0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Tekne Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Emsal Karar26.6.2024

Tekne Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Emsal Karar içeriğine erişebilir ve benzeri durumlar için avukatlarımızdan hukuki destek talep edebilirsiniz.
 

T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

GEREKÇELİKARAR

ESAS NO : 2017/1062
KARAR NO : 2018/338


DAVA : Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ : 27/03/2018DAVA :
Davacı vekili Mahkememize sunduğu ...... havale tarihli ve aynı tarihte harçlandırdığı dava dilekçesinde özetle; müvekkiline ait ........ isimli teknenin ........ nolu poliçe sigortalı olduğunu, davalı tarafından teknede oluşan ana makine hasarı nedeniyle ....... sayılı hasar dosyasına istinaden ......... ödeme yapıldığını, yapılan incelemelerde, motor içindeki soğutma suyunun, devir daim pompası kömürünün kırılması nedeniyle boşaldığı, hareket problemi ortaya çıktığı, aşırı hareket nedeniyle motor yağının inceldiği ve yetersiz yağlama nedeniyle de motor bünyesindeki tüm metal parçaların yandığı ve kullanılamaz hale geldiğinin tespit edildiğini, müvekkilinin tespit edilen zararının ........... olmakla, davalı tarafından ödenen tutarın fazlaya ilişkin hakların saklı tutularak itirazı kayıtla tahsil edildiğini, tutar aralarındaki farkın davalıya sorulduğunun ancak tatmin edici bir cevap alınamadığını, konunun servise sorulması sonrası davalıya gayri resmi bir iskonto uygulamadıklarını müvekkiline bildirildiğini, gerçek zararın ödenmesi için Kadıköy ....... Noterliği ´nin 1 Ağustos 2017 tarih ve.... yevmiye sayılı ihtarnamenin keşide edildiğini, ancak bir ödeme yapılmadığını, poliçe kapsamında müvekkiline asist hizmetinin de verilmediğini, mağdur olduğunu, müvekkiline ait tekneye emsal olabilecek bir teknenin günlük kira bedeli verilmemiş olması nedeniyle bu bedelinde ödenmesi gerektiğini beyanla fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile müvekkilinin 1.000 Euro bakiye tazminat alacağı ile davalı ...tarafından asist hizmeti verilmemesi nedeniyle 100 Euro alacağının fiili tahsil tarihindeki ...... Kuru üzerinden ve ihtarname tarihinden işleyecek dövize uygulanan en yüksek mevduat faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili Mahkememize sunduğu 29/12/2017 havale tarihli cevaba cevap dilekçesinde özetle: davalının bildirimlerin telefonla yapılacağına dair bir bilgilendirme yapmadığını, TTK hükümlerine göre aydınlatma hükümlerine yerine getirmediğini beyanla cevap dilekçesindeki itirazların reddi ile davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

SAVUNMA :

Davalı vekili Mahkememize sunduğu ..... havale tarihli cevap dilekçesinde özetle:....... adına kayıtlı, .... isimli gezinti teknesinin müvekkili şirket tarafından.......... nolu........Sigrota poliçesi ile sigortalı olduğunu, teknenin 24/06/2017 tarihinde sancak makine ............ alarmı verdiğini ve kaptan tarafından makineler spot ettirilerek ....... demir atıldığını, sancak makine devre dışı bırakılarak ve iskele makine ile .......... barınağına seyredilerek sağlandığını, müvekkili tarafından yaptırılan ekspertiz incelemesine göre, makine suyunun boşaldığı ve hararet oluştuğu, makine suyunun tamamlanması sonrasında makinenin tekrar çalıştırılması ile devir daim pompasının kömürünün kırılması ve soğutma suyunun boşalmasına ve yüksek hareketli çalışmaya neden olduğu, meydana gelen hararet sonucunda motor yağının incelmesi ve yağlama eksikliğinin meydana geldiğini, yağsız çalışan makinenin parçalarında aşınma/çizilme, silindir kapaklarının supap gözlerinde çatlamalar, gömleklerde ovallik ve aşınma, pistonlarda ölçüsel bozulmalar meydana geldiğinin tespit edildiğini, yapılan tespitler sonrası hasara uğrayan silindir kapak, gömlek silindir, pistonlar, yakıt enjeksiyon pompası, makinenin komple açılması sonrasında tüm conta takımları, keçe takımları, o-ringler değişimi, makine yağı sarf malzemesi kullanılmakta olduğunu, antrifriz ve sarf malzemelerin hasar hesabına dahil edilmediğini, uyuşmazlık konusu teknenin ....... bayraklı olması nedeniyle .... muaf olduğunu, hasar hesabına KDV ´lerin dahil edilmediğini, hasar toplamı olarak 262.865,15 TL olarak hesaplandığını, poliçeye göre sigorta bedeli üzerinden % 05,5 tenzili muafiyet, enstitü yat klozları makine hasarı genişletme klozu kapsamındaki hasarda poliçe muhafiyetin ek olarak sigorta bedeli üzerinden % 0,5 ek makine muafiyetleri tensil edildikten sonra toplam...... ödendiğini, müvekkili şirketin sorumluluğunun kalmadığını, poliçede yer alan ....... Hizmeti şartına göre asist hizmeti talebinin ....... nolu telefona ihbarda bulunmak suretiyle yapılması gerektiğini, davacı tarafça ihbar talebinde bulunulmadığını, davacının ikame tekne kiraladığını, ne süre ile kiraladığını, kira bedeli ödeme suretiyle mal varlığında eksilme olduğunu sözleşme, fatura, ödeme dekontu vb belgelerle kanıtlayamadığını, kanıtlasa bile, yat asistans hizmetinin bir teminat değil, hizmet olarak verildiğini, davacının bu hizmetten yararlanma koşullarını gerçekleştirmediğini beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili Mahkememize sunduğu 05/02/2018 havale tarihli ikinci(2.) cevap dilekçesinde özetle: poliçenin tüm özel ve genel şartlarının taraflarca kabul edildiğini beyanla davanın davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davanın Hukuki Niteliği: Dava, gezinti tekneleri sigorta poliçesine dayalı gerçekleşen risk nedeniyle sigorta bedelinin tahsili davasıdır.
Davanın Hukuki Sebebi: Türk Ticaret Kanunu (TTK)´nun 1459. Maddesindeki "Sigortacı, sigortalının uğradığı zararı tazmin eder." şeklindeki düzenlemedir.
DELİLLER :

13/12/2016 başlangıç tarihli, ...tarafından tanzim edilen ....... Sigorta Poliçesi incelendiğinde; .... tarihleri arasında geçerli olduğu, sigortalısının ......, sigortalananın...... isimli,..........., 2007 inşaa yılı tekne olduğu olduğu anlaşılmıştır.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KANAAT :
Tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği bulunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden hareket etmesi imkânı bulunmasa da, bu Kanun bakımından "gemi" sayılır. (TTK 931/1)

Suda ekonomik menfaat sağlama amacına tahsis edilen veya fiilen böyle bir amaç için kullanılan her gemi, kimin tarafından ve kimin adına veya hesabına kullanılırsa kullanılsın "ticaret gemisi" sayılır. (TTK 931/2)
Türk Ticaret Kanununun Deniz Ticaretine İlişkin "........"........", "Gemi Alacakları" ve "Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler" başlıklı Kısımları, "Çatma" ve "Kurtarma" başlıklı Bölümleri, deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlanması hakkındaki hükümleri ile donatanın, gemi adamlarının kusurundan doğan sorumluluğuna ilişkin 1062 nci maddesi, yatlar, denizci yetiştirme gemileri gibi sadece gezinti, spor, eğitim, öğretim ve bilim amaçlarına tahsis edilmiş gemilere, uygulanır. (TTK 935/2-a)

Yargı yetkisini, Anayasanın 9. Maddesine göre, Türk Milleti adına kullanan Mahkememizce, uyuşmazlık konusu hakkında, yapılan açık duruşmalar ve yargılama sonunda(Ay. m.141); toplanan deliller, sigorta poliçesi, ekspertiz raporu, iddia ve savunmalar ile tüm dosya mündericatı incelenip hep birlikte değerlendirildiğinde;....... tarihinde ........ donatanı olduğu, ....... isimli teknenin bağlı bulunduğu marinadan ayrıldıktan 10 dakika sonra teknenin........ alarmı verdiği, bunun üzerine ...... barınağına çekildikten sonra yapılan kontrollerde sancak makinenin dağılmış dağıtılmış ve bir çok parçanın yüksek hararet nedeniyle kullanılamaz olduğunun tespit edildiği, ......... ....... isimli geminin ...Nezdinde ......... Tekneleri Sigorta Poliçesi ile sigortalandığı ve sigortalısının ..... olduğu, uyuşmazlığın poliçeye konu teknenin ......... sularında seyir yapmak üzere transitlog işlemleri yaparak marinadan ayrılıp ......... seyrine başladıktan sonra denizde meydana gelen hasardan kaynaklandığı, TTK.nun 935 ´inci maddesine göre, gemiye ilişkin bölümlerin yat ve gezinti gemilerine de uygulanacağının düzenlendiği, seyir halinde ki sigortalı teknedeki hasar ile ilgili olarak gemiye ilişkin TTK.nun anılan hükümlerinin Kanunun 4 ´üncü kısmında Deniz Ticaretine ilişkin düzenlemeler arasında yer aldığı, anılan Kanunun 5/2 maddesine göre deniz ticaretine ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakmakla asliye ticaret mahkemelerinin biri veya bir kaçının münhasıran HSYK tarafından görevlendirilebileceği, bu kapsamda HSYK ´nın 20/07/2004 tarih ve 370 sayılı kararı ile İstanbul ´da kurulup faaliyete geçirilen denizcilik ihtisas mahkemesinin yargı alanının İstanbul ili mülki sınırları olarak belirlendiği, yine 09/09/2014 tarihli Ticaret Mahkemesi hakimleri ile bazı yer adli yargı hakimlerinin müstemir yetkilerinin düzenlenmesine ilişkin yetki kararnamesi ile 6102 sayılı TTK 5/2 maddesi gereğince İstanbul .......... Asliye Ticaret Mahkemesi´nin TTK ´dan ve diğer kanunlardan doğan deniz ticareti ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakmak üzere münhasıran görevlendirildiği bu nedenle deniz ticaretine ilişkin bir uyuşmazlıktan kaynaklanan eldeki bu davada Mahkememizin görevli olmadığı sonuç ve vicdani kanaatine(Ay. m.138) varılarak yargılama harç ve giderleri görevli mahkemede değerlendirilmek üzere Mahkememizin görevsizliğine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, bu nedenle 6100 sayılı HMK´nın 115/2. Maddesi uyarınca dava şartı noksanlığından davanın usulden REDDİNE,
2-Taraflardan birinin, karar süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize başvurarak, dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesini talep etmesi halinde dosyanın görevli İstanbul ...... Asliye Ticaret Mahkemesi (Deniz Ticaret Mahkemesi sıfatı ile) ´ne gönderilmesine,

3-Yasal süre içinde Mahkememize başvurarak, dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesi talep edilmediği takdirde, Mahkememize davanın açılmamış sayılmasına karar verileceğinin iş bu kararın tefhim/tebliği ile İHTARINA,

4-Dava dosyasının talep üzerine gönderilmesi halinde yargılama giderlerine görevli mahkemece hükmedilmesine,
Dair, tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2(iki) hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer yada başka bir yer Asliye Ticaret Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile başvurmak ve istinaf harç ve masraflarını karşılamak koşulu ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi´ne istinaf yolunun açık olduğu, istinaf dilekçesinde istinaf edilen hususlar ile nedenlerinin belirtilmesinin gerektiği, süresi içerisinde kararın istinaf edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği ve infaz edilebileceği açıklanmak suretiyle dosya üzerinden karar verildi. .

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Samsun Araç Pert Değeri Hesaplama
    Aracın tüm işlevini kaybetmesi ve onarılamaz hale gelmesi durumu ise pert şeklinde adlandırılır. Aracınız bu derece hasar gördüğünde araç pert değeri hesaplama işlemleri çok daha büyük önem taşır.
  • Trafik Kazası Tazminatı Ne Kadardır?
    Yaşanan trafik kazalarında maddi hasarların yanı sıra yaralanma, ölüm, travma gibi durumlar da söz konusu olabilmektedir. Tüm bu durumlar için maddi ve manevi olarak tazminat talep edilebilmektedir.
  • Minibüs Kazası Sonrası İtirazın İptali Emsal Karar
    Minibüs Kazası Sonrası İtirazın İptali Emsal Karar hususlarını içeren kapsamlı bir içerik daha sizlerle, inceleyebilir, benzeri hususlarda profesyonel destek alabilmek için hukuk büromuza başvurabilirsiniz.
Whatsapp