0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Emsal Karar

Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Emsal Karar içeriğine sitemizden gözatın ve sorularınız için hukuk büromuza ulaşın.

T.C. SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2020/674 Esas - 2022/665
T.C.
SAMSUN
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2020/674 Esas
KARAR NO : 2022/665

HAKİM :...
KATİP : ...

DAVACI : ...
VEKİLİ : ...
DAVALI : ...
VEKİLİ : ...
DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)
DAVA TARİHİ : ...
KARAR TARİHİ :...
KARARIN YAZ. TARİH : ...
Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonucunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA VE SAVUNMALARIN ÖZETİ:

Davacı vekili mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle; ... tarihinde ... plakalı araç ile ... plaka sayılı aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ... plakalı araç içerisinde yolcu konumunda olan müvekkilinin malul kalacak şekilde yaralandığını, olay ile ilgili Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/1296 esas sayılı dosyası üzerinden görülmekte olan ceza dosyası kapsamına kazandırılan kusur raporu ile davalı sigorta şirketi nezdinde sigortalı ... plakalı araç sürücüsünün kusurlu olduğunun tespit edildiğini, oluşan zararın giderilmesi için davalı sigorta şirketine başvuru yaptıklarını, ... numaralı hasar dosyasının oluşturulduğunu ve herhangi bir ödeme yapılmadığını belirterek, 500,00TL geçici iş göremezlik, 500.00TL sürekli iş göremezlik cismani zarar tazminatının kaza tarihi olan 16/09/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... Sigorta A.Ş vekili cevap dilekçesinde özetle; usule ilişkin itirazlarının yanı sıra kaza ile sakatlık arasındaki illiyet bağının tespit edilmesi gerektiğini, kusur oranlarının ve maluliyet oranlarının tespiti için mahkememizce ATK´dan rapor aldırılmasını, gelirin asgari ücret üzerinden hesap edilmesini, hesaplanacak tazminattan hatır taşıması ve müterafik kusurunun tenzili gerektiğini, müvekkili şirketin söz konusu zarardan poliçe teminat limitleri dahilinde sorumlu olduğunu, iş bu dava tarihine kadar herhangi bir ihbarda bulunmaması nedeni ile dava tarihinden itibaren yasal faiz iletilmesi gerektiğini, daha önce yapılmış ödemelerin faizi ve güncellemesi yapılarak mahsup edilmesi gerektiğini, bakıcı gideri talep edilmesi durumunda 6111 sayılı kanunla değişen mevzuat gereği tedavi giderine ilişkin primlerin SGK´ya aktarıldığından sigorta şirketi nezdinde artık tedavi gideri şeklinde bir teminatın kalmadığını, bu nedenle refakatçi gideri talebinin SGK´ya yöneltilmesi gerektiğini, davanın kabulü anlamına gelmemek kaydıyla teminatın tek, zarar görenlerin birden fazla olması durumunda KTK´nın 96. Maddesi gereğince teminatın paylaştırılması gerektiğini belirterek, huzurdaki davada bu bent de sayılan durumlardan birinin varlığının tespiti halinde davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER:

Dava dilekçesi ekinde, arabuluculuk son tutanağı, sigorta şirketine başvuru dilekçesi, sağlık kurulu raporu ibraz edilmiştir.
Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/1296 esas sayılı dosyası uyap sistemi üzerinden celb edilmiştir.
Samsun Gazi Polis Merkezine, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketine, Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne, Samsun Gazi Devlet Hastanesine, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine,
Samsun OMÜ Adli Tıp Kurumundan ... tarihli raporlar aldırılmıştır.
Aktüerya uzmanı bilirkişiden ... arihli rapor aldırılmıştır.
Davacı vekili tarafından bedel artırım dilekçesi sunulmuştur.
Davalı Sigorta şirketi vekili tarafından davacı ile sulh olunduğuna ilişkin dilekçe ile ibraname ve feragat anlaşmasının sunulduğu görülmüştür.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Dava; trafik kazasından kaynaklı maddi tazminat davasıdır.

Davalı vekilinin 09/06/2022 tarihli dilekçesi ile tarafların sulh olduklarını, dosyaya sunulan sulh anlaşması çerçevesinde arabuluculuk giderlerinin kendileri tarafından karşılanacağını, vekalet ücreti ve yargılama giderleri taleplerinin bulunmadığı, dosyanın feragat nedeni ile reddine karar verilmesin talepleri bildirilmiş, ekinde 30/05/2022 tarihli İbraname ve Sulh Anlaşması sunulmuştur.
Davacı vekili ... tarihli duruşmada davalı taraf ile sulh olunduğunu, feragat nedeni ile davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Feragat, Hukuk Muhakemeleri Kanunu´nun 307 vd. maddelerinde davaya son veren tek taraflı usul işlemlerinden sayılmış olup, davalı sigorta şirketi ile yapılan sulhten sonra davadan feragat edildiğinden, feragat sebebiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Taraflar arasındaki ibranameden ve beyanlardan taraf vekillerinin birbirlerinden yargılama gideri ve vekalet ücreti talep etmedikleri anlaşıldığından, yargılama giderleri davacı üzerinde bırakılmış ve davalı yararına vekalet ücreti takdir edilmememiştir.

Bu sebeplerle; davanın reddine karar verilmiş, yargılama giderleri davacı üzerinde bırakılmış, davalı yararına vekalet ücreti takdir edilmemiştir.
Davadan önceki zorunlu arabuluculuk ücreti, talebi çerçevesinde davalıya tahmil edilmiştir.

HÜKÜM :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

1-Davanın feragat nedeniyle REDDİNE,
2-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 80,70 TL karar ilam harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
3-Adli Müzaharet kararı gereği suçüstü ödeneğinden karşılanan 199,90 TL tebligat ve posta gideri, 750,00 TL bilirkişi gideri olmak üzere toplam 949,90 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına, ,
4-Davalı tarafça yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta hüküm kurulmasına yer olmadığına,
5-Davalı, davayı vekil marifetiyle takip etmiş ise de yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
6-Zorunlu Arabulucuk sürecinde Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanan 1.320-TL arabulucuk ücretinin davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,
7-Kararın talep halinde Yazı İşleri Müdürü tarafından taraflara tebliğine,
8-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde, müracaat etmeleri halinde kalemde, müracaat etmemeleri halinde dosyaya hesap numarası bildirmiş ise hesaba aktarmak sureti ile, hesap numarası da bildirilmemiş ise masrafı gider avansından karşılanmak sureti ile PTT vasıtasıyla adreste ödemeli olarak taraflara iadesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalı vekilinin yokluğunda HMK 341/2 maddesi gereği KESİN olmak üzere verilen karar açıkça okunup usülen anlatıldı....

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp