0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Rücuen Alacağın Tahsili Emsal Karar

Rücuen Alacağın Tahsili Emsal Karar içeriği ile alakalı bilgilere sitemizden erişebilirsiniz. Benzeri durumlar için incelediğiniz web sitemizin iletişim sayfasında yer alan numaralarımızı arayabilirsiniz.

T.C.
İZMİR
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
6. HUKUK DAİRESİ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

DOSYA NO : 2021/4104
KARAR NO : 2021/2734
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : AYDIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 18/10/2021
ESAS NO : 2021/426
KARAR NO : 2021/67
MAHKEMESİ : GERMENCİK ASLİYE HUKUK (ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİ SIFATIYLA) MAHKEMESİ
TARİHİ : 01/09/2021
ESAS NO : 2020/138
KARAR NO : 2021/413
DAVANIN KONUSU : İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle)
KARAR TARİHİ :15/12/2021
GEREKÇELİ KARAR TARİHİ : 15/12/2021


Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi ile Germencik Asliye Hukuk (asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesi arasında oluşan yetki uyuşmazlığının yargı yeri belirlenmesi yoluyla giderilmesi Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından talep edilmekle dosya kapsamı incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Dava, rücuen alacağın tahsiline ilişkin takibe yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.

Davanın açıldığı Germencik Asliye Hukuk Mahkemesince HSK´nun 7.7.2021 tarihli 608 numaralı karar ilgi tutularak aynına TTK ´nun 4,513,16. maddeleri uyarınca asliye ticaret mahkemesine görevsizlik kararı verilmiştir. Dosyanın gönderildiği Aydın Asliye Ticaret Mahkemesince de , davanın sigorta poliçesinden kaynaklanmadığı, sigortalıya yapılan ödemenin, sorumluya rücuen ilişkin olduğu gerekçesi ile karşı görevsizlik kararı verilmiştir.

TTK´nın 1472/1. maddesinde düzenlenen halefiyet, yasal, sınırlı ve cüz’î halefiyet niteliğindedir. Bu maddeden doğan halefiyet hakkına istinaden açılan veya açılacak olan dava, esas itibariyle sigortalının, kendisine zarar verene karşı açacağı tazminat davasının, onun halefi sıfatıyla sigortacı tarafından açılmasıdır. TTK´nın 1472/1. maddesi uyarınca sigortacı, sigorta bedelini ödedikten sonra hukuken sigorta ettiren yerine geçer ve dava, tazmin ettiği bedel nisbetinde sigortacıya intikal eder. Bu şekilde sigortalısının haklarına halef olan sigorta şirketinin, ödediği tazminat miktarınca hukuken sigortalı yerine geçerek açtığı rücû davası, aslında bir tazminat davası olup, bu niteliği itibariyle aynı zamanda şahsî nitelikte bir eda davasıdır. Burada sigortacı, sigorta ettiren yerine geçtiği için şahsî ve rücûu ödediği bedelle sınırlı olduğundan dolayı da cüz´î haleftir. Sigortacının, sigortalıya ödediği tazminat oranında sigortalının yerine geçeceği ve onun kanunî halefi olacağı, ilke olarak 31.03.1954 gün ve 1953/18 E. - 1954/11 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da belirtilmiştir. 17.01.1972 tarih ve 1970/2 E. - 1972/1 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da sigortacının, zarara sebebiyet veren aleyhinde açtığı rücû davasının, kanundan doğan halefiyete dayandığı ve halef olanın, halefiyet yolu ile nasıl bir hak iktisap etmiş ise o hakka sahip olacağı vurgulanmış; velhasıl sigorta ettirenin ne hakkı varsa bunların, şartları gerçekleşince sigortacıya geçeceği; sigortacının, sigorta ettirenin bütün def’ilerini üçüncü şahsa karşı ileri sürebilir.

Somut olayda; Davac ı sigorta şirketi , dava dışı sigortalısına ait park halindeki hususi araca davalıların sahibi ve sürücüsü olduğu araç tarafından çarpılması sonucu oluşan zararı sigortalısına ödemiştir. Sigorta şirketi ödediği bu tazminatı , kusurun bulunan davalılara rücu için eldeki davayı açmıştır. Dava, sigorta poliçesinden kaynaklanmamaktadır. Sigorta şirketi , sigortalısına yaptığı ödeme ile onun haklarına halef olmuştur. Bu durumda, görev husus çözümünde sigortalı ile davalıların sıfatı, aralarında akti ilişki bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Davacı ... şirketinin , sigortalısına ödediği tazminat, haksız fiilden kaynaklanan alacağa ilişkin olduğundan, sigortalı ve davalıların sıfatı da gözetildiğinde uyuşmazlığın asliye hukuk mahkemesince görülüp sonuçlandırılması gerekir.
Açıklanan nedenlerle, Germencik Asliye Hukuk Mahkemesinin yargı yeri olarak belirlenmesine karar vermek gerekmiştir.

KARAR : Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 21 ve 22. maddeleri gereğince Germencik Asliye Hukuk (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE,
Dosyanın yargı yeri belirlenmesini talep eden mahkemesine iadesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 362/1-c maddesi uyarınca temyiz kanun yolu kapalı olmak üzere 15.12.2021 günü oybirliği ile karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp