0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Poliçedeki Muafiyet Tenziline İlişkin Şart Yargıtay Kararı

Poliçedeki Muafiyet Tenziline İlişkin Şart Yargıtay Kararı içeriğine Avukat Ebru Ünsal´ın sitesinden erişeiblir ve benzeri hukuki problemlerin tamamı için hukuk büromuza ulaşım sağlayabilirsiniz.

17. Hukuk Dairesi         2012/16297 E.  ,  2013/4533 K.

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili müvekkiline kasko sigortalı davalıya ait aracın trafik kazası sonucu hasarlanması üzerine ödenen hasar tutarının sigortalı aracın daha önce pert olduğunun anlaşılması nedeniyle poliçedeki muafiyet tenziline ilişkin şart gereği 3.048,00 TL’lik bölümünün 25.11.2010 ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan istirdadına karar verilmesini istemiştir.
Davalı, dava konusu aracın daha önce pert olduğunu bilmeden satın aldığını, aracın gerekli araştırmasını yaptıktan sonra kasko sigorta sözleşmesini yapan davacı ... şirketinin kötüniyetli olduğunu bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre hasar bedelinin poliçe teminatı kapsamında bulunduğu belirtilerek davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava kasko sigorta şirketi tarafından ödenmiş olan hasar tutarının kasko sigortalı aracın daha önceden pert olduğunun fark edilmesi üzerine kasko poliçesinde yer alan pert araç klozu nedeniyle istirdadına ilişkindir.

Davacı ile davalı ... şirketi arasında düzenlenen kasko sigorta poliçesindeki onarılmış pert araç klozunda, “ iş bu poliçe ile teminat verilmiş aracın, poliçe tanziminden önceki dönemde tam hasara uğramış olması ve de onarılmış olması halinde, poliçe tanzimi öncesinde aracın layıkıyla onarılmış olduğuna ve teminata alınabileceğine dair eksper tespiti yapılmış olması ve buna ilişkin raporun sigorta şirketine ibrazı zorunludur. Aksi halde oluşabilecek bir hasarda, görevlendirilmiş eksper tarafından aracın daha önce pert olduğu saptandığında poliçe teminatının %25’i oranında muafiyet tenzil edilecektir. “ düzenlemesine yer verilmiştir.

Davalıya ait aracın, hasarlanması üzerine Tramer kayıtlarına göre aracın 03.12.2007 tarihinde ... Sigorta Şirketi nezdinde açılan hasar dosyası üzerinden pert işlemi yapıldığı anlaşılmıştır. Kasko sigortalı aracın bu şekilde davalıya poliçe tanziminden önce tam hasara uğradığı ve onarıldığı görülmektedir. Taraflar arasında düzenlenmiş olan kasko poliçesindeki onarılmış pert araç klozuna göre ispat yükü davalı sigortalıya geçmiştir. Bu durumda davalının aracın poliçe tanzimi öncesinde layıkıyla onarılmış olduğu ve teminat altına alınabileceği hususlarını ispat etmesi gerektiği gözetilmeden hasar bedelinin poliçe teminatı kapsamında olduğu gerekçesiyle yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 1.4.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp