0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçesi Emsal Karar7.6.2024

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçesi Emsal Karar detaylarına siteden erişebilir ve aklınıza takılan hususlar için avukatlarımızdan anında destek alabilirsiniz.

T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/537 Esas
KARAR NO : 2022/522

DAVA : Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 10/06/2022
KARAR TARİHİ : 13/06/2022
KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 24/06/2022


Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ile davalı sigorta şirketi arasında 09/04/2021 tarih ve .... numaralı sağlık sigortası ile 10/08/2021 tarih ve ..... numaralı tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi olduğunu, müvekkilinin Kasım 2021 ayında ....Hastanesinde ameliyat olduğunu ve 18.000,00-TL ameliyat bedeli ödediğini, ancak Sigorta şirketinin müvekkilinin yapmış olduğu bu ödemeyi onaylamadığını, sigorta poliçesinden kaynaklı ödemeyi kendisine yapmadığını, müvekkilinin daha önce de benzer tedaviler gördüğünü, söz konusu tedavilere ilişkin sigorta şirketince müvekkiline ödemeler yapıldığını ancak Kasım 2021 ayı içinde gerçekleşen tedaviye ilişkin tedavi giderlerini müvekkiline ödemediğini, müvekkilinin daha önce de aynı teşhisler ile 15.11.2017, 17.11.2017, 04.11.2019, 07.11.2019 ve 23.11.2019 ... Hastanesi - .... Tic. A.Ş´de tedavi olduğunu, tedavi giderleri sigorta şirketi tarafından karşılandığını, işbu sebeplerle müvekkili sigorta şirketi ile olan 09/04/2021 tarih ve .... numaralı sağlık sigortası ile 10/08/2021 tarih ve .... numaralı tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerini imzaladığını, sigorta şirketi müvekkilinin aynı teşhis ve aynı tedavilerini daha önce sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası sebebiyle karşılamış olması ve benzer tedavileri tamamlayıcı sağlık sigortası üzerinden karşılamaya devam edeceklerini ifade etmeleri sebebiyle sigorta şirketi ile olan sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerini yenilediğini, sigorta şirketi müvekkilinin benzer tedavileri karşılayacağını ifade ederek müvekkilinin bilgisizliğinden ve tecrübesizliğinden faydalanarak yanılttığını, maddi zararın sigorta şirketince ödenmesi için ayrıca 24/01/2022 günü sigorta şirketine tebliğ edilen dilekçe ve ekleri ile müracaat edildiğin ancak sigorta şirketinin ödeme yapmadığını, bireysel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortasındaki şartlar gerçekleşmiş olmasına rağmen sigorta şirketinin tedavi giderlerini karşılamaması sebebiyle müvekkilinin maddi zararının oluştuğunu, müvekkilinin uğradığı maddi zararın tazmini için işbu davayı açma zorunluluğunun doğduğunu,

davalının, sorumluluk esasına göre 18.000,00-TL maddi tazminatı tedavi tarihi olan 09/11/2021 gününden itibaren yasal faiziyle birlikte ödemelerine,
avukatlık ücretinin ve yargılama giderinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun´un 3/1-k maddesinde tüketicinin; “ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi”, 3/1-l maddesinde ise, tüketici işleminin; “mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi” ifade edeceği düzenlenmiş, aynı Kanun´un 73/1 madde ve fıkrasında da, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalara bakma görevinin Tüketici Mahkemelerine ait olduğu hüküm altına alınmıştır.
Somut olayda, tüketici konumundaki davacı tarafından açılan ve 6502 sayılı Yasa kapsamında olan sigorta sözleşmesinden kaynaklanan işlemlerin de tüketici işlemi ve anılan sözleşmelerle ilgili uyuşmazlıkların çözüm yerinin Tüketici Mahkemeleri olduğu nazara alınarak davanın görev yönünden dava şartı yokluğu nedeniyle reddine, mahkememizin görevsizliğine, dosyanın karar kesinleştiğinde ve talep halinde görevli Bakırköy Tüketici Mahkemesine gönderilmesine karar verilerek aşağıda yazılı olduğu biçimde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

1-Mahkememizin görevli olmaması nedeniyle, HMK´nun 114/.1.(c).b,115. maddeleri gereğince davanın dava şartı yokluğundan REDDİNE, mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,
2-01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı HMK´nun 20. maddesi gereğince taraflardan birinin görevsizlik kararı süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten, kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize başvurarak dava dosyasının görevli Bakırköy Tüketici Mahkemesi´ne gönderilmesini talep etmelerinin gerektiğine, aksi taktirde mahkememizce davanın açılmamış sayılmasına karar verileceğine,
3-6100 sayılı HMK´nun 331/2 maddesi gereğince görevsizlik kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde yargılama giderlerine o mahkemenin hükmedeceğine; şayet görevsizlik kararından sonra davaya başka bir mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine mahkememizin dosya üzerinden bu durumu tespiti ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkum edeceğine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı 13/06/2022

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp