0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi Yargıtay Kararı26.1.2024

Ünsal Hukuk içeriklerinde yer alan Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi Yargıtay Kararı içeriğini hemen inceleyebilir ve benzer tüm hususlar için alanında uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

  7. Hukuk Dairesi         2021/851 E.  ,  2021/2661 K.

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi


Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 05/03/2007 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 07/12/2007 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ... vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

Davacılar vekili, dava konusu Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Gerder köyü, 807 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep etmiştir.

Bir kısım davalılar, dava konusu taşınmaz üzerindeki ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulü ile dava konusu 807 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış sureti ile giderilmesine karar verilmiştir.
Hükmü, davalı ... vekili temyiz etmiştir.

11.04.1940 tarih ve 70 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ve İcra İflas Kanununun 39. maddesi hükmü gereğince ilama dayanan takip son işlem üzerinden 10 sene geçmekle zamanaşımına uğramaktadır. Olayımızda belirtilen 10 yıl geçmiş olduğundan birinci kararın infaz kabiliyeti yoktur. Ancak yeniden ortaklığın giderilmesi davası açılabilir. Bu bakımdan işin esası incelenmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddi hatalı görüldüğünden hükmün bozulması gerekmiştir. (Yargıtay 6. HD´nin 02.06.1994 tarih 1994/5710-6000 E.-K. sayılı ilamı)
İlamların 10 yıllık zamanaşımına tabi olması kuralının bazı istisnaları vardır. Taşınmazın mülkiyetine ve taşınmaz üzerindeki ayni haklara ilişkin ilamlar zamanaşımına tabi değildir; keza, ayni haklar zamanaşımına uğramaz. Ayrıca, şahıs ve aile hukukuna ilişkin ilamlar da zamanaşımına uğramazlar.
Somut olaya gelince, Gölbaşı (Ankara) Sulh Hukuk Mahkemesinin 07.12.2007 tarihli 2007/109 Esas - 2007/693 Karar sayılı ilamı ile davaya konu 807 parsel sayılı taşınmazda ortaklığın giderilmesi talebinin kabulüne karar verilmiştir. Davalı ..., kararı 30.10.2019 tarihinde tebliğ almış, süresinde temyiz etmiştir.

Davalı ... vekilinin, temyiz dilekçesinde ilamın uygulanma kabiliyetinin bulunmadığına yönelik itirazı ilamın zamanaşımına uğradığına dair def´idir ve hükmün verildiği 07.12.2007 tarihinden itibaren bugüne kadar 10 yılı aşkın süre geçtiğinden ilam zamanaşımına uğramıştır.

Açıklanan nedenle, davanın reddine karar verilmek üzere, hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın yatırana iadesine, 03.11.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp