0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Trafik Kazası Sonucu Tazminat Talebi Emsal Karar

Trafik Kazası Sonucu Tazminat Talebi Emsal Karar içeriğine kurumsal web sitemizden erişebilirsiniz. Ünsal Hukuk Bürosu´nun kurumsal sitesinden hemen bilgi alabilirsiniz.

T.C.
ANTALYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA
DÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ İSTİNAF KARARI

İNCELENEN DOSYANIN
MAHKEMESİ : ANTALYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
DAVANIN KONUSU : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)
KARAR TARİHİ : 18/11/2022
KARAR YAZIM TARİHİ : 18/11/2022


Yukarıda tarih ve sayısı yazılı kararın istinaf edilmesi üzerinde dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü;
Davacı vekili, müvekkili sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı motosiklet ile seyir halindeyken, davalı ...´ın sevk ve idaresindeki ... plakalı aracı ile müvekkiline çarpması neticesinde davacı aracının aldığı darbeye bağlı olarak dava dışı ... sevk ve idaresindeki araca çarpması sonucu maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası gerçekleştiğini, müvekkilinin yaralandığını, muhtelif kırıklarının olduğunu, müvekkilinin malul kaldığını, kazada davalının tam kusurlu olduğunu ileri sürerek, 10.000 TL sürekli iş göremezlik, 5.000TL tedavi gideri ve 100.000TL manevi tazminat olmak üzere toplamda 115.000,00 TL´nin davalılardan tahsili ile davalıların mal varlığı üzerine ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece; 03/08/2022 tarihli ara kararı ile yaklaşık ispat koşulu gerçekleşmediğinden bahisle davacı vekilinin ihtiyati haciz talebinin reddine karar verildiği görülmüştür.

İstinaf eden davacı vekili, mahkemece verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu, müvekkilleri hakkında Antalya ... Hastanesi´nin tespit etmiş olduğu %26 sürekli iş göremezlik raporu bulunduğunu, trafik kazası tespit tutanağı nazara alındığında kazanın gerçekleşmesinde bir kusurunun bulunmadığını, yapılan aktüerya zarar hesabında zararının 354.706,26TL olabileceğinin mütalaa edildiğini, yerel mahkemece verilen kararın hatalı olduğunu ileri sürerek yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın kaldırılarak alacağı karşılar nitelikte ihtiyati haciz kararı verilmesini, bunun mümkün bulunmaması halinde kazaya sebebiyet veren ... plakalı araç üzerine ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini istemiştir.
Talep; trafik kazasından kaynaklanan ihtiyati haciz istemine ilişkindir.

Duruşma açılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından inceleme ve görüşmeler HMK´nın 353 ve 355´inci maddeleri uyarınca istinaf sebepleriyle ve kamu düzenine ilişkin hususlarla sınırlı biçimde dosya üzerinden yürütülmüştür.;

Buna göre;
1-İhtiyati haciz, nitelikçe bir geçici hukuki koruma tedbiridir. (HMK 406/2) İİK´nun 257 ve izleyen maddelerine göre rehin ile temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacakları ile diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. Bu kuralın haksız eylemden kaynaklanan tazminat isteklerinde de uygulanması gerektiği belirgindir. Çünkü bu isteklerde de para alacağına kavuşulması amaçlanmaktadır. Yargıtay´ın istikrar kazanmış ilke ve uygulamalarına göre, haksız eylemden kaynaklanan zarar haksız eylemin gerçekleştiği tarihte muaccel hale gelmektedir. Buradaki “muacceliyet” kavramı, alacaklı tarafından talep ve dava edilebilir hale gelmiş olma anlamındadır. (Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 24/05/2016 gün ve 2016/4517-6851 E.K. )

2-Bu açıklamalardan sonra istinaf itirazının incelenmesinde; dosyada bulunan dava konusu kazaya ilişkin deliller, Antalya ... Hastanesinin davacının %26 oranında malul kaldığına dair raporu, kaza tespit tutanağında ana yolda giden davacıya kusur verilmeyi, tali yoldan gelerek kendisine yazan dur levhasına riayet etmeyen davalıya tam kusur verilmesi dikkate alındığında, davacının illaki bir miktar maddi ve manevi tazminata hak kazanacağı aşikar olmakla, haksız fiillerde temerrüt haksız fiil tarihinde gerçekleştiğinden, dosyada ihtiyati haciz şartları oluşmuştur. Hal böyle olunca mahkemece davacının ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle reddedilmesi doğru olmamıştır. Davacılar vekilinin başvurusu bu yönüyle haklıdır ve istinaf başvurusunun kabulü ile HMK´nın 353/1-b,2 madde ve bendi uyarınca 03/08/2022 tarihli ara kararın kaldırılmasına, ihtiyati haciz isteminin kabulü ile, alacak miktarının %10´u oranında teminat (11.500,00 TL) mukabilinde, davalılar ... ve ... adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz mallar ile 3.kişilerdeki hak ve alacakları üzerine talep tutarı (115.000,00 TL) ile sınırlı olarak ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesi için HMK´nın 353/1-b,2 madde ve bendi uyarınca hükmün yeniden tesisi gerekir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçeye göre;

I-Davacı vekilinin istinaf isteminin 6100 Sayılı HMK´nun 353/1 fıkra (b-2) bendi gereğince KABULÜ ile, Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas sayılı derdest dosyası üzerinden verilen ihtiyati haciz talebinin reddine dair 03/08/2022 tarihli ara kararın KALDIRILMASINA,
II-1-Davacı vekilinin ihtiyati haciz talebinin KABULÜNE,
a)İİK´nun 257. maddesi gereğince davalılar ... ve ... adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz mallar ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (İİK.´nun 82. ve 83. maddeleri ile özel yasalarınca haciz edilemeyecek mal, hak ve gelirler ile maaş gelirleri ve maaş gelirinin yattığı banka hesapları hariç) %10 tutarında 11.500,00 TL nakdi teminat veya kesin ve süresiz teminat mektubu mukabilinde dava değeri (115.000,00TL) ile sınırlı olarak İHTİYATİ HACİZ KONULMASINA,
b)İhtiyati haciz kararının 2004 Sayılı İİK.´nun 261. maddesinde öngörülen 10 günlük süre içerisinde talep edilmesi halinde ilk derece mahkemesinin yargı çevresi içindeki Antalya İcra Dairesince ibrazla yerine getirilmesine, ihtiyati haciz kararının icrasının süresinde istenmemesi halinde verilen ihtiyati haciz kararının hükümsüz kalacağının ihtarına,
c)Kararın derdest olan dava dosyası üzerinden taraflara bildirilmesine,
III-Davacı tarafından peşin yatırılan 220,70 TL istinaf yoluna başvuru harcının Hazineye gelir kaydına, 80,70 TL istinaf karar harcının talebi halinde iadesine,
IV-Yapılan istinaf yargılama giderlerinin nihai kararda gözetilmesine,
V-Kesin olan işbu kararın taraflara tebliği ve harç iade işlemlerinin ilk derece mahkemesince yerine getirilmesine,
İlişkin dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda 18/11/2022 tarihinde, 6100 Sayılı HMK´nun 362. maddesi (1-f) bendi ve 2004 Sayılı İİK.´nun 258/3. fıkrası gereğince KESİN olarak oy birliği ile karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

  • Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Emsal Karar
    Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Emsal Karar içeriğine sitemizden gözatın ve sorularınız için hukuk büromuza ulaşın.
  • Zayi Belgesi Verilmesi Yargıtay Kararı
    Zayi Belgesi Verilmesi Yargıtay Kararı içeriğine Ünsal Hukuk Bürosu´nun kurumsal sitesinden hemen erişebilir ve konu ile alakalı aklınıza takılan tüm hususlar için uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.
  • HAGB Yargıtay Kararı
    HAGB Yargıtay Kararı sitemizde sizlere sunuldu. Bu kararı siteden inceleyebilir ve benzeri hususların tamamı için Ankara´da bulunan hukuk büromuza ulaşabilirsiniz.
Whatsapp