0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Sigorta Davası Emsal Karar (Trafik Sigortası Kaynaklı)

Sigorta Davası Emsal Karar (Trafik Sigortası Kaynaklı) içeriğini sitemizden inceleyebilir ve benzeri hususların tamamı için avukatlık ofisimizde Av. Ebru Ünsal´dan bilgi alabilirsiniz.

T.C. ... 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
T. C.
A N K A R A
ASLİYE 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
YARGILAMA YETKİSİNİ KULLANAN MAHKEMEMİZCE VERİLEN KARAR

ESAS NO : 2022/756 Esas
KARAR NO : 2022/898

HAKİM : ... ...
KATİP : ... ...

DAVACI : ... - ... ...
VEKİLİ : Av. ... ...
DAVALI : ... ....
VEKİLİ : Av. ... - ...
DAVA : Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı)
DAVA TARİHİ : 27/04/2017
KARAR TARİHİ : 11/11/2022
GEREKÇELİ KARARIN YAZIM TARİHİ : 11/11/2022

Mahkememizde görülmekte olan Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin sevk ve idaresindeki ... plakalı araç ile ... önünde seyir ile gelip Şehit Hikmet Özer Cad. Kavşağına geldiğinde aynı kavşağa Şehit Hikmet Özer Caddesinden gelip İstasyon caddesine düz seyrini sürdüren ...´ün kullandığı ... plakalı araca ilk geçiş hakkı vermesi gerekirken aksine hareketle kavşağa giriş yaptığı sırada çarpıştıklarını, bu çarpmanın şiddeti ile her iki aracında orta refüj istikametine ve üzerinde durduklarını, maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldiğini, müvekkili araç sürücüsünün 2918 Sayılı Trafik Kanunun 84. Maddesinde yer alan asli kusurlardan 57/1-A maddesine göre asli kusurlu, diğer araç sürücüsünün ise aynı yasanın diğer kusurlarından olan 52/1-A tali kusurlu olduğunun tespit edildiğini, olaya konu trafik kazasında yaralanan şahıs için SGK´nın müvekkilinden 8.748,00 TL talep ettiğini, alacaklı SGK´nın borçlu olarak müvekkilini ... 19. İcra Dairesinin 2011/22682 esas sayılı dosyası ile icraya verdiğini, SGK´nın bu talebini müvekkilinin trafik sigortası ve kaskosu ile icraya verdiğini, SGK´nın bu talebini müvekkilinin trafik sigortası ve kaskosu olan davalı ... şirketine 28.11.2014 tarihinde trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat talebini bildirdiğini, davalı ... şirketinin bu duruma aldırış etmediğini, müvekkilinin ... 19. İcra Müd.´nün 2011/22682 esas sayılı dosyası ile icra takibine başlandığını, müvekkilinin çalıştığı işyerinden maaşına haciz konulduğunu, böylece toplam 9.009,00 TL ödediğini ileri sürerek davalı ... şirketinden ... 19. İcra Müd.´nün 2011/22682 esas sayılı dosyasına müvekkilinin maaşından kesintiyle her ay ödenen paranın kesinti yoluyla her ay ödeme tarihinden bu yana avans faizi ile 9.009,00 TL´nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalıya usulüne uygun tebligat yapılmasına rağmen davalının davaya cevap vermediği görüldü.

Mahkememizden verilen 16/01/2020 tarih ve 2017/348 Esas 2020/10 sayılı kararı ... Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi´nin 07/10/2022 tarih ve 2020/891 Esas, 2022/2024 Karar sayılı ilamıyla KALDIRILMAKLA, davanın mahkememizin yukarıdaki esas sırasına kaydı yapıldığı görülmüştür.

Dava, sigorta sözleşmesinde kaynaklı rücuen tazminat davasıdır.

Davacı vekilince mahkememiz kararının istinaf edilmesi üzerine yukarıda belirtilen ... BAM 26. HD.´nin 07/10/22 tarih ve 2020/891 esas ve 2022/2024 sayılı ilamında, "Dava konusu olayda uyuşmazlık, 6102 sayılı TTK.nun 16/1 maddesi gereğince tüzel kişi tacir olan davalı ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun´un 3/1-k maddesine göre ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek kişi ve hususi otomobil sahibi olan tüketici arasında yapılmış Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinden ve kasko sigorta poliçesi kapsamında ihtiyari mali sorumluluk sigorta poliçesinden kaynaklanmaktadır. Taraflar arasındaki ilişki akde dayalı olup davalının sorumluluğunun kaynağı davacıyla yaptığı sigorta sözleşmesine dayalıdır. Dava tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 3, 73/1, 83/2 maddeleri uyarınca sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.´´ şeklinde gerekçeye yer verilerek davanın Tüketici Mahkemesinde görülmesi gerektiğine kesin olarak karar verilmiştir.

Açıklanan nedenlerle 6100 sayılı HMK.nun 114/1-c maddesi gereğince görev hususunun dava şartı olması, HMK.nun 115/1 maddesi gereğince dava şartlarının yargılamanın her aşamasında mahkemece gözetilmesi gerektiğinden dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda 6100 sayılı HMK.nun 114/1-c maddesi delaletiyle, 6100 sayılı HMK.nun 115/2 maddesi gereğince davanın dava şartı noksanlığı nedeniyle usulden reddine ve mahkememizin görevsizliğine, davanın ... Tüketici mahkemesine gönderilmesine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulması gerekmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi daha sonra açıklanacağı üzere;

1-Davacı tarafından açılan davanın göreve ilişkin dava şartı noksanlığı nedeniyle ve HMK´ nın 114 ve 115 (2) maddeleri uyarınca usulden reddine, görevli mahkemenin ... Tüketici Mahkemeleri olduğunun tespitine,
2-Dosyanın görevli ve yetkili ... Tüketici Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,
3-Yargılama giderlerinin görevli ve yetkili mahkemece DEĞERLENDİRİLMESİNE,
4-6100 sayılı yasanın 20/1 maddesi gereğince karar kesinleştikten sonra 2 haftalık süre içerisinde taraflarca dava dosyasının görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesi için talepte bulunulmadığı taktirde, mahkememizce re´sen davanın açılmamış sayılacağına karar VERİLECEĞİNE,
Dair, dosya üzerinden tarafların yokluğunda mahkememizce verilen karar, ... Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi´nin 07/10/2022 tarih ve 2020/891 Esas, 2022/2024 Karar sayılı ilamı uyarınca kesin olmak üzere karar verildi.11/11/2022

Whatsapp