0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Yargıtay Kararı Ortaklığın Giderilmesi Talebi14.2.2024

İstanbul ilinin önde gelen iş hukuku avukatları ile bugün sizlere Ortaklığın Giderilmesi Talebi Yargıtay Kararı detaylarını ulaştırdık. Benzeri hususlar için uzman iş avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

7. Hukuk Dairesi         2021/786 E.  ,  2021/2698 K

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi


Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 12/10/2006 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 30/03/2010 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı .... mirasçısı ... tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

Davacı vekili, tarafların birlikte hissedar oldukları 21711 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesini talep ve dava etmiştir.
Bir kısım davalılar satış yoluyla ortaklığın giderilmesini istemişlerdir.

Mahkemece, davanın kabulü ile dava konusu taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmiş, tarafların temyiz etmemesi üzerine 01.12.2015 tarihinde hüküm kesinleştirilmiştir.

Hükmü, davalı ...mirasçısı ... temyiz etmiştir.

Paydaşlığın (Ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (Ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.
Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri veya birkaçı diğer paydaşlara karşı açar. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 27. maddesi uyarınca davada bütün paydaşların yer alması zorunludur. Paydaşlardan veya ortaklardan birinin ölümü halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir.

Taraf teşkili kamu düzenine ilişkin olup re’sen yargılamanın her aşamasında gözönünde bulundurulması gerekir.

Somut olaya gelince; mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş ise de, yargılama devam ederken dava konusu 21711 ada 2 parsel sayılı taşınmazın hissedarı .....’ın 20.07.2007 tarihinde öldüğü, 30.03.2010 tarihinde verilen kararın, ölü H...’a Tebligat Kanunun 21/1. maddesine göre tebliğ edildiği ve kesinleştirilmesinin yapıldığı, ancak maddi hukuk yönünden kesinleşmiş bir karar bulunmadığı ve dava konusu 21711 ada 2 parsel sayılı taşınmazın hissedarı ....mirasçılarının davada taraf olarak yer almadığı anlaşılmaktadır.

Mahkemece, dava konusu taşınmazın güncel tapu kaydı Tapu Müdürlüğünden getirtilerek taşınmazın hissedarı ...’ın davada taraf olarak yer almayan mirasçılarının davaya dahil edilmesi ve taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, taraf teşkili sağlanmaksızın ve 6100 sayılı HMK´nın 27. maddesi uyarınca hukuki dinlenme hakkı ihlal edilmek suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalı ... mirasçısı ...’ın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın yatırana iadesine, 04.11.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Whatsapp