0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) Emsal Karar26.10.2023

Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) Emsal Karar detaylarına Ünsal Hukuk Bürosu´nun sizler için hazırlanan bu içeriğinden hemen erişebilir ve anında bilgi alabilirsiniz.

 T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2019/226 Esas
KARAR NO: 2021/742
DAVA: Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen)
DAVA TARİHİ : 20/03/2017

KARAR TARİHİ: 14/10/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; -----tarafından sigortalanan ---- hakimiyetini kaybetmesi neticesinde maddi hasarlı yaralamalı trafik kazası meydana geldiğini, meydana gelen kaza neticesinde müvekkillerinin tamamen kusursuz olduğunu, davalı --- tarafından sigortalan ---- sayılı sayılı araç sürücüsünün kusurlu olduğunu, kaza mahallinde tutulan kaza tespit tutanağı ve tramer sonuca göre davalı ----- %100 kusurlu olduğunu, müvekkillerine ait aracın daha önce her hangi bir kazası ve hasarı olmadığı için orijinal bir araç durumundayken mevcut kaza nedeni ile orijinalliğini yitirdiğini, ---- olduğunu, bu sebeple belirsiz alacak davası niteliğinde talep edilen değer kaybından kazada kusurlu aracın trafik sigortasının sorumlu olduğunu, fazlaya ilişkin hakkı saklı kalmak kaydıyla ---- araç değer kaybının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davaya bakmakla yetkili mahkemenin----- olduğunu yetkili mahkemede açılmayan davanın usulden reddine karar verilmesini, sigortalı araç sürücüsünün kusur oranında ve zarar nispetinde olduğunu, davacı tarafın araç hasarı talebi için müvekkil şirket nezdinde ---- ödeme yaptığını, sigortalı ----bakiye teminat limiti kaldığını belirtmiş ve davanın reddini talep etmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE:
Dava, trafik kazası nedeni ile araçta meydana gelen değer kaybının tazmini istemine ilişkin olup, davanın hukuki sebebi Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)´nun 49. Maddesindeki "Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür" şeklindeki hükmüne dayanmaktadır . Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür." şeklindeki düzenlemedir.
Dava konusu uyuşmazlık, taraflar arasındaki ihtilaf, temelde davaya konu trafik kazası nedeniyle davalıya sigortalı ------plakalı araca çarpması iddiasıyla oluşan değer kaybının davacı tarafından davalıdan tahsilini talep edip edemeyeceği noktasındadır.
Davaya konu trafik kazası nedeni ile----- tarihli maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağının incelenmesinde kazanın sürücü ----- çevre yolunu takiben andırın istikametinden ---- istikametine seyri sırasında ----- geçtikten sonra kendi önünde seyreden aracı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen -------istikametine seyri sırasında kendi aracının ön kısmı ile diğer aracın sağ ön kısmına çarpması sonucu yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiği yönünde rapor düzenlendiği görülmüştür.

Celp ve tetkik olunan araç tescil bilgilerine göre -----olduğu görülmüştür.
Araç tescil bilgilerine göre ---- kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.

Davalı ---- düzenlenen --- incelenmesinde kazada hasara uğrayan ---- tarihleri arasında kasko poliçesinin davalı -- şirketi tarafından düzenlendiği, poliçe limitinin ---- olduğu görülmüştür.
Celp ve tetkik olunan --- kazaya karışan --- tarihleri arasında sigortalandığı, poliçe limitinin ---olduğu ve hasar dosyasının incelenmesinde işbu ---- hasar ödemesi yapıldığı görülmüştür.
-- plakalı aracın ---- tramer kayıtları celp edilmiş ve bilirkişiden dava konusu kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybının tespiti yönünden rapor alınmış olup, bilirkişi dosyaya sunmuş olduğu---- tarihli raporunda özetle; tramer kayıtlarının içerisinde bulunan sigorta eksperi tarafından düzenlenen---- göre davacıya ait ---- olduğu, dava konusu kaza nedeniyle araçta değişmesi gereken parça, malzeme ve işçilik kalemleri toplam tutarının---- olduğu tespit edilmiştir. Kusur yönünden yapılan değerlendirmede dava konusu kazanın meydana gelmesinde ---plakalı araç sürücüsünün % 100 kusurlu olduğu, davacıya ait ---- plakalı araç sürücüsünün ise kazanın meydana gelmesinde bir kusurunun bulunmadığı tespit edilmiş olup, değer kaybı yönünden yapılan değerlendirmede ise davacıya ait aracın ------ bulunduğu, dosyada mevcut hasar fotoğrafları, hasar geçmişi, onarım faturası ve eksper raporundaki parça - malzeme kalemleri ve işçilik kalemlerinin niteliği, raporlar, kaza tespit tutanağı hep birlikte değerlendirildiğinde trafik kazası tespit tutanağında belirtilen hasarın ----- aracın sol ön muhtelif kısımlarından çarpma sonucu meydana gelen maddi hasar ile uyumlu olduğu, aracın kaza tarihinden önceki tramer kayıtlarına göre hasar kaydının bulunmadığı ve dava konusu kazadan önceki piyasa koşullarına göre ikinci el piyasa değerinin ----- olabileceği, dava konusu kaza sonrası araçta değer kaybına etkisi olan parça ve işçilik kalemlerinin sol ön şaşi kolu onarım - ----olduğu ve araçtaki değer kaybı tutarının ----olabileceği yönünde rapor tanzim edilmiş ve rapor usulüne uygun olarak taraflara tebliğ edilmiştir.
Davacı vekili bilirkişi raporu doğrultusunda davasını ıslah etmiş ve ıslah dilekçesi davalıya tebliğ edilmiştir.
Mahkememize görevsizlik kararı verilen --- Mahkemesi´nde alınan kusur raporuna göre kazanın meydana gelmesinde----- kusurlu olduğu yönünde rapor düzenlenmiştir.

Yapılan yargılama sonucunda dosyadaki tüm deliller ve alınan bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde , davalıya ---- plakalı araç ile davalıya --- tarihinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği, kaza sonrası davalı ---- tarafından yapılan ekspertiz raporu sonrası ---plakalı aracın sigorta poliçesi kapsamında davacıya ----- hasar ödemesi yapıldığı, bilirkişi raporuyla tespit edildiği üzere yapılan işbu ödemenin davacıya ait araçta oluşan maddi hasara ilişkin ödeme olduğu, huzurdaki davanın ise değer kaybı alacağının tahsili için açılan belirsiz alacak davası olduğu, alınan bilirkişi raporuna göre kazanın meydana gelmesinde ---- plakalı araç sürücüsünün % 100 kusurlu olduğu, davalıya ---- sigortalı----- plakalı araç sürücüsünün ise kazanın meydana gelmesinde bir kusurunun bulunmadığı, poliçe kapsamında davalı sigortanın değer kaybı tazminatından da sorumlu olduğu, alınan bilirkişi raporuyla davacı aracının kazadan önceki rayiç değerinin --- kaza sonrası rayiç değerinin ise ---- değer kaybı oluştuğu ve davacının poliçe kapsamında bu zararı davalıdan talep edebileceği sonuç ve vicdani kanaatine varılarak davanın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Ayrıntısı ve gerekçesi yukarıda belirtildiği gibi;

1.Davanın kabulü ile
2-----değer kaybı tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
3--Harçlar kanunu gereğince dava değeri üzerinden alınması gereken toplam ----harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,
4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T (Madde-13) göre hesaplanan 3.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davacı tarafından yapılan; -------- davalıdan alınarak davacıya verilmesine, ,
6-Hüküm kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının yatıran tarafa iadesine,
Dair, davacı vekili ve davalı vekilinin yokluğunda miktar itibariyle kesin olarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 14/10/2021

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp