0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) Emsal Karar Metni17.5.2024

Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) Emsal Karar Metnine sitemizden erişebilir ve benzeri durumlarda hukuki destek alabilmek için avukatlık ofisimize ulaşım sağlayabilirsiniz.

T.C.
ANTALYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
5. HUKUK DAİRESİ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ :DENİZLİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ:24/02/2023
DAVA:Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)
İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ :DENİZLİ 5.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ:05/11/2019
DAVA:Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)
İSTİNAF KARAR TARİHİ:15/03/2024
İSTİNAF KARAR YAZIM TARİHİ :15/03/2024Tarafların İddia ve Savunmalarının Özeti:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili sigorta şirketi ile dava dışı sigortalı .... arasında 05.02.2018 başlangıç tarihli 1 yıl süreli genişletilmiş kasko sigorta poliçesi imzalandığını, .... tarihinde sürücü .... idaresindeki ... plakalı araç ile Denizli ili, .... ilçesi, .... Caddesi Kavşağı´nda yetersiz işaretleme yapılmış ... ye ait rögar çalışması alanında bulunan bordür taşına aracın sol ön teker ve sol arka tekeriyle çarpması sonucu hasar meydana geldiğini, araçta meydana gelen hasar nedeniyle ekspertiz raporunda 17.339,82 TL hasar tazminatı tespit edildiğini, müvekkili şirket tarafından sigortalı ...e toplamda 17.391,84 TL ödendiğini, ekspertiz raporu ile söz konusu hasarın meydana gelmesinde yol çalışması faaliyetleri sırasında ... nin kusurlu olduğunun tespit edildiğini belirterek haksız fiili hükümleri gereğince sigortalıya ödenen bedelin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Denizli 5.Asliye Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 05/11/2019 tarih .... Esas, .... Karar sayılı kararı ile; mahkemenin görevsizliğine ve görevli mahkemenin Denizli Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi olduğuna karar verildiği anlaşılmıştır.
Denizli 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 24/02/2023 tarih ve .... Esas .... Karar sayılı kararı ile; mahkemenin görevsizliğine ve Denizli 5.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevli olduğuna karar verildiği anlaşılmıştır.
Bu durumda mahkemeler arasında olumsuz görev uyuşmazlığının doğduğu, sorunun merci tayini yoluyla çözülebileceği tespit edilmiştir
Delillerin Değerlendirilmesi İle Hukuki Sebepler ve Gerekçe:

Dava, davacı sigorta şirketi tarafından sigortalısına ödenen hasar bedelinin rücuen tahsili istemine ilişkindir.
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu’nun 22.03.1944 Tarih E. 37, K. 9, R.G. 3.7.1944 sayılı kararında "Sigortacının sorumlu kişi aleyhine açacağı dava, sigorta poliçesinden doğan bir dava olmayıp; aynen sigortalı kimsenin sorumlu kişiye karşı açmış olduğu bir dava gibidir. Sigortalının muhtelif mahkemelerde dava açma hakkı varsa, aynı hak sigortacının halefiyet hakkına dayanan rücu davası için de söz konusudur." şeklinde vurgulanmaktadır.

Öte yandan, TTK´nun “Halefiyet” başlığı altındaki 1472. maddesinde “Sigortacı, sigorta tazminatını ödediğinde, hukuken sigortalının yerine geçer. Sigortalının, gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel kadar, sigortacıya intikal eder.” hükmüne yer verilmiştir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 2. maddesine göre dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

Somut olayımıza gelince dava dilekçesi ekinde sunulan kasko sigortası poliçesine göre sigortalının dava dışı ... olduğu, sigortalı aracın ise .... plaka sayılı Ford Focus markalı özel otomobil olduğu, dosya kapsamında sigortalının tacir olduğuna dair herhangi bir bilginin mevcut olmadığı somut olayda sigortacının kendi sigortalısına karşı açtığı sigorta sözleşmesinden kaynaklanan bir uyuşmazlığın da bulunmadığı bu durumda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 2. maddesi uyarınca görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu kanaatine varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle davaya Denizli 5. Asliye Hukuk Mahkemesince bakılması gerekirken Denizli Asliye Ticaret Mahkemesinin görevli olduğu belirtilerek görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmediğinden Denizli 5.Asliye Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 05/11/2019 tarih .... Esas, .... Karar sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiş aşağıda hüküm tesis olunmuştur.
H Ü K Ü M/: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere
1-Davaya Denizli 5. Asliye Hukuk Mahkemesince bakılması gerektiği halde davaya Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi´nce bakılması gerektiği belirtilerek görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, HMK.nın 353/1-a/3 maddesi gereğince Denizli 5.Asliye Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 05/11/2019 tarih ... Esas, ... Karar sayılı görevsizlik kararının KALDIRILMASINA,
2-Yargı yeri olarak Denizli 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin belirlenmesine,
Dosyanın, davanın yeniden görülmesi için Denizli 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne iadesine dosya üzerinden oy birliği ile KESİN olmak üzere karar verildi.15/03/2024
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • GRİ Sigorta Mağdurları Güvence Hesabı Başvurusu
    GRİ Sigorta Mağdurları Güvence Hesabı Başvurusu ile alakalı bu içeriğimizi yakından inceleyebilir ve konu ile alakalı hukuki destek almak isterseniz avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.
  • Pert Araç Bedeline İtiraz Davası
    Araç kaza durumlarında bir aracın kaza durumunda kullanılamaz hale gelmesine pert tabiri kullanılmaktadır. Bu durumda tazminat davalarına konu olan aracın pert olabilme oranı için en az %70 hasar almış olması şartı aranır.
  • Muğla Araç Değer Kaybı Hesaplama Talebi
    Araçların trafik kazası geçirmesinin hemen ardından ortaya çıkan değer kaybı, sürücülerin özellikle satış sırasında ciddi zararlar ile karşı karşıya kalmasına yol açar.
Whatsapp