0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Tam Kusurlu Olunan Trafik Kazası Emsal Karar22.5.2024

Tam Kusurlu Olunan Trafik Kazası Emsal Karar hususunun yer aldığı bu içeriği inceleyebilir ve benzeri durumlarda destek alabilmek için Ünsal Hukuk Bürosu´nu hemen arayabilirsiniz.

T.C. ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2021/280 Esas - 2022/122
TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
ANKARA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2021/280 Esas
KARAR NO : 2022/122


DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)
DAVA TARİHİ : 27/04/2021
KARAR TARİHİ : 23/02/2022
KR.YZL.TARİHİ : 18/03/2022


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ...´nin sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı araç 3158. Cadde üzerinde seyir halinde iken müvekkilinin park halinde bulunan ... plaka sayılı aracına çarpması neticesinde 13.10.2020 tarihinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, bu kazanın oluşumunda ... plakalı araç sürücüsü ..., 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu´nun 52/1-B (Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak) maddesini ihlal ettiğinden kazanın oluşumunda tam kusurlu olduğunu, gerçekleşen kaza neticesinde müvekkile ait ... plakalı araçta hasar meydana geldiğin, meydana gelen hasar nedeniyle araçta değer kaybı oluştuğunu, müvekkili aracın tüm bakımlarını eksiksiz zamanında yaptırdığını, kaza tarihinde de aracın kilometresinin oldukça düşük olduğunu, KTK ´nın 97. Maddesi uyarınca kaza neticesinde gerçekleşen zararın tazmini için davalı sigorta şirketine 16.12.2020 tarihinde yapılan başvuru neticesinde taraflarına 1.696,15 TL ödendiğini, beyanla fazlaya ilişkin hakları ve ek dava açma hakkı saklı kalmak kaydıyla şimdilik, müvekkiline ait ... plaka sayılı araçta meydana gelen değer kaybı için şimdilik 100,00 TL´nin kaza tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP : Davalı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirket tarafından Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi ile teminat altına alınan ... plakalı aracın 13.10.2020 tarihinde karışmış olduğu trafik kazasında hasarlanan ... plakalı araçta meydana geldiği iddia olunan değer kaybının karşılanması amacıyla işbu dava açıldığını, müvekkili şirketin sorumluluğu, sigortalı araç sürücüsünün kusur oranında ve zarar nispetinde olduğunu, poliçeden dolayı sorumluluklarının, sigortalının kusuru oranında olmak üzere maddi zararlarda araç başına azami 41.000,00TL ile sınırlı olduğunu, sunulan değer kaybı çalışmasına göre yapılan tespit ve değerlendirmeler uyarınca müvekkili şirketçe davacı yana 29.12.2020 tarihinde 1.696,15 TL değer kaybı ödemesi yapıldığın ve ayrıca davacı yan sigorta şirketi olan ... Sigorta Şirketine 19.03.2021 tarihinde 7.375,00 TL maddi hasar ödemesi ve 16.04.2021 tarihinde 7.377,13 TL maddi hasar ödemesi yapıldığını, işbu ödemeler ile birlikte müvekkili şirket yasal sorumluluğunu yerine getirdiğini ve herhangi bir sorumluluğu kalmadığından davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER, KABUL VE DEĞERLENDİRME : Dava, değer kaybından kaynaklı tazminat istemine ilişkindir.

Dava açılmadan evvel arabulucuya ve davalı sigorta şirketine müracaat edilmiş olup, iş bu dava şartları yerine getirilmiştir.

... Sigorta A.Ş.´den hasar dosyası, ödeme belgeleri ve poliçe sureti, Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi´nden tramer kaydı, ilgili araçların sicil kayıtları getirtilerek dosya kapsamına alınmıştır.
Dosyanın ... plakalı araçta kaza nedeniyle meydana gelen değer kaybının tespiti ve kazaya karışan araçların kusur durumunu belirlemek amacıyla dosyanın bilirkişiye tevdi edildiği, 03/09/2021 havale tarihli bilirkişi raporunda; kusur yönünden davacı ...´ın maliki olduğu ... plakalı ... marka aracın olay mahallinde nizami bir şekilde park halinde oluşu nedeniyle söz konusu kazanın oluşumunda 2998 sayılı Karayolları Trafik Yasasına göre herhangi bir kusurunun olmadığı, davalı ... Sigorta A.Ş. ile ZMM Sigortalı ... plakalı özel aracın sürücüsü ...´in 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 52/b ve 84/1 maddelerini ihlal etmesi ve sürüş esnasında dikkatli olma yükümlülüğüne aykırı hareketi nedeniyle/ dava konusu maddi hasarlı trafik kazasının oluşumunda % 100 oranında kusurlu olduğu, değer kaybı yönünden; mülkiyeti Davacı ...´a ait ... plakalı 2014 model ... marka ...-... 1.3 tipi araç ile, davalı ... Sigorta ile ZMMS bulunan, kaza anında ... yönetimindeki ... plakalı .... marka özel araç 13.10.2020 tarihinde yaptığı kaza nedeniyle, ... plakalı ...-...-... marka araç dava konusu kaza nedeniyle hasarsız ve hasar onarımı yapıldıktan sonraki değeri arasında; 88.000.00-85.500.00= 2.500.00 TI/lık bir Değer Kaybı (reel kayıp) oluşacağı, davalı sigorta Şirketince Davalı Yan´a Değer Kaybı ödemesi yapılmış olduğuna dair dosyada herhangi bir belge bulunmadığı, ilk bölümde incelenmiş Kusur durumuna göre, ... plakalı aracın sürücüsünün %100 kusurlu olması nedeniyle 2.500.00 TL değer kaybı zararından Sigorta Şirketinin sorumlu olacağı, dosyada mevcut değer kaybı eksper raporundaki kabul ve kriterlerin, Hazine Müsteşarlığınca 01.6.2015 tarihinde yürürlüğe girmiş Trafik Sigortası (ZMMS) Genel Şartlarında değişiklik yapan 01.4.2020 tarihli kısa bir süre yürürlükte kalan ve daha sonra da Danıştay tarafından iptal edilen Değer Kaybı hesap formül ve kriterlerine uygun olduğu ve buna göre hesapsal değer kaybının 1.696,15 TL olacağı, değer kaybı olarak tarafımdan hesaplanmış 3.000.00 TL "reel değer kaybının" ya da, kaza tarihi itibariyle geçici bir süre yürürlükte kalmış ve altı ay sonra Danıştay tarafından iptal edilmiş "değer kaybı hesaplama formüllerine göre hesaplanmış değer kaybının" uygun görüleceği konusundaki kararının mahkemeye ait olacağı ifade edilmiştir.

Davacının itirazların değerlendirilmesi için bilirkişiden ek rapor alınması amacıyla dosyanın bilirkişiye tevdi edildiği, 22/11/2021 tarihli bilirkişi ek raporunda; davacı yanca dosyaya yeni bir bilgi ve belge konulmamış olması nedeniyle ve tüm unsurların kök raporda yasalara, Yargıtay içtihatlarına göre değerlendirilmiş ve buna göre değer kaybı hesabının hakkaniyetli olarak yapılmış olması nedeniyle yapılan itiraza katılmadığı, ... plakalı ...-... marka araçta dava konusu kaza nedeniyle 2.500,00 TL´lik bir değer kaybı (reel kayıp) meydana geldiği, davalı sigorta şirketince davalı yana 29/12/2020 tarihinde EFT ile 1.696,15 TL değer kaybı ödemesi yapılmış olduğu, buna göre davacı yanın bakiye değer kaybı alacağının; 2.500,00 - 1.696,15=803,85 TL olacağı ifade edilmiştir.
Dosya kapsamına göre taraflar arasındaki ihtilafın; meydana gelen trafik kazası nedeniyle davacıya ait ... plakalı araçta değer kaybı meydana gelip gelmediği, gelmiş ise miktarı, bakiye zarar bulunup bulunmadığı ve varsa davalıdan tahsilinin gerekip gerekmediği noktasında toplandığı tespit edilmiştir.

Davacı vekili, davalı sigorta şirketi nezdinde sigortalı olan ... plakalı aracın, müvekkiline ait ... plakalı araca çarpması neticesinde müvekkiline ait araçta değer kaybı meydana geldiğini açıklayarak meydana gelen değer kaybının temerrüt tarihinden itibaren faizi ile birlikte tahsilini talep etmiş, 02/01/2022 tarihli harçlandırılmış ıslah dilekçesi ile şimdilik 100,00 TL olan talebini, 703,85 TL artırarak 803,75 TL değer kaybı tazminatına yükseltmiştir.

Değer kaybı zararlarının, trafik sigorta poliçesi kapsamında teminat altına alınmış olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Davalı sigorta şirketi sigortalısının kusuru dahilinde ve poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere bu zararlardan sorumludur. Bilirkişi tarafından yapılan değerlendirmeden de anlaşılacağı üzere, davacının meydana gelen kazada herhangi bir kusurunun bulunmadığı, davalı tarafından sigortalı ... plakalı dava dışı araç sürücüsünün %100 oranında kusurlu olduğu sabittir. Kusur durumu dikkate alınarak hazırlanan, mevzuata ve denetime elverişli asıl ve ek bilirkişi raporlarında, davacıya ait araçtaki bakiye reel değer kaybının davalı tarafından 29.12.2020 tarihinde yapılan 1696.15 TL tutarındaki ödeme düşüldüğünde 803,85 TL olacağı açıklanmış olup davanın, ıslah dilekçesi de gözetilerek bu değer üzerinden kabulü gerekmiştir. Davacı ıslah dilekçesinde temerrüt tarihinden itibaren yasal faiz talep ettiğinden, temerrüdün davalı sigorta şirketinin kısmi ödeme yaptığı tarih itibari ile oluştuğu kabul edilerek kısmi ödeme tarihinden itibaren yasal faize hükmedilerek aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜNE,
803,85TL´nin 29.12.2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
2-Alınması gerekli karar ve ilam harcı 80,70 TL olduğundan, peşin alınan 119,30 TL´nin (peşin harç+ıslah harcı) mahsubu ile bakiye 38,60 TL harcın karar kesinleştiğinde, istek halinde yatırana iadesine,
3-Zorunlu arabuluculuk gideri olan 1.320,00 TL´ nin davalıdan alınarak Hazineye irat kaydına,
4-Davacı duruşmada kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 803,85 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davacı tarafından yatırılan 187,10 TL harç toplamı ile 817,10 TL (posta, tebligat, bilirkişi ücreti) olmak üzere toplam 1.004,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6-Davacı tarafından yatırılan gider avansından artan kısım var ise talep halinde karar kesinleştiğinde ve istek halinde yatırana iadesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davanın değeri itibariyle kesin olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 23/02/2022
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp