0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) Davası

Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) Davası detayları için Avukat Ebru Ünsal´ın kurumsal sitesinde bu içeriği inceleyebilir ve bazı sorularınız için bizi arayabilirsiniz.

T.C. ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
T.C.
ANKARA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2021/78 Esas
KARAR NO : 2021/290

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)
DAVA TARİHİ : 01/02/2021
KARAR TARİHİ : 27/04/2021
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH : 29/04/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 29.08.2020 tarihinde davacının toptancı hali içerisinde yaya olarak ilerlemekte iken ...´in sevk ve idaresindeki ... plakalı kamyonetin davacıya çarpması sonucu trafik kazası meydana geldiğini, kaza sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı´nın ... numaralı soruşturma dosyası ile tahkikat başlatıldığını, alınan bilirkişi raporunda davacının asli kusurlu olduğu belirlenmiş ise de davacının kusurunun bulunmadığını, Gazi Üniversitesi Hastanesi´nin 03.11.2020 tarihli sağlık kurulu raporuna göre engel oranının % 33 olarak belirlendiğini, davalı ...´ne yapılan tazminat talepli başvuruya istinaden 10147646200001 numaralı hasar dosyasının açıldığını, kazaya karışan aracın davalı ... Gıda ve İhtiyaç Maddeleri İnşaat Nakliye İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. olduğunu, beyanla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 500,00 TL maddi tazminatın davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vekili cevap dilekçesinde; KTK 97 uyarınca sigorta şirketine kanunda belirtilen evraklar ile müracaat edilmediğini, 29.08.2020 tarihli kazaya karıştığı belirtilen ... plakalı aracın davalı şirkete 14.01.2020-2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 014764620 numaralı ZMMS ile sigortalı olduğunu, poliçe teminat limitinin ölüm ve sakatlanmada kişi başına 410.000,00 TL olduğunu, maluliyet raporunun 20.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren Erişkinler için engellilik değerlendirmesi hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak alınması gerektiğini, hesaplamada TRH 2010 yaşam tablosunun esas alınmasını, geçici iş göremezlik tazminatı ve tedavi giderinin poliçe kapsamında olmadığını, müterafik kusur durumunun göz önünde bulundurulmasını, davalı ... şirketinin temerrüde düşmediğini, faiz talebinin hatalı olduğunu ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir.

Davalı ... Gıda ve İhtiyaç Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili cevap dilekçesinde; davacının ağır kusuru sebebiyle 2918 sayılı Kanun 86/1 maddesi uyarınca sorumluluğu bulunmadığını, zarar görenin ağır kusurunun zararla motorlu aracın işletilmesi arasındaki uygun illiyet bağını kestiğini, ...´ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı´nın ... soruşturma numaralı dosyasından alınan 02.11.2020 tarihli bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak belirlendiğini, davalı şirketin aracın ZMMS poliçesiyle teminat altına alınmış olması sebebiyle sorumluluğunun bulunmadığını, sağlık giderlerinin SGK tarafından karşılanması gerektiğini, davacının müterafik kusurlu olduğunu beyanla davanın reddini talep etmiştir.

Taraflar arasındaki ihtilafın; Dosya kapsamındaki kaza nedeni ile tarafların kusur durumu, davacıda sürekli iş gücü kaybı olup olmadığı, var ise oranı ve maddi tazminat miktarı noktasında toplandığı anlaşılmaktadır.

Hastane evrakları, sigorta hasar dosyası, SGK evrakları, Kolluk araştırma evrakları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı´nın ... numaralı soruşturma dosyası getirtilerek dosya içerisine alınmıştır.
Dosyanın kusur bilirkişisine tevdi edildiği, söz konusu bilirkişi tarafından 05.04.2021 tarihli raporda davacı yaya ...´ın kusursuz olduğu, ... plakalı araç sürücüsü ...´in % 100 oranında kusurlu olduğunun rapor edildiği görülmüştür.

Davacı vekili tarafından Gazi Üniversitesi Hastanesi´nin 03/11/2020 tarihli raporunda davacı ...´ın; engel oranının % 33 olduğunun rapor edildiği görülmüştür.

Tarafların bildirmiş olduğu deliller toplandıktan sonra dosyanın aktüer bilirkişiye tevdi edildiği, söz konusu 15/04/2021 tarihli raporunda; sigortalı araç sürücüsünün % 100 kusur oranına istinaden davacı ...´ın talep edebileceği sürekli iş göremezlik zararının TRH 2010 Yaşam Tablosu´na göre 331.173,36-TL, PMF 1931 Yaşam Tablosu´na göre 284.533,64 TL olarak hesaplandığının rapor edildiği görülmüştür.
Davacı vekilinin dosyaya 20/04/2021 sistem tarihli feragat dilekçesi sunduğu, söz konusu feragat dilekçesinde müvekkilinin dava konusu tazminat alacaklarının ödendiğini bu sebeple işbu davadan feragat ettiğini beyan etmiştir.

Mahkememize yapılan yargılama sonunda, davacı davasında feragat ettiğinden davanın feragat nedeniyle reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :

1-Davanın feragat nedeniyle REDDİNE,
2-Alınması gerekli karar ve ilam harcı peşin alındığından başkaca yeniden harç alınmasına yer olmadığına,
3-Davalı ... A.Ş. ve ... Gıda ... Ltd. Şti. duruşmada kendilerini bir vekil ile temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT 13/2.maddesi uyarınca hesaplanan 500,00TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak adı geçen davalılara verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
5-Davacı tarafından yatırılan gider avasından artan kısmın karar kesinleştiğinde talep halinde iadesine,
Dair, tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda kesin olarak karar verildi. 29/04/2021

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp