0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Menfi Tespit (Abone Sözleşmesi) Konulu Dava2.4.2024

Menfi Tespit (Abone Sözleşmesi) Konulu Dava Emsal Karar içeriğini sizlere sunduk, sitemizden inceleyin ve detayların tamamı için bilgi almak adına Ünsal Hukuk Bürosu´nu arayın.

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2024/873
KARAR NO: 2024/877
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
K A R A R
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ARA KARAR TARİHİ: 24/11/2023 (İstanbul 3ATM 2023/427 D.İş-2023/431 K.)
NUMARASI: 2023/807 Esas

DAVANIN KONUSU: Menfi Tespit (Abone Sözleşmesi)


KARAR TARİHİ: 21/03/2024

Yukarıda tarafları ve konusu yazılı bulunan dava ile ilgili olarak, ilk derece mahkemesince verilen kararın istinaf edilmesi sebebiyle , dava dosyası üzerinde yapılan inceleme sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İhtiyati tedbir talep eden vekili dava dilekçesinde özetle; "...Talepte bulunan müvekkil, İstanbul Avrupa yakası bölgesinde görevli elektrik tedarik şirketi olan uyuşmazlık dışı ... A.Ş.´nin ticarethane grubu sözleşmeli abonesi olarak, ticari işletmesi olan ... tesisat/hizmet no´lu kullanım yerinde elektrik enerjisi kullanmakta olup keyfiyet, mezkür şirketin müvekkil adına düzenlediği .... dönemleri normal elektrik tüketimi faturalarından (ek-1/1-3) da anlaşılmaktadır. Aleyhine tedbir istenilen şirket tarafından, müvekkilin mezkür kullanım yerinde kaçak elektrik kullanıldığı iddiası ile düzenlenen ... seri numaralı kaçak elektrik tespit tutanağına dayanılarak 21.11.2023 tarihli, ... no´lu ve 234.664,07-TL bedelli kaçak elektrik tüketim faturası (ek-2) ve aynı tarihli, ... no´lu ve 113.141,02-TL bedelli kaçak ek tüketim faturası (ek-3) ile müvekkil adına toplam 347.805,09-TL kaçak elektrik tüketim borcu tahakkuk ettirilmiş olup; mezkür faturaların suretleri ekte sunulmuştur. Buna karşılık, kaçak elektrik tespit tutanağının sureti, aleyhine tedbir istenilen şirket tarafından mevzuata aykırı olarak müvekkile verilmediğinden dosyaya sunulamamış olmakla birlikte, fatura suretleri üzerinde yer verilen “kaçak seri no” bölümünden, faturaların, ... seri numaralı kaçak elektrik tespit tutanağına dayanılarak tanzim edildiği tespit edilebilmektedir.Aleyhine ihtiyati tedbir istenen şirket tarafından, talepte bulunan müvekkilin ... tesisat/hizmet noktası no´lu kullanım yerinin elektrik enerjisinin; 21.11.2023 tarihli, ... no´lu ve 234.664,07-TL bedelli 21.11.2023 tarihli, ... no´lu ve 113.141,02-TL bedelli Faturaların borcundan dolayı kesilmemesi, kesilmiş ise verilmesi yönünde ihtiyati tedbir tesis edilmesine”,HMK.m.393/2 fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca; kararda belirtilmek suretiyle, ihtiyati tedbirin uygulanmasında Sayın Mahkemenin Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine karar verilmesini..." talep etmiştir. İstanbul 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 24/11/2023 tarih 2023/427 D.İş -2023/431 K. sayılı kararı ile; Talep eden tarafın ihtiyati tedbir talebinin kabulü ile; talebe konu fatura bedeli olan 21/11/2023 tarihli, ... no´lu ve 234.664,07 -TL bedelli, 21/11/2023 tarihli, ... no´lu ve 113.141,02 -TL bedelli faturaların borcundan dolayı kesilmemesi, kesilmiş ise verilmesi, şeklinde karar verilmiştir. Davalının itirazı üzerine 14/02/2024 tarihli ara karar ile; İhtiyati tedbirin kaldırılması talebi ile teminatın arttırılmasına ilişkin taleplerin ayrı ayrı reddine, şeklinde karar verilmiştir. Söz konusu kararı davalı vekili istinaf etmiş olup, dilekçesinde özetle; yapılan denetimde davalının kaçak elektrik kullandığı, görevliler tarafından 20/11/2023 tarihli kaçak elektrik kullanımının tespit edildiği, davalı borçlu adına 234.664,07 TL ve 113.141,02 TL tutarlı faturaların düzenlendiği, ihtiyati tedbir kararınını teminatsız verilmesinin şirketin zararına olacağı, davacı yan haklılığını yaklaşık olarak dahi ispat edememiş olduğundan ve tedbir kararının müvekkil şirketin mağduriyetine sebebiyet vereceği aşikar olduğundan ilk derece mahkemesince verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına, talebin reddi halinde alacağın tamamının %100 teminata bağlanmasına, söz konusu kararın kaldırılarak tedbir talebinin reddine karar verilmesini istemiştir. HMK.nun 355. maddesi uyarınca, ileri sürülen istinaf sebepleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda; Derdest dava , kaçak elektrik tahakkukuna dayalı menfi tespit talebine ilişkindir. Dava ve talebin niteliğine göre, somut olayda tedbir talep edilen yerin işyeri olması, tedbir talep eden açısından telafisi zor ya da imkansızlık halinin bulunması karşısında, somut olayda HMK. 389 ve devamı maddelerde düzenlenen ihtiyati tedbir karar verilmesi için gerekli şartların mevcut olduğu anlaşılmakla, tedbir talep edenin faaliyeti adresi olarak belirtilen adresindeki işyerinde dava konusu edilen 2 adet fatura ile sınırlı olmak üzere %15 oranında teminatın yatırılması koşuluyla (234.664,07 TL + 113.141,02 TL olmak üzere toplam 347.805,09 TL´nin %15´i oranında=52.170,76 TL) elektrik kesintisinin yapılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile teminatsız olarak tedbir kararına karar verilmesi usul ve hukuka aykırı bulunmuştur. Bu sebeple, davalı istinafının kabulü ile, ara karar kaldırılıp, HMK 353/1-b-2 maddesi uyarınca, davacı taraftan % 15 teminat karşılığında, belirtilen adres ve fatura borcu ile sınırlı olarak aşağıda yazılı olduğu şekilde tedbir kararı verilmesi gerekmiştir.

K A R A R: Yukarıda açıklanan nedenlerle; Davalının istinaf talebinin kabulü ile, istinafa konu ara karar HMK 353/1-b-2 maddesi uyarınca kaldırılarak, yeniden; Davacı ... adına kayıtlı davaya konu abonelik sözleşmesi kapsamındaki "...Mah. ...Cad. No:... Dük:.. Esenyurt /İSTANBUL" adresine tahakkuk ettirilen faturaların toplamı 347.805,09 TL ´nin %15 oranında teminatın (52.170,76 TL) kararın tebliğinden itibaren 1 hafta içerisinde ilk derece mahkemesince alınmasına, teminat yatırıldığı takdirde elektrik enerjisinin kesilmesinin iş bu fatura ve adresle sınırlı olmak üzere tedbiren önlenmesine, Peşin alınan istinaf karar harcının, istinaf eden davalıya isteği halinde ilk derece mahkemesince iadesine, Davalının istinaf sebebiyle yapmış olduğu yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, İstinaf sebebiyle yatırılan gider avansı bakiyesi varsa, karar kesin olmakla istinaf edene ilk derece mahkemesince iadesine, Dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda HMK 362/1-f maddesi gereğince kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 21/03/2024

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp