0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Özel Belgede Sahtecilik Yargıtay Kararı10.11.2023

Ünsal Hukuk Bürosu´nda yayınlanan "Özel Belgede Sahtecilik Yargıtay Kararı" içeriğini incelemenizin ardından senet vb.. belgelerde yaşanan sorunlarınız ile alakalı avukat desteği alabilirsiniz. Ankara  ilinde hizmet veren alanında uzman avukatları ile Ünsal Hukuk sizlere profesyonel hukuki destek sunmaktadır.

11. Ceza Dairesi         2021/12167 E.  ,  2021/7249 K.

Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 08.04.2021 tarih ve 2020/17710 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 09.06.2021 tarih ve KYB-2021/50677 sayılı ihbarname ile;

Resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından şüpheliler ..., ..., ..., ... ve ... haklarında yapılan soruşturma evresi sonunda ... Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 02.04.2020 tarihli ve 2019/7522 soruşturma, 2020/5804 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii ... 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 16.09.2020 tarihli ve 2020/2539 değişik iş sayılı kararının "5271 sayılı Kanun’un 160. maddesi uyarınca, Cumhuriyet savcısının, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlaması gerektiği, aynı Kanun’un 170/2. maddesi gereğince yapacağı değerlendirme sonucunda, toplanan delillerin suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu kanısına ulaştığında iddianame düzenleyerek kamu davası açacağı, aksi halde ise anılan Kanun’un 172. maddesi gereği kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar vereceği, buna karşın Cumhuriyet savcısının 5271 sayılı Kanun’un kendisine yüklediği soruşturma görevini yerine getirmediği, ortada yasaya uygun bir soruşturmanın bulunmadığı durumda, anılan Kanun’un 173/3. maddesindeki koşullar oluşmadığından, itirazı inceleyen merciin Cumhuriyet savcısının soruşturma yapmasını sağlamak maksadıyla itirazın kabulüne karar verebileceği yönündeki açıklamalar karşısında,somut olayda, müşteki... ile şüpheliler arasında ... 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/66 esas sayılı dosyası ile görülen davada, davacı...´ün okuma yazma bilmeyen biri olduğu, babasından kalma arsa üzerinde iki katlı ev yaptırmak istemesi üzerine kendisini davalı şirket yetkilisi olarak tanıtan şüpheli ... ile kat karşılığı yapım sözleşmesi düzenlediği, ev teslim tarihinin 25.08.2017 olarak belirtilmesine rağmen vaktinde teslim edilmediği, davalı firma ... Hafriyat İnşaat Taahhüt ve Bilişim Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketinin diğer davalı ...´ya mal kaçırmak amacıyla dava konusu taşınmazları devrettiği, satış işlemlerinin piyasa değerinin altında satılmasının ve taşınmazın şirket uhdesinde kalmaya devam etmesinin satışı muvaazalı hale getirdiğinden bahisle tapu iptali tescil davası açıldığının anlaşıldığı olayda, 16/02/2019 tarihinde şüpheli ... vekili Avukat ... ... tarafından sunulan ... 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/66 esas sayılı dosyasına dair cevap dilekçesinde yer alan şüpheliler ... Hafriyat İnşaat Taahhüt ve Bilişim Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile ... arasında düzenlenen 03.11.2018 tarihli taşınmaz satış sözleşmesinin içerik ve düzenlenme tarihi olarak sahte olduğu, imza ve taraf yetkisi olmayan kişilerce düzenlendiği, şüpheliler arasında taşınmazın muvazaalı devri ile ilgili çek ve senet alışverişlerinin olduğu, bir adet çek ve iki adet senet suretinde belgelerin yer aldığı ve imza ve taraf yetkisi olmayan kişilerce düzenlendiği iddiasına ilişkin yapılan soruşturma sonucunda şikayet dilekçesine konu suçlamaların somut olayda unsurlarının oluşmadığı ve şüphelilerin üzerilerine atılı suçu işledikleri yönünde dosyada somut delil bulunmadığı değerlendirmesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de; soruşturmanın seyri açısından şikâyet dilekçesinde adı geçen tüm şüphelilerin ifadelerinin alınması, şikâyetçi tarafından açılan tapu iptali ve tescil konulu ... 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/66 esas sayılı dava dosyasının ve sahteliği iddia olunan taşınmaz satım sözleşmesi, bir adet çek ve iki adet senet suretinin asıllarının getirtilmeleri suretiyle şüphelilerin yazı ve imza örnekleri aldırılarak sahteliği iddia olunan belgelerde bulunan yazı ve imzalar üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması, şüpheliler hakkındaki benzer soruşturma veya kovuşturma dosyalarının araştırılarak incelenmek üzere celp edilmesini takiben toplanacak deliller ve yapılacak inceleme sonucuna göre şüphelilerin hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik soruşturma ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi nedeniyle, soruşturmanın genişletilmesine karar verilmesi yerine, yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, bozulması istenilmiş olmakla,

Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

İncelenen dosya içeriğine göre; şüphelilerden ... ile müşteki...’ün, müştekiye ait arsaya ev yapmak üzere anlaşmalarından sonra, şüpheli ...’in çeşitli bahanelerle arsanın kendisine devredilmesini istediği ve bu arsanın müşteki tarafından ...’in eşi şüpheli ...’in yetkilisi olduğu ... Hafr. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’ne devredildiği, inşaatın bitmesini müteakip de taşınmazın müştekiye teslim edilmeyerek, şüpheli ...’ya satıldığı ve tapuda devrinin yapıldığı, bu olaya ilişkin ... hakkında dolandırıcılık suçundan TCK’nin 158/1-h maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı, davanın derdest olduğunun belirlendiği; ihbarnameye konu olayda ise, müştekinin ... 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/66 Esas sayılı dosyası kapsamında, satış işleminin muvazaalı olduğundan bahisle tapu iptal tescil davası açtığı, bu dava sırasında ibraz edilen belgelerden, satıcı ... Hafr.İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. ile alıcı ... arasında düzenlenen ve özel belge niteliğinde olan taşınmaz satış sözleşmesi içeriğinin ve bu belgedeki imzaların sahte olduğu, yine alıcı ...’ya şüpheliler ... ve ... tarafından taşınmaz bedelinin şüpheli ...’e ödenmesi için verilen çek ve bonolardaki keşideci-borçlu-kefil imzalarının da sahte olduğu iddia edilmiş ise de;

Türk Ceza Kanunu´nun 207. maddesinde düzenlenen özel belgede sahtecilik suçunda, gerçeğe aykırı belge düzenleme olarak tanımlanan içerik sahteciliğine değil, taklit suretiyle sahte belge düzenleme veya gerçek bir belgede ekleme veya çıkarma suretiyle sahtecilik, başka bir deyişle maddi sahtecilik eylemlerine yer verildiği, maddenin gerekçesinde de eylemin maddi sahteciliği kapsadığının belirtildiği, salt yalan beyanı içeren özel belgenin, sahtecilik suçunun maddi konusunu oluşturmadığı; bununla beraber, önceden verilen rıza üzerine bir başkası yerine imza atılmasında zarar verme bilinç ve iradesi ile hareket edilmediğinden, suç kastından söz edilemeyeceği, verilen rızanın açık veya zımni olabileceği de göz önüne alındığında; soruşturma aşamasında şüphelilerin ifadelerine başvurulduğu ve suçlamanın kabul edilmediği, sahteliği iddia olunan sözleşme ve belgelerde müştekinin taraf sıfatı bulunmadığı gibi, adına atılan herhangi bir imza da olmadığı, sözleşme, çek ve bonolardaki adlarına atılan imzaların şüphelilerce inkar edilmediği, şüpheliler arasındaki satışın muvazaalı olduğu ya da sözleşmenin içerik itibarıyla gerçeği yansıtmadığı iddiasının hukuk mahkemelerinin görev alanına girdiği ve bu yolla çözüme kavuşturulmasının gerekeceği, şüpheli ...’in, önceden verilen rıza ya da vekaletname uyarınca eşinin yetkili olduğu şirket adına imza atmasının da mümkün olduğu anlaşılmakla; ... Cumhuriyet Başsavcılığının 02.04.2020 tarihli, 2019/7522 Soruşturma ve 2020/5804 Karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin merci ... 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 16.09.2020 tarih ve 2020/2539 Değişik İş sayılı kararına yönelik kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmediğinden REDDİNE, 27.09.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp