0312 230 00 90
av.ebru.unsal@gmail.com

Zayi Belgesi Verilmesi Yargıtay Kararı

Zayi Belgesi Verilmesi Yargıtay Kararı içeriğine Ünsal Hukuk Bürosu´nun kurumsal sitesinden hemen erişebilir ve konu ile alakalı aklınıza takılan tüm hususlar için uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

T.C.
İSTANBUL
12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO:2020/108 Esas
KARAR NO :2021/219

DAVA:Zayi Belgesi Verilmesi
DAVA TARİHİ:12/02/2020
KARAR TARİHİ:19/03/2021

Mahkememizde görülmekte olan Zayi Belgesi Verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:


DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Müvekkili şirkete ait 2015,2016,2017,2018 yılları ve 2019 yılı ocak ayından temmuz ayına kadar olan döneme ilişkin e-defter olarak tutulan yevmiye defteri ve defteri kebir defterlerinin ve bunların beratlarının tutulduğu bilgi işlem sisteminin hacklenerek ele geçirilerek zayi olduğunu müvekkilinin elektronik ortamdaki bilgilerini ...A.Ş´nin sistemini kullanarak depo ettiğini bu şirketin BTK uyarınca yetkilendirildiğini, müvekkilinin mağduriyetinin bu şirkete sorulması halinde teyit edileceğini, ilgili yasa gereği tacirin muhafaza etmekle yükümlü olduğu defterlerinin zayi olması halinde, tacirin ticari işletmesinin bulunduğu yer ticaret mahkemesine başvurarak kendisine bir belge verilmesini talep etme hakkının bulunduğunu, bu sebeple huzurdaki davayı açarak bahsi geçen belgelere ilişkin zayi belgesinin düzenlenerek müvekkiline verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER VE GEREKÇE :

Dava TTK.nın 82/7 maddesi gereğince zayi belgesi verilmesi talebine ilişkindir.

TTK 64/2 maddesine göre tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür.

Mahkememizce ...A.Ş´ye müzekkere yazılarak davacının zayi olduğunu iddia ettiği belgelere ilişkin şirkete bir sanal saldırı olup olmadığı sorulmuş, gelen cevabi yazıda ; log bilgisi olmadan şirketin sanal saldırı olup olmadığına dair inceleme yapmasının mümkün olmadığı şeklinde cevap verilmiştir.

Dosya Bilgisayar mühendisi ve mali müşavir bilirkişiden müteşekkil bilirkişi heyetine tevdii edilerek rapor hazırlanması talep edilmiş bilirkişi heyeti raporunda "... yazılımı, kurbanlardan ... yoluyla para kazanmaya çalışmak için kullanılan bir kötü amaçlı yazılım çeşididir. Çoğu program, sistemde sessi/.ce durup dosyaları yavaş yavaş şifrelemek üzere tasarlanmıştır. Şifrelemeyi bitirdikten sonra, kurban kişi ya da kurumun istedikleri fidyeyi ödemeleri ya dosyaları kaybetmeleri arasında bir seçim yapmalarını isleyen bir yazılımdır. Bu yazılımın failleri asla kendilerine air bir nıail adresi kullanmazlar, kullandıkları sistem ve IP değerleri takip edileme/, ödemeleri de yine takip edilememesi açısından blok zinciri yöntemi kullanan kripto paralar ile talep etmektedirler. Genellikle ödemeyi aldıktan sonra da, beyan ettikleri gibi verileri teslim etmemekle ya da teslim etse bile ileride yine aynı veri şifreleme/silme işlemini gerçekleştirebilmektedirler. Bu açıdan firmalara oldukça büyük zarar veren ... yazılımları günümüzde büyük bir sorun haline gelmiştir. Davacı firmanın Seri No: ... olan sunucusuna bir 11 ye yazılım bulaştığı ve verilerin şifrelenerek kullanılamaz hale geldiği tespit edilmiştir. Bununla beraber davacı firma, saldırının zararının azaltılmasına yönelik biiyük bir çaba sarf etmiştir, Firmanın yedekleri analiz edilerek silinmeyen dosyalar tespit edilmeye çalışılmıştır. Veri kurtarma konuşanda bir kuruluş olan ... Veri Kurtarma Firmasına başvurulmuştur. Rapor içerisinde belirtildiği üzere; davacı firmanın bilişim sistemlerinin bir ... yazılım virüsü tarafından şifrelenip kullanılamaz hale getirdiği. firmanın bu sorunu gidermek için gerekli bütün çalışmaları yaptığı ancak dosyaların şifresinin kırılıp dosyalan kurtarmanın mümkün olmadığı, bu sebeple erİşilemez hale gelen ve zayi olan 2015, 2016, 2017, 2018 yılları ve 2019 yılı Ocak ayından Temmuz ayına kadar olan döneme ilişkin ve c-defter olarak tutulan yevmiye defteri ve defteri kebir defterlerinin ve bunların beratlarının zayi olduğuna dair bir belgenin verilmesinin uygun olduğuFidye yazılımı, kurbanlardan ... yoluyla para kazanmaya çalışmak için kullanılan bir kötü amaçlı yazılım çeşididir. Çoğu program, sistemde sessi/.ce durup dosyaları yavaş yavaş şifrelemek üzere tasarlanmıştır. Şifrelemeyi bitirdikten sonra, kurban kişi ya da kurumun istedikleri fidyeyi ödemeleri ya dosyaları kaybetmeleri arasında bir seçim yapmalarını isleyen bir yazılımdır. Bu yazılımın failleri asla kendilerine air bir nıail adresi kullanmazlar, kullandıkları sistem ve IP değerleri takip edileme/, ödemeleri de yine takip edilememesi açısından blok zinciri yöntemi kullanan kripto paralar ile talep etmektedirler. Genellikle ödemeyi aldıktan sonra da, beyan ettikleri gibi verileri teslim etmemekle ya da teslim etse bile ileride yine aynı veri şifreleme/silme işlemini gerçekleştirebilmektedirler. Bu açıdan firmalara oldukça büyük zarar veren ... yazılımları günümüzde büyük bir sorun haline gelmiştir. Davacı firmanın Seri No: ... olan sunucusuna bir 11 ye yazılım bulaştığı ve verilerin şifrelenerek kullanılamaz hale geldiği tespit edilmiştir. Bununla beraber davacı firma, saldırının zararının azaltılmasına yönelik biiyük bir çaba sarf etmiştir, Firmanın yedekleri analiz edilerek silinmeyen dosyalar tespit edilmeye çalışılmıştır. Veri kurtarma konuşanda bir kuruluş olan ... Veri Kurtarma Firmasına başvurulmuştur. Rapor içerisinde belirtildiği üzere; davacı firmanın bilişim sistemlerinin bir ... yazılım virüsü tarafından şifrelenip kullanılamaz hale getirdiği. firmanın bu sorunu gidermek için gerekli bütün çalışmaları yaptığı ancak dosyaların şifresinin kırılıp dosyalan kurtarmanın mümkün olmadığı," şeklinde rapor sunulmuştur.

TTK 82.maddesi uyarınca zayi belgesi düzenlenebilmesi için davacının defter tutmakla veya saklamak ile yükümlü olması, zayi olan belgelerin kullanılmış defter ve belgeler olması, usulüne uygun tutulmuş olması, başvurunun 15 günlük hak düşürücü süre içerisinde yapılmış olması gerekir. Davacı ...´nin TTK 82.maddesi uyarınca defter tutmakla veya saklamak ile yükümlü olduğu,2015,2016,2017,2018 yılları ve 2019 yılı ocak ayından temmuz ayına kadar olan döneme ilişkin e-defter olarak tutulan yevmiye defteri ve defteri kebir defterlerine siber saldırı olduğu, bilirkişiler tarafından da e-defterlerin zayi olmasının sebebinin davacının e-defter sistemine yapılan siber saldırı olduğunun tespiti ile davacının davasının kabulüne karar vermek gerekip aşağıdaki hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM: Açıklanan nedenlerle;

1-Davanın kabulü ile, davacı Tasfiye Halinde ... A.Ş´nin e-defter olarak tutulan 2015,2016,2017,2018 yılları ve 2019 yılı ocak ayından Temmuz ayına kadar olan döneme ilişkin yevmiye defterleri i ile aynı yıl ve dönemlere ait defteri kebirlerin , envanter defterleri ve beratlarının zayi olduğunun tespitine,

2-Alınması gerekli 59,30-TL karar ve ilam harcından peşin yatırılan 54,40-TL peşin harcın mahsubu ile eksik 4,90-TL harcın davacıdan alınarak Hazineye irad kaydına,
3-Davacı tarafça yapılan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

4-Kalan gider avansının karar kesinleştiğinde ilgili tarafa iadesine,

Dair, HMK 345 maddesi uyarınca kararın taraflara tebliğ edildiği tarihten başlayarak iki hafta içinde HMK 342 maddesi gereğince düzenlenmiş dilekçe ile HMK 343 maddesi uyarınca mahkememize veya başka bir mahkemeye yapılacak başvuru ile HMK 341/1 maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olarak davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 19/03/2021

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Whatsapp