparak kazanın meydana gelmesinde % 100 oranında kusurlu olduğu, ... plakalı araç sürücüsünün ise meydana gelen kazada kusurunun bulunmadığı, hükme esas alınan bilirkişi raporunda belirtildiği üzere, trafik kaza tespit tutanağındaki tespitlerin, ... plakalı araçta meydana gelen maddi hasar ile uyumlu olduğu, hasarın durumunun kazanın oluş şekline, alınan darbelere uygun olduğu, çarpma sonucunda davacının temlik aldığı araçta oluşan değer kaybının "Karayolları Motorlu Araçlar Z.M.S. Sigortası Genel Şartları " tebliği ekinde yer alan tablo kullanılarak yapılan hesaplamada; değer kaybı tutarının 913,26- TL hesaplanmış olup, bu hesaplamaya göre değer kaybının: [(913,26 TL Değer Kaybı) x %100 kusur oranı ] = 913,26 TL olabileceğini, davacı tarafın ... plaka sayılı ... marka/tip, 2011 model aracında 26/11/2015 tarihinde meydana gelen kaza nedeniyle oluşan değer kaybı tutarının (Aracın serbest piyasa koşullarında 2. el kazasız piyasa rayiç değeri ile 2. el kazalı piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre) kaza tarihi itibariyle "ayrıntıları yukarıda açıklanan nedenlerle" göre değer kaybının:(1.000,00 TL Değer Kaybı) x %100 = 1.000,00 -TL olabileceğ, bu itibarla davacının temlik aldığı araçta oluşabilecek değer kaybının ikili hesaplamaya göre 913,00-TL ile 1.000,00-TL arasında olduğu, davalı sigorta şirketi tarafından değer kaybı nedeni ile dava tarihinden önce 10/04/2017 tarihinde davacı vekilinin hesabına 960,00-TL tazminat ödemesi yapıldığı, yapılan ödemenin alınan bilirkişi raporu ile uyumlu olduğu, davacının temlik aldığı araçta oluşan değer kaybından kaynaklanan zararı karşıladığı anlaşılmakla davanın reddine karar verilmiş, aşağıda belirtildiği şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

1-Davanın REDDİNE
2-Alınması gereken 35,90-TL red harcından peşin alınan 31,40-TL nin düşümü ile eksik kalan 4,50- TL bakiye ilam harcının davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
3-Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
4-Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT´nin 13/2. maddesi uyarınca hesap ve takdir olunan 654,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
5-Davacı tarafça yatırılan gider avansından arta kalan kısmı karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
Dair davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda davanın miktarı yönünden kesin olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacak Davası Emsal Karar
    Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacak Davası Emsal Kararını siteden incelemenizin ardından benzer hususlar için profesyonel hukuki destek almak isterseniz Ünsal Hukuk Bürosu´nu arayabilirsiniz.
  • Trabzon Araç Değer Kaybı Başvurusu
    Her yıl ülkemizde sayısı on binleri aşan trafik kazası meydana gelmektedir. Bu kazalar zaman zaman maddi ve manevi hasarlar oluşturabilmektedir.
  • Araç Yattı Parası Nedir?
    Araç yattı parası, kaza gibi nedenlerden ötürü kullanılamaz durumda olan araç için oluşan maddi zararın karşılanması amacıyla talep edilen tazminattır diyebiliriz.
Whatsapp