0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Pert Sözleşmesi İmzalanmadan Araç Satışından Doğan Borçlar Yargıtay Kararı12.10.2023

Pert Sözleşmesi İmzalanmadan Araç Satışından Doğan Borçlar Yargıtay Kararı detaylarına siteden ulaşabilir ve anında bilgi sahibi olmak adına avukatlarımıza danışabilirsiniz.

17. Hukuk Dairesi         2016/7811 E.  ,  2017/208 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki itirazın iptali davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın reddine ilişkin verilen hüküm, davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, kasko poliçesi ile sigortalısı olan ... plakalı aracın 07.02.2003 tarihli hasar nedeni ile pert olduğunu, araç bedelinin sigortalıya ödenmesinin ardından sovtaj kurul tutanağı ile aracın 2350 TL bedel ile pert alıcısı Davalıya satıldığını, aracın satıldığına ve teslim edildiğine dair belgelerin dosyaya sunulduğunu, söz konusu aracın pert sözleşmesi İmzalanmadan davalı tarafça teslim alındığını, bunun MTV borçlarının taraflarına gelmesi sonucu öğrenildiğini, davalının pert aracı aldığını ancak pert devrini üzerine almadığını, 2003 yılında yapılan satış işleminden bu yana aracın MTV borcunun önceki malik üzerine işlediğini, davalı tarafından söz konusu pert aracın satış işlemi yapılmaması sebebi ile araç maliki ... a doğan vergi borcunun davacı tarafından ödenerek çekme belgeli ruhsat çıkarıldığını, pert aracın satış işlemini yapmayarak sigorta aleyhine vergi borcunun işlemesine neden olan davalıya yapılan tahsil talepli ihtarın neticesiz kaldığını, davalıya karşı ... 13. İcra Müd. 2014/ 18948 E. Sayılı dosyada başlatılan takibe davalının itiraz ettiğini, itirazın haksız olduğunu belirterek itirazın iptali ile % 20 icra inkar tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili tarafından verilen cevap dilekçesinde; dava konusu araç ile ilgili davalı ile davacının herhangi bir 3. Kişi ile noterden araç satış sözleşmesi düzenlenmediğini, ve resmi olarak ilgili aracın davalı tarafından satın alınmadığını, kati satışa ilişkin noter tarafından düzenlenmiş araç satış sözleşmesinin davacı tarafından dosyaya da ibraz edilemediğini, davacının resmi usule uyarak noterden aracın satışını yaparak araç satış sözleşmesi temin edildikten sonra teslim işlemini yapması gerekirken kusurlu davranarak resmi usule riayet etmediğini, bu sebeple kendi kusuru sebebi ile davalıdan hak talep edilemeyeceğini beyan ederek davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia ve toplanan delillere göre; pert işleminin 2003 yılında olduğu, davacı ... şirketinin pert işleminden sonra aracı trafikten çektikten sonra satış işlemini yapması gerekirken ihmali sonucu aracın trafikten çekme işleminin Trafik Tescil Şube Müdürlüğü´nden de yapılmadığı, söz konusu aracın bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığına da bildirilmediği, aracın trafikten çekme işlemi yapmadan pert araç satışını yaptığını bu nedenle MTV den sorumlu olduğu belirlenmiş, mahkemece de söz konusu rapor uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 3,70 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 18.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp