0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Satılan Aracın Pert Olduğunun Saklanması Yargıtay Kararı

Satılan Aracın Pert Olduğunun Saklanması Yargıtay Kararı ile ilgili bazı detaylara bu içerikten ulaşabilir ve benzeri durumlar için hukuki destek almak adına Avukat Ebru Ünsal´a ulaşabilirsiniz.

(Kapatılan)19. Hukuk Dairesi         2012/4687 E.  ,  2012/11615 K.

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkilinin 18.05.2007 tarihli resmi satış sözleşmesiyle davalıdan 85.000TL´ye 2006 model Ford Fargo marka çekici aldığını, aracı satın aldıktan sonra dava dışı ...Sigorta AŞ´ne sigorta ettirdiğini, aracın pert olduğunun anlaşılması üzerine sigorta şirketinin sözleşmeyi 12.09.2007 tarihinde feshettiğini, müvekkilinin de davalının aracın satışı sırasında kendisine pert araç olduğundan bahsetmeyen satıcı davalıya 17.09.2007 tarihli ihtarnameyle ayıp ihbarında bulunduğunu, aracın müvekkili tarafından ayıplı olmasından dolayı ancak 07.01.2008 tarihinde 44.000 TL´ye satıldığını ileri sürerek ,41.000 TL semen tenzili olmak üzere, toplam 59.000 TL´nin satış tarihinden itibaren ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin daha önce dava dışı Anadolu Sigorta AŞ. tarafından pert işlemine tutulan aracı pert olduğuna ilişkin bilgi verilerek davacıya sattığını, BK.´nun 197. maddesine göre alıcının, satılanın satım sırasında malumu olan ayıbından satıcının mesul olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda davacının satın almadan önce aracı yetkili servise götürerek muayene ettirdiği, 92.000 TL rayiç satış bedeli olan aracı piyasa rayiç satış bedelinin altında 70.000 TL bedelle davalıdan satın aldığı, aracı alırken yetkili servisi kontrol ettiren davacının aracın pert olduğunu öğrenmiş olması gerektiğini, davacının aleni olan trafik kayıtlarını aracı satın almadan önce inceleme imkanının bulunduğu, ayrıca aracın satın alınmadan önce davacı tarafından trafikten çektirildiği, uğradığı zararla davalının davranışı arasında uygun illiyet bağı bulunduğunu davacının ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 11.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp