0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Tamirde Kalan Aracın Kazanç Kaybı Emsal Karar22.5.2024

Tamirde Kalan Aracın Kazanç Kaybı Emsal Karar hususu ile alakalı olarak bu içeriği incelemenizin ardından sorularınız için avukatımıza sitedeki numaradan anında ulaşaiblirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
8. HUKUK DAİRESİ
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F MAHKEMESİ K A R A R I
DOSYA NO: 2018/2128
KARAR NO: 2020/3286
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: BAKIRKÖY 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ: 08/05/2018
NUMARASI: 2015/471E. - 2018/544 K.
DAVANIN KONUSU: İtirazın İptali
İSTİNAF KARAR TARİHİ: 17/09/2020


Yukarıda yazılı ilk derece mahkemesi kararına karşı, istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine yapılan inceleme sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı ... şirketine ZMSS poliçesi ile sigortalı davalı ...´ın sevk ve idaresinde olan ... plakalı sayılı aracın 17.02.2014 tarihinde davacıya ait ... plakalı araca asli ve tam kusurlu olarak çarpması sonucu ticari araç olan araçta değer kaybı meydana geldiği gibi aracın tamirde kaldığı süre yönünden kazanç kaybı oluştuğunu, yapılan ekspertiz çalışması sonucu araçta 6.380,00-TL değer kaybı 1.150,00-TL kazanç kaybı bulunduğunu belirlenmesi üzerine alacağın tahsili amacı ile Bakırköy ...İcra Müdürlüğü´nün ... esas sayılı takip dosyasına vaki itirazın haksız olduğunu ileri sürerek itirazın iptaline takibin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı ... vekilinin cevap dilekçesinde özetle; davanın yetkisiz mahkemede açıldığını, değer kaybına ilişkin talebin teminat dışı olduğunu, sigortalı sürücünün kazanın oluşumunda kusuru bulunmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece alınan bilirkişi raporları doğrultusunda; Davacının davasının kısmen kabulü ile; Bakırköy ...İcra Müdürlüğü´nün ... takip dosyasına Davalı ...´nin itirazının 1.000,00-TL asıl alacak (değer kaybı) ve 24.80-TL işlemiş faiz yönünden, davalılar ... ve ...´ın itirazlarının 2.150,00-TL asıl alacak (1.000,00-TL değer kaybı 1.150,00-TL kazan kaybı) ve 57,45-TL işlemiş faiz üzerinden iptali ile takibin asıl alacağa takip tarihinden itibaren yasal faizi uygulanarak, fazlaya ilişkin istemin reddine, " karar verilmiştir. Davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur. Davacı vekili istinaf dilekçesinde; değer kaybının hatalı olarak az belirlendiğini, Yargıtay yerleşik uygulamalarına göre hesaplama yapılması gerektiğini belirterek istinaf yoluna başvurmuştur. İstinaf edenin sıfatı ve istinaf sebepleri ile sınırlı olarak yapılan incelemede; 17.02.2014 tarihinde davalı ... şirketine ZMSS poliçesi ile sigortalı davalı ...´ın sevk ve idaresinde olan ... plakalı sayılı aracın davacıya ait ... plakalı araca asli ve tam kusurlu olarak çarpması sonucu davacıya ait araçta değer kaybı meydana geldiği anlaşılmıştır. Dava, trafik kazası sonucunda meydana gelen araç değer kaybı zararının giderilmesi amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali isteğine ilişkindir. Kazanın meydana geldiği tarih ve Yargıtay uygulamaları gözetildiğinde; araçta meydana gelen değer kaybı, aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre belirlenmelidir(Yargıtay 17. Hukuk Dairesi´nin 14/06/2017 tarih ve 2016/13290 E., 2017/6752 K sayılı kararı). Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, değer kaybının yerleşik Yargıtay uygulamaları doğrultusunda belirlendiği, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmadığına göre davacı vekilinin istinaf taleplerinin HMK.353/1-b/1 maddesi uyarınca esastan reddi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

HÜKÜM: Gerekçe uyarınca; 1-Usul ve yasaya uygun olan ve başlıkta yazılı bulunan mahkeme kararına yönelik davacı istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE,(HMK.m.353/1-b/1) 2- Alınması gereken 54,40-TL harçtan peşin yatırılan 35,90-TL nispi karar ilam harcınınn düşümü ile 18,50-TL nispi karar ilam harcının istinaf eden davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, 3-İncelemenin duruşmasız olarak yapılması nedeniyle avukatlık ücreti takdirine yer olmadığına, 4-Yasa yoluna başvuran davacı tarafından yapılan giderlerin üzerinde bırakılmasına, HMK. m. 353/1-b/1 hükmü uyarınca, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda ve HMK. m. 362/1-a mad. gereğince, miktar itibariyle kesin olarak oy birliğiyle karar verildi.17/09/2020
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Samsun Araç Pert Değeri Hesaplama
    Aracın tüm işlevini kaybetmesi ve onarılamaz hale gelmesi durumu ise pert şeklinde adlandırılır. Aracınız bu derece hasar gördüğünde araç pert değeri hesaplama işlemleri çok daha büyük önem taşır.
  • Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Para Alma
    Trafik kazası geçiren kişi veya yakınlarının kaza sonrasında yapması gerekenler ve haklarının ne olduğu merak edilmektedir.
  • Ankara Kasko Rayiç Değere İtiraz
    Kaskonuz var ise, kaza kusur oranı fark etmez ve kaskodan rayiç bedelinizi alabilirsiniz. Ancak kaskonun belirlediği bedel, aracın rayiç bedelinden az ise ne yapmak gerekir? Yani kasko rayiç bedeline itiraz nedir ve nasıl yapılır?
Whatsapp