0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Şehit Yakınlarına Tazminat Davası

Şehit Yakınlarına Tazminat Davası ile alakalı bu içeriği sitemizden inceleyebilir ve Avukat Ebru Ünsal´a ulaşarak benzeri durumlar için destek alabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
17. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
(DENİZCİLİK İHTİSAS MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/2 Esas
KARAR NO : 2019/38
DAVA : Tazminat (Rücuen Tazminat)
DAVA TARİHİ : 02/01/2018
KARAR TARİHİ : 30/01/2019

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda,


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 17/08/2016 tarihinde Boğaz geçişi yapan Rus bayraklı savaş gemisi ...´e koruma/refakat görevi yapmaya başlayan ... botuna ... isimli yük gemisinin İstanbul Boğazı güney girişi Kız Kulesi güneyinde çarptığını, bu çarpma neticesinde ... bot alabora olduğunu, bot içerisinde 7 personelden 4 kişinin şehit olduğunu, 3 kişinin yaralandığını, botun ağır hasar gördüğünü, kullanılamaz hale geldiğini, ... gemisinin Büyükdere Koyuna demirletildiğini, ... bot ise çekici vasıtasıyla İstanbul Tersanesine götürüldüğünü, şehit olan ... bot personeli yakınlarına tazminat ödenmesi maksadıyla nakdi tazminta komisyonu toplandığını ve komisyonda alınan 13/12/2016 tarihli karar ile her bir şehit için 88.596,05 TL tazminat ödenmesine karar verilldiğini, toplamda ise şehitler yakınlarına 354.384,20 TL ödendiğini, çatma olayına ilişkin olarak ... Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığını,

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının dava konusu tutar ile ilgili olarak rücu talebini 2330 sayılı kanunun 3.maddesine ve TTK´nun 1290.maddesine dayandırdığını, dava konusu tutar olan 354.384,20 TL´nin davacı tarafından nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanunun devlet tarafından ölenlerin kanuni mirasçılarına en yük devlet memuru brüt aylığının 100 katı tutarında nakdi tazminat ödeneceğin düzenleyen maddesi uyarınca hesaplanarak çatma sonucunda hayatını kaybeden ... botu personellerinin yakınlarına ödenen toplam tutar olduğunu, anılan kanunda ödenen bu tazmiatlar ile ilgili olarak kurumların rüu hakkı düzenlenmediğini, çatma hadisesi ile ilgil olarak ... Ağır Ceza Mahkemesinde ceza yargılamasının sonuçlanmadığını, kovuşturma süresince alınan üç bilirkişi raporunda ... botunun asli, ... gemisinin kaptanının ise tali kusurlu olduğunu sonucuna varıldığını, müvekkili tarafından hayatını kaybeden personellerin ailelerine 775.000 Amerikan Doları tutarında ödeme yapıldığını, ... gemisi ile ilgili olarak yetişen gemi hükümlerinin uygulanamayacağını, çatma hadisesinin meydana gelmesinin sebebinin ... botunun ihmalleri ve manevraları olduğunu beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davanın çatmadan kaynaklanan rücuen tazminat davası olduğu, mahkememizin ... esas sayılı dosyasında eldeki dosyaya konu çatma olayından dolayı ... gemisinin sigortacısı ... tarafından olayda yaşamını yitiren askerlerin yakınlarına ödenen tazminatın ...ndan tahsili için rücu davası açıldığı, dosyanın mahkemizin ... esas sayılı dosyası ile birleştirildiği, ... esas sayılı dosyada da Sahil Güvenlik botundaki hasar bedelinin tazmini için ... gemisi donatanı ile gemi acentesi ve kaptanına karşı tazminat davası açıldığı, delilerin birlikte değerlendirilmesi açısından davaların birlikte görülmesi gerektiği kanaatine varılmakla HMK´nun 166.maddesi gereğince dosyanın mahkememizin ... esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM/Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

1-Eldeki dosya ile mahkememizin ... esas sayılı dosyası arasında hukuki ve fiili yönden irtibat bulunduğundan dosyaların HMK´nun 166/1.maddesi gereğince BİRLEŞTİRİLMESİNE, bundan sonraki yargılama işlemlerinin ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... esas sayılı dosya üzerinden YÜRÜTÜLMESİNE,
2-Esasın bu şekilde KAPATILMASINA,
3-Yargılama harç ve masrafların birleşen dosya üzerinde BELİRLENMESİNE,
Dair, taraf vekillerinin yüzlerine karşı, esas hükümle birlikte istinaf yolu açık olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.30/01/2019

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp