0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Tehdit ve Kasten Yaralama Yargıtay Kararı

Tehdit ve Kasten Yaralama Yargıtay Kararı detaylarına sitemizden erişebilir ve kısa süre içerisinde hukuki destek almak istediğinizde hukuk büromuzu arayabilirsiniz.

4. Ceza Dairesi         2021/43580 E.  ,  2022/10865 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, kasten yaralama
HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraat
TEMYİZ EDENLER : Katılan sanık ... müdafisi, sanık ...


KARAR

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü.

A) Sanık ... hakkında, katılan ...’a yönelik kasten yaralama suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karara karşı, yalnızca itiraz yolu açık ve dolayısıyla yapılan başvurunun bu doğrultuda değerlendirilmesinin gerekli bulunduğu, anlaşıldığından katılan ... veklinin tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davası isteği hakkında bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA,

B) Diğer hükümlerin temyizinde ise;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

1) Sanıklar ... ve ...’a yükletilen kasten yaralama eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,
Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı,
Anlaşıldığından, sanık ... müdafisinin ve sanık ...’un ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

2) Sanık ... hakkında silahla tehdit suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik temyizde ise, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Taraflar arasında yaşanan kavga olayında; kavganın diğer tarafında olan sanıklar ... ve ...´un aşamalarda, sanık ...’in, silahını kılıfından çıkartarak kendilerini tehdit ettiği yönündeki anlatımları, soruşturma evresinde sanık ...’in müdafisi huzurunda alınan ifadesinde, diğer sanıkların kendisine saldırdıklarını, onları önlemek için belindeki silahı kılıfından çıkarttığını söylemesi, sanığın basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede yaraladığına dair adli muayene raporunun da sanığın savunmasını destekler nitelikte olması karşısında, olayda sanık yönünden meşru savunma koşullarının oluşup oluşmadığı açıklanıp tartışıldıktan ve tüm kanıtlar birlikte değerlendirildikten sonra sanığın hukuki durumunun tayini gerektiği gözetilmeden eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı ve katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 21/04/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
 

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp